نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۲۲۸۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۰(اصلاحيه برنامه زمانبندي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع دستورالعمل ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹)

0 804

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹ و با توجه به اهميت پرونده هاي بزرگ مالياتي، در اجراي بند ۱ دستورالعمل ياد شده مقرر مي دارد:
.
رسيدگي به پرونده مالياتي مؤديان بزرگ اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي از مهرماه تا نيمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پيوست (۱) و رسيدگي به ساير پرونده ها (متوسط و ساير) از مهرماه هرسال تا پايان خرداد ماه سال بعد طي فرم پيوست (۱/۱) زمانبندي و حداکثر تا پايان شهريور ماه هر سال تحت نرم افزار اکسل به دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي ارسال گردد.

پندار سیستم

 .
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 .
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.