حاشیه جدید گزارش‌هاي مالیاتی

0 148

هوفر


دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر نحوه تهیه و تنظیم گزارش‌هاي مالیاتی و فرم آن در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. ســــازمان حسابرسی، موســـــسات حسابرسی و حســــــابداران رسمی در این دستورالعمل به عنوان حسابرس مالیاتی شناخته می‌شوند.

.

ملاک عمل حسابرسان مالیاتی نیز در موارد ابهام و سکوت به ترتیب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آرای هیات عمومی شورای‌عالی سازمان مزبور و نیز استانداردهای حســـــابداری تعیین شده و هیات‌های هماهنگی اختلافات سازمان مالیاتی با آنان نیز با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد.
وفق مفاد دستورالعمل مزبور حســابرسان مالیاتی ‌باید گزارش‌هاي خویش را همراه با مستندات مربوطه به مودیان مالیاتی ارائه كنند تا از طریق آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

.
اهم مطالب مورد ابهام و سکوت دستورالعمل يادشده بالا به قرار ذیل است:
۱- تعریف حسابرس مالیاتی: در ماده واحده استفاده از خدمات اشخاص به عنوان حسابدار رسمی، معین و بر مبنای آن نیز به موجب ماده ۲۷۲ ق.م.م استفاده از خدمات آنان در صورت درخواست مودیان به عنوان حسابدار رسمی مجاز شناخته شده است. طبق قانون، اشخاص ذی‌صلاح يادشده بايد عضو جامعه حسابداران رسمی بوده كه نظارت حرفه‌ای و ذاتی بر اعمال آنان نیز در اختیار «جامعه» است و حسب مورد در صورت لزوم هیات‌های انتظامی این «جامـــــــعه» و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به تخلفات حسابداران رسمی رســــــیدگی مي‌كنند، اما در قوانین و مقررات جاری تعریفی از حسابرس مالیاتی نشده و نحوه عمل آنان نیز مشخص نيست. ضمن اینکه اعضای شاغل جامـعه حــــــسابداران رسمی هم به استثنای خدمات تعریف شده در قانون مجاز به ارائه خدمات دیگری نيستند، بنابراين ابهام زدایی از این امر از رئوس مطالب است.

.
۲- مستندات گزارش حسابرس مالیاتی: طبق مفاد دســـــــتورالعمل اداری سازمان امور مالیاتی حسابرس مالیاتی ‌باید گزارش مالیاتی را همراه با مســـتندات مربوطه به مودی تسلیم كرده تا وی به نحو مقتضی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، این در حالی است که حسابداران رسمی طبق فرم اطلاعات زمانبندی مالی اطلاعات و اسـناد و مدارک را از مودی مطالبه و بر آن اساس گزارش‌هاي خویش را تهیه و تنظیم مي‌كنند؛ بنابراين در این خصوص ابهام و سکوت در دستورالعمل فوق آشکار است. یادآور می‌شود ارائه مستندات از اخذ رسید از مودی تا ارائه مستندات بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م… و همچنین کلیه اسناد و مدارک شرکت را در برگرفـــته، پس رفع ابهام از مطالب يادشده بالا توسط سازمان امور مالیاتی لازم و ضروري است.

.
۳- هیات هماهنگی: مطابق با قانون، نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی بر مبنای مصوبه هیات وزیران است. وزیران اقتصادی دولت بنا به اختیارات حاصل از ماده ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه ماده مربوط به هیات هماهنگی را اصلاح كرده که به موجب این مصوبه تشکیل این هیات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، اما سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل خویش رسمیت جلسه هیات مزبور را منوط به حضور کلیه اعضا شــــــناخته است که مطابق با مصوبه يادشده بالا در این خصوص با فرض نیاز به اصلاحـــــــیه بند ب ماده ۶ مصوبه اصلاحی تبصره ۴ ماده واحده حسابداران رسمی (ابلاغ شده ۱۱/۱۲/۱۳۸۹) این امر ‌باید از طریق هیات وزیران انجام پذیرد و اصلاح آن در دستورالعمل صحیح نيست.

.
۴- اختیارات سازمان امور مالیاتی: ســـازمان امور مالیاتی با توجه به آيین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به کارکنان خویش دارای اختیارات لازم و کافی است که وفق مفاد آيین‌نامه اجرایی فوق کارکنان سازمان امور مالیاتی مکلف و ملزم هستند بدون چون‌و چرا از مصوبات سازمان خویش تبعیت كنند و تخلف آنان از این امر از تخلفات اداری و انتظامی به حساب می‌آید، بنابراين تعیین تکلیف وظایف جدید محوله به حسابداران رسمی محتاج به مصوبات جدید مراجع ذی‌ربط است. (هیات وزیران)

.
۵- ابهامات و سکوت مالیاتی: طبق دستورالعمل مورد اشاره در موارد ابهام یا سکوت، حســابرسان مالیاتی ‌باید به ترتیب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی، آرای هیات عمومی شورای‌عالی و نیز استانداردهای حسابداری (مصوب سازمان حسابرسی) را ملاک تشخیص قرار دهند. این در حالی است که وفق قانون رعایت کلیه استانداردهای تصویب شده در کلیه مراجع، الزامی بوده و این امر در تبصره ۲ ماده ۹۵ ق.م.م نیز به صراحت از تکلیف مودیان قید شــده و عدم رعایت آن نیز از جمله موارد رد دفاتر قانونی به حـــــساب می‌آید، بنابراين باب این امر و تقدم و تاخر موارد يادشده موجب این امر مي‌شود که سایر مراجع از جمله ســـــــــازمان بورس نیز اعلام كنند که بدوا دستورالعمل‌های آنان ملاک امر حسابداران رسمی به حساب می‌آید.

.
به عنوان مثال به فرض محال اگر ســـــازمان بورس اعلام كند سود قابل تقسیم شرکت‌های سهامی عام بر مبنای دستورالعمل آن سازمان تعیین و پرداخت شود اين موضوع، صحیح است؟
یادآور می‌شود در این دستورالعمل مرجعی نیز به عنوان دسـتگاه تشخیص سکوت و ابهام مالیاتی مشخص نشده و این امر موجب محول شدن پرونده‌های بیشتری به هیات‌های حل اختلاف مي‌شود.با این اوصاف تصور اینکه ماده ۲۷۲ ق.م.م در اصلاحـیه جـدید قانون مالیات‌های مستقیم حذف و تعدیل شده و به تبع آن کاهش اختیارات جامعه حـــسابداران رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تبصره ۲ ماده ۹۵ ق.م.م و ماده ۲۴۴ ق.م.م در مورد کسب نظر از جامعه در مـــورد آيین‌نامه روش‌های نگهداری دفاتر و تعیین نماینده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفته، امری مقرون به صحت به حساب می‌آید.

.
بهروز رزم‌آزما- حسابدار رسمی
منبع دستورالعمل: ابلاغ مجازی مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.