نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۱۰۹۹ /۱۳۰۱/۳۲ مورخ ۸۶/۹/۱۲(ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.م.م)

0 811

حسابداراپ

  به منظور ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.م.م ضمن ارسال دستور العمل اجرائي لازم جهت صدور گواهي هاي مربوطه ، مقتضي است در اجراي مقررات ماده ۲۱۹ ق.م.م و آئين نامه اجرائي آن ترتيبي اتخاذ گردد تا در صورت درخواست موديان محترم مالياتي جهت استفاده از معافيتهاي مزبور ، ماموران مالياتي با رعايت مفاد دستور العمل مذکور ، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طريق ادارات کل امور مالياتي جهت بررسي و اقدام لازم به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال نمايند .


بديهي است معافيتهاي مقرر برا اين دسته از موديان منوط به اظهارنظر يا صدور گواهي استفاده از معافيتهاي مذکور از سوي معاون عملياتي مي باشد .

 

پندار سیستم

علي اکبر عرب مازار


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.