حسابان وب

تصویب نامه ۱۷۱۵۵۵/ت۴۸۴۰۸ک مورخ ۹۱/۸/۳۰(آیین نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور)

0 831
آکادمی محسن قاسمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

.

آیین نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ماده۱ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبان ماه به کلیه دستگاه ها اعلام نماید. تا ابلاغ سیاستها و اولویت های جدید، سیاستها و اولویت های سال قبل معتبر می باشد.

.

ماده۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند فهرست کامل طرحها و برنامه های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبان ماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی نماید.

.

تبصره ـ دستگاههای یادشده اطلاعات مربوط به پروژه های تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد نموده و تأییدیه دریافت نمایند و گزارش پروژه های تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.

فینتو

.

ماده۳ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این آیین نامه در چارچوب، سیاستها و اولویت های مذکور در ماده (۱) و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

.

ماده۴ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

.

ماده۵ ـ مسئولیت اجرای این آیین نامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.