نرم افزارحسابداری صدگان

آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد

0 734

حسابداراپ

بر این اساس، کلیه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می شود.

.

با موافقت دولت و در راستای ساماندهی معاملات خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تصویب کرد.

بر این اساس، کلیه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می شود.

.

طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب(قیمت معامله) به سه دسته؛ کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شود که معاملات کوچک شامل معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است. تعیین(تعدیل و جایگزینی) نصاب بعدی معاملات یاد شده قانون صورت خواهد گرفت.

معاملات متوسط؛ معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز نکند.

بر این اساس، معاملات بزرگ شامل؛ معاملاتی که مبلغ برآورده اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

.

سازماندهی

هر یک از کمیسیونهای مناقصه/مزایده صندوق متشکل از سه نفر عضو است که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیئت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه/مزایده و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح معاملات(مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از…) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده است. در این صورت، هیئت مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیونها ابلاغ کند.

.

برگزاری مناقصه/مزایده

بر اساس این مصوبه، تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده، تعیین نوع مناقصه/مزایده در معاملات بزرگ(یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مناقصه/مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه/مزایده، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه/مزایده و انعقاد قرارداد، فرایند مناقصه/مزایده است.

.

ارزیابی کیفی

در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام معامله، در صورت لزوم را لحاظ کنند.

.

پندار سیستم

فراخوان مناقصه/مزایده

مفاد فراخوان حداقل باید شامل؛ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها باشد.

.

عدم الزام و ترک مناقصه/مزایده

برگزاری مناقصه/مزایده در مواردی الزامی نیست و سازمان می تواند بدون انجام مناقصه/مزایده معامله مورد نظر خود را انجام دهد.

بر این اساس، خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل( و یا نمایندگان مجاز وی) منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. در این صورت بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از کارشناس(کارشناسان) منتخب هیئت مدیره برای معامله مربوطه، تعیین خواهد شد.

همچنین خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل(و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.

.

قرارداد

کلیه معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت مدیره و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید برای عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای قراردادهای نمونه به تصویب هیئت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیته ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی صلاح در تخصص های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی(که توسط هیئت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می شوند) محول کند.

.

ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق

در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد، گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده است.

همچنین در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.

در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.

.

سایر مقررات

ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین نامه، در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

بر این اساس، چنانچه هر یک از مناقصه گران/مزایده گران برای اجرا نشدن موادی از این آیین نامه اعتراضی داشته باشد، می تواند به مدیر عامل سازمان شکایت کند.

همچنین مدیر عامل سازمان موظف است؛ ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.