نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ (مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی )

4 2,907

حسابداراپ

دراجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ سازمان امورمالياتي كشور ، همچنين دستورالعمل هاي مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات برارزش افزوده و آيين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون نظام صنفي ، مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات ازسامانه هاي فروشگاهي مورد نظر سازمان تعين و اعلام مي گردد.

.

۱- هدف: ثبت و مستندسازي فعاليتهاي اقتصادي است در اجراي قوانين و مقررات ذيربط

۲- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعيين شد? مشمول اجراي ماده (۱۲۱)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سراسر کشور

۳- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در اين دستورالعمل در معاني مشروحه ذيل به کار مي رود:

 

۱-۳- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

۲-۳- سامانه فروشگاهي: به صندوق فروش(POS) يا رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي مي باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خريدو فروش روزانه و هزينه نگهداري موجودي در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد.

۳-۳- فايل الکترونيکي: شامل فيلدهاي الکترونيکي مي باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده(۱۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند(۶) اين دستورالعمل اعلام گرديده است.

.

۴- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان،            اولويت هاي اعلام شده براي الزام به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي از ابتداي سال ۱۳۹۲ به شرح ذيل مي باشد:

.

صاحبان مشاغل

نوع فعاليت

نگهداري و ارسال اطلاعات به سازمان

سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

خرده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

طلاسازي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

جواهر سازي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

فروشندگان آهن آلات

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

خرده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

فروشندگان لوازم صوتي و تصويري

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

نمايندگي

خرده فروشي

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

نمايندگي

خرده فروشي

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات   مربوط به آنها

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

نمايندگي

خرده فروشي

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

فروشندگان لوازم خانگي(شامل برقي، گازي و نفتي)

عمده فروشي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

نمايندگي

خرده فروشي

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

هتل و هتل آپارتمان

هتل سه ستاره و بالاتر

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

هتل پايين تر از سه ستاره

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

تالارپذيرايي،رستورانها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي ها

تالارهاي پذيرايي

رستوران

رستوران سنتي

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

چلوکبابي

اغذيهه فروشي

نگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات   سامانه فروشگاهي

مشاوران املاک و مستغلات

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

داروخانه ها

ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

.

۵- وظايف مؤديان:

۱- ۵- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از ابتداي سال ۱۳۹۲، مؤديان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد کسبي خود را انتخاب و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش بيني شده،با تکميل فرم پيوست (شماره۱) که در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. شايان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خريد و فروش کالا، نگهداري موجودي کالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي بند(۶) اين دستورالعمل را داشته باشد.

۲- ۵- مؤديان مشمول نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي که طي سال شروع به فعاليت مي نمايند، حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بند۱- ۵ به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.

۳- ۵- مؤدياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. بديهي است اين دسته از مؤديان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

۴- ۵- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال ۱۳۹۲ کليه خريدها و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده(پيوست شماره ۲و۳) از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.

۵- ۵- مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به شرح ذيل تقسيم مي گردند:

الف)مؤديان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم(طبق فرم پيوست شماره ۴) ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.

ب) مؤديان مشمول بندهاي(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فايل الکترونيکي اطلاعات خريد و فروش خود را در دور? زماني تعيين شده به شرح بند (۶) اين دستورالعمل از طريق سايت www.tax.gov.ir  براي سازمان ارسال ئ يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.(دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش به صورت فعلي(بهار، تابستان،پاييز و زمستان) و از ابتداي سال ۱۳۹۲ حداکثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.)

۶- ۵- در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد،مؤدي مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايند.

پندار سیستم

۷- ۵- مؤديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي،کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند.

مؤديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه يا دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.

 .

۶- ويژگي هاي فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي:

مشخصات فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الکترونيکي آن و همچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماهه خريد و فروش از طريق” صورت الکترونيکي معاملات”در سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.tax.gov.ir در دسترس مي باشد. ضروري است مؤديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.

ضمناً فايل مورد نظر قبلاً در اجراي ماده(۱۶۹ مکرر)قانون ماليات مستقيم اعلام گرديده و اغلب شرکتهاي توليد کننده نرم افزار در سيستم هاي نرم افزاري خود تعبيه نموده اند.

ادارات کل امور مالياتي مکلف هستند مفاد اين دستورالعمل را به نحوه مقتضي به مجامع امور صنفي،اتحاديه هاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رساني نمايند.

 .

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

.

.

.

.

.

.

.

.

محل تبلیغ شما

4 نظرات
 1. صابر تاختی می گوید

  با سلام و عزض خسته نباشید
  اول اینکه تشکر میکنم بابت سایتی که ایجاد کردید و اطلاعات دقیق و کاملی رو در اختیار کاربران قرار میدید.
  دوم اینکه من یک شرکت تولید نرم افزار مخصوص اصناف (مدیریت و ساماندهی) دارم. میخواستم بدونم نرم افزار های تولید شده که قابلیت گرفتن گزارشات گفته شده در دستورالعمل رو در بخش واحد مالی نرم افزار دارند آیا نیازمند دریافت مجوز خاصی هستند؟؟ مانند تاییدیه فنی از اداره ی دارایی یا …. ؟؟

 2. علي می گوید

  با سلام
  جناب آقا صابر
  حتما” مجوز لازم را جهت تولید چنین نرم افزارهایی در اختیار داری ولی بطورکلی و تا آنجا که اطلاع دارم تاییدیه خاصی در این رابطه نمی خواهد فقط این را بدان نرم افزار تولیدی بایستی برابر آنچه که مدنظر آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی است باشد و نیز مطابق با خواسته سازمان امور مالیاتی قادر به ثبت سرفصل های مورد نظر و بعضا” ارسال اطلاعات بصورت فایل الکترونیکی به سامانه سازمان یادشده همچنین باشد .
  موفق باشید .

 3. صابر تاختی می گوید

  با تشکر از پاسخ گویی شما دوست عزیز.
  بله مجوز های لازم جهت تولید مانند مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال) و تاییدیه فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور رو کسب کردم. فقط یکی از دوستان فرموده بودند که تاییدیه فنی دارائی رو هم میخواد . به همین خاطر خواستم مطمئن بشم. ممنون
  موفق باشید

 4. علي می گوید

  سلام مجدد
  خوشحالم پیگیر موارد اینچنینی هستی /
  خداحافظ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.