حسابان وب

به كارگیری مجدد بازنشستگان ممكن شد

0 827
محل تبلیغ شما

پندار سیستم

در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.                         

.

با تصویب دولت، بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد،مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان باید براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت شود.

.

به گزارش ایلنا، هیات دولت در تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری كه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شده است اعلام كرد:

.

 در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.