نرم افزارحسابداری صدگان

سوالی از حسابرسان

3 749

حسابداراپ

یک موسسه حسابرسی معتبر واحدهای رسیدگی مختلفی دارد که همگی آنها کوچک یا متوسط هستند.
شرکت آلفا (سهامی عام) که یک شرکت بسیار بزرگ است، در نظر دارد که حسابرسی صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ خود را به موسسه حسابرسی يادشده بالا محول كند. 

.

در صورتی که موسسه اين حسابرسی کار حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ قبول كند، درآمد او در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ از شرکت آلفا (سهامی عام)، ۹۰ درصد کل درآمد او را تشکیل خواهد داد.

.

پندار سیستم

به عبارت دیگر، موسسه حسابرسی يادشده کاملا متکی به در آمد حق‌الزحمه حسابرسی شرکت آلفا (سهامی عام) خواهد شد.حال این سوال پیش می‌آید که آیا اين موسسه حسابرسی می‌تواند کار حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، بپذیرد؟ در صورتی که پاسخ شما به این سوال مثبت است، کدام یک از موارد زیر را انتخاب خواهید كرد؟

.

۱- این کار را بدون اجازه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌پذیرید.
۲- این کار را با اجازه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌پذیرید.

.
در صورتی که پاسخ شما به این سوال منفی است، علل عدم پذیرش کار جدید را توضیح دهید.

.
گارو هوانسیان‌فر- عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره حسابداری مدیریت انگلستان، حسابداران خبره حسابداری مدیریت جهانی

منبع : دنیای اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. Behzad می گوید

  با درود
  طبق آیین رفتار حرفه ای بند۲۱-۱۱″حسابدار حرفه ای باید توجه کند درصورتی که بخش عمده ای از درآمدهای سالانه وی به طور مستمر از طریق یک صاحبکار یا گروهی از صاحبکاران مرتبط تأمین می شود، چنین وضعیتی می تواند موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقلال وی گردد.”بنابراین به نظر من گزینه ۱بیشتر به پاسخ صحیح نزدیک تر است.و همچنین فکر می کنم اگر گزینه ای با این شرح که:حسابرس نباید آن را بپذیرد،بهتر می بود.

 2. غ-شريفي می گوید

  با توجه به بند ۲۱-۱۱آئين رفتار حرف اي و استناد به موضوع استقلال مندرج دربخش ب(احكام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه اي مستقل)آئين نامه مزبور حسابدار بايد توجه کند درصورتی که بخش عمده ای از درآمدهای سالانه وی به طور مستمر از طریق یک صاحبکار یا گروهی از صاحبکاران مرتبط تأمین می شود چنین وضعیتی می تواند موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقلال وی گردد لذا با اين توضيح پاسخ مي تواند منفي باشد.

 3. یلدا می گوید

  درود
  ۱ / طبق ﺗﺒﺼﺮه(۱) ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی : “ﻣﺆﺳﺴﺎتﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻋﻀـﺎي ﺷـﺎﻏﻞ اﻧﻔـﺮادي ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻇـﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺑـﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ورﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.”
  بنابراین قرارداد موسسه حسابرسی در هر حال باید به اطلاع جامعه حسابداران رسمی برسد .
  ۲ / در بند ۲۱-۱۱ آیین رفتار حرفه ای نیز اشاره شده :”حسابدار حرفه ای باید توجه کند درصورتی که بخش عمده ای از درآمدهای سالانه وی به طور مستمر از طریق یک صاحبکار یا گروهی از صاحبکاران مرتبط تأمین می شود، چنین وضعیتی می تواند موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقلال وی گردد.”
  در بند ذکر شده در بالا به کسب قسمت عمده درآمد سالانه ” به طور مستمر ” از یک صاحبکار واحد اشاره شده . یعنی اگر این کسب درآمد به طور مستمر و مکرراً تکرار شود موجب بروز شک و ابهام می شود که در این صورت ؛طبق ماده ۱۰ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان : “باعث ﺗﻮﺑﻴﺦ با درج در پرونده و ممنوعیت از پذیرش کار جدید می شود.”
  ۳ / در سوال جناب هوانسیان فر به نظر می رسد کار حسابرسی شرکت آلفا برای اولین بار به موسسه حسابرسی مذکور پیشنهاد شده بنابراین ، این موسسه می تواند این کار را با اجازه جامعه حسابداران رسمی ایران (یعنی رعایت تبصره ۱ ماده ۲۷ جامعه حسابداران رسمی ) قبول کند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.