- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰(اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم)


توضیح سایت:

۱- برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.

۲- ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم بموجب اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۹۴ حذف شده است.برای دریافت اصلاحیه اینجا کلیک کنید.


پیرو بخشنامه ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۹۱/۶/۲۱ بدینوسیله اصلاحیه  ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۵۲۹ مورخ ۹۱/۹/۳۰ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است  به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد:

.

” ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.”

.

همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد ۷ ، ۸ و ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن درامر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۹۱/۶/۲۱ و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد:

.

۱-     همانطور که از عنوان قانون صدر الاشاره مستفاد می گردد ، قانون مذکور درارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و …و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار درماده ۸ آن ، نرخ علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از  پنج درصد (۵%) به سه درصد(۳%) کاهش داده و مهلت پرداخت وجوه کسر شده به حسایهای تعین شده از طرف سازمان امورمالیاتی را برای هرماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمنا همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است ، ازتاریخ لازم الاجرا شده قانون یاد شده (۹۱/۶/۲۵) اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هرمورد که بابت امور مصرح درماده مذکور و موارد الحاقی دراجرای تبصره ۵آن ، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد(۳%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند . بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۹۱/۶/۲۵ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد  موضوع ماده ۷ قانون صدر الذکر خواهد بود.

.

۲-     در ارتباط با ماده ۹ قانون فوق الاشاره ، مراد مقنن از ذکر عبارت ” مالیات و عوارض متعلق به هرصورت وضعیت را ظرف دوماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید “  ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

.

از آنجا که قانون گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الیحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸ قانون مزبور تعین تکلیف نموده است ، بنابراین حکم ماده ۹ قانون یاد شده تاثیری در اجرای ماده ۸ نخواهد داشت .

.

علی عسکری

  .

.

.

.

.