نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۹۱/۱۰/۱۷(اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات )

0 2,065

حسابداراپ

توضیح سایت : برای این مصوبه ، بخشنامه ی اصلاحی صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.


هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاح شود.

.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران- صندوق نوآوري و شکوفايي

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۱۳) قانون حمايتها از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصويب نمود:

.

آئين نامه اجـرايي قـانـون حمايـت از شـرکتهـا و مؤسـسات دانـش بنيـان و تجـاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي شود:

.

۱- در ماده (۲) عبارت “شرکتها و مؤسسات دانش بنيان” به عبارت “شرکتها و مؤسساتي” تغيير مي يابد.

۲- در ماده (۵) قبل از عبارت “شرکتهاي داخلي” عبارت “پژوهشگاهها و” و بعد از واژه “فعاليتهاي” عبارت “تجاري سازي نتايج” و بعد از واژه “توسعه” عبارت “و طرحهاي مربوط” اضافه مي شود.

۳- متن زير به عنوان ماده (۶) مکرر اضافه مي شود:

ماده ۶ مکرر- صندوق مجاز است در اجراي ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزينه هاي طرحهاي تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه “مهم” و “ويژه” شرکتها و مؤسسات دانش بنيان فاقد توانايي مالي را با تأئيد هيأت امناي صندوق، کمک بلاعوض نمايد.

۴- در ماده (۷) عبارت “توسط صندوق يا عامل صندوق” جايگزين عبارت “توسط عامل صندوق” مي شود.

۵- در ماده (۹) عبارت”از طريق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح مي شود.

۶- در ماده (۱۰) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طريق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغيير مي يابد.

۷- در ماده (۱۱)‌بعد از واژه “ترجيحي” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پايين تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار” اضافه مي شود.

۸- متن زير به عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه مي شود:

ماده ۱۳ مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنياني که داراي طرحهاي تجاري سازي حائز اهميت هستند، اما فاقد توانايي کافي براي تأمين مشارکت بانکها هستند، تسهيلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تأئيد هيأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغي به طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا نمايد.

۹- در ماده (۱۵) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغيير مي يابد.

۱۰- متن زير به عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه مي شود:

ماده ۱۸ مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هيأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهاي تجاري سازي شرکتها و مؤسسات دانش بنيان اقدام نمايد.

۱۱- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه مي شود:

تبصره- آئين نامه اجرايي ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۴ به عنوان مقررات اجرايي ماده (۹)‌قانون تنفيذ مي گردد.

 .

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.