نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف از حقوق ورودي)

0 3,435

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– برای این بخشنامه ، دستورالعمل جایگزین ابلاغ شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.

– بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید.


در اجراي قسمت اخير بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي کشور مبني بر تهيه دستورالعمل وصول يا استرداد چک‌هاي دريافتي بابت واردات آن دسته از ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد که براساس قوانين موضوعه معاف از حقوق ورودي مي‌باشند، مقرر مي‌دارد:

 .

۱- ادارات امور مالياتي مکلفند پرونده ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره يا دوره‌هاي مالياتي که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸، جهت ترخيص ماشين‌آلات فوق‌الاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهي دريافت چک صادر گرديده و همچنين دوره يا دوره‌هاي مالياتي بعد از آنرا، در اولويت رسيدگي قرار داده و نتيجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره ( ۱ ) از طريق اداره کل امور مالياتي ذيربط، به دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام نمايند.

 .

۲- از آنجائيکه به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چک‌هاي دريافتي بابت ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف از حقوق ورودي مي‌بايست تا زمان رسيدگي و تعيين تکليف پرونده مؤدي، جهت نگهداري به حسابداري اداره کل ارسال شود، بنابراين ماداميکه وجه چک‌هاي مذکور وصول و به حساب‌هاي تعيين‌شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور واريز نگردد، اعتبار مالياتي محسوب نخواهد شد.

 .

۳- چنانچه ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد مذکورصرفاً در راستاي توليد کالاو خدمات معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراينصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک يا چک‌هاي مذکور و واريز به حسابهاي تعيين شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالياتي مؤدي محسوب نخواهد شد.

 .

۴- آن دسته از مؤديان که در طول دوره مالياتي با پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات مورد بحث مي نمايند، چنانچه قبل از پايان دوره مالياتي مربوط ضمن رعايت بخشنامه‌هاي صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد (پيوست شماره «۲» ضوابط اجرايي استرداد ماليات و عوارض پرداختي) را تکميل و تسليم اداره امور مالياتي ذيربط نمايند، استرداد وجوه مذکور در دوره ياد شده پس از تهيه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکان‌پذير خواهد بود.

.

چنانچه مؤديان فوق، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي را به عنوان اعتبار مالياتي در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسليمي و يا با تسليم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشين آلات موصوف (پيوست شماره «۲» ضوابط اجرايي استرداد ماليات و عوارض پرداختي)، درخواست استرداد ماليات و عوارض را نمايند، ادارات امور مالياتي مکلفند، پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده اينگونه مؤديان را در اولويت رسيدگي قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانوني نسبت به مطالبه يا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند.

 .

۵- مؤدياني که بابت واردات ماشين‌آلات موصوف، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند ليکن وجوه مندرج در چک يا چک‌هاي تسليمي را به عنوان اعتبار مالياتي در اظهارنامه لحاظ نموده‌اند، چنانچه بعضاً تمام يا بخشي از اعتبار مالياتي مزبور را از ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش نبوده و ادارات امور مالياتي مکلفند ضمن مطالبه ماليات و عوارض، جرائم متعلق را نيز محاسبه و به حيطه وصول درآورند.

 .

۶- مؤدياني که بابت واردات ماشين‌آلات موصوف، ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ پرداخت نکرده‌اند ليکن وجوه مندرج در چک‌هاي تسليمي رابه عنوان اعتبار مالياتي در اظهارنامه منظور نموده‌اند، چنانچه اعتبار مزبور در دوره‌هاي مالياتي مربوط و يا دوره‌هاي بعد، از ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتي که با توجه به مفاد اين دستورالعمل و پس از رسيدگي‌ ، مؤدي تا آخرين دوره مالياتي مورد رسيدگي، فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک يا چک‌هاي دريافتي بلامانع خواهد بود. در غير اين صورت استرداد چک‌هاي مورد بحث، موکول به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي‌ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

 .

۷- مؤدياني که براساس مقررات صرفاً با تسليم چک و بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات خطـوط توليـد مـورد بحث اقدام نمـوده و وجوه منـدرج در چک يـاچک‌هاي تسليمي را نيز به عنوان اعتبار مالياتي در اظهارنامه تسليمي لحاظ نکرده‌اند، چنانچه حسب رسيدگي‌هاي معمول و با توجه به مفاد اين دستورالعمل (احراز توليدات معاف، غير معاف و …) مؤدي موصوف تا آخرين دوره مالياتي مورد رسيدگي، فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک يا چک‌هاي دريافتي بلامانع خواهد بود. در غير اين‌صورت استرداد چک‌هاي مورد بحث، منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي‌ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

 .

۸- در صورتي که پس از بررسي و رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنين بازديد از محل احراز گردد که ماشين‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است،‌ چنانچه عرضه توليدات مربوط به ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد ياد شده، صرفاً کالاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدي نيز فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک يا چک‌هاي دريافتي بلامانع خواهد بود.

پندار سیستم

– بخشنامه مرتبط در خصوص این بند را اینحا ببینید.

 .

۹- در صورتي که پس از بررسي و رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنين بازديد از محل احراز گردد که ماشين‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداري براي توليد و عرضه کالاهاي معاف و مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفتهاست در اينصورت ادارات امور مالياتي مکلفند براساس ظرفيت اسمي مندرج در پروانه بهره‌برداري يا مجوزهاي قانوني و يا ساير مستندات از جمله موافقت اصولي، طرح توجيهي و …، نسبت به تخصيص يا تسهيم ماليات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد براي کالاهاي مشمول و معاف در دوره‌ مالياتي مورد رسيدگي اقدام نمايند. بديهي است ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهاي معاف قابل استرداد نبوده و مي‌بايست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهيدات لازم، وجوه چک يا چک‌هاي دريافتي به ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدي به حيطه وصول درآيد.

 .

۱۰- در صورتي که پس از بررسي و رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنين بازديد از محل احراز گردد که ماشين‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است، چنانچه عرضه توليدات مربوط به ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد ياد شده، صرفاً کالاي معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده، چک يا چک‌هاي دريافتي قابل استرداد نبوده و مي‌بايست براساس مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک يا چک هاي فوق‌‌الذکر با در نظر گرفتن تمهيدات لازم و پس از وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدي، بلامانع خواهد بود.

 .

۱۱- در مواردي که ماشين‌آلات و تجهيزات توليد مورد بحث به فروش رفته و يا موجود نمي‌باشد حسب مورد اقدامات زير انجام پذيرد:

.

۱-۱۱- بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ازجمله واردات ماشين‌آلات و تجهيزات توليد موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرايي استرداد، در صورت عدم مشاهده عيني تمام يا بخشي از ماشين‌آلات ياد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشين‌آلات مذکور، ثبتي در دفاتر انجام نشده و همچنين ماليات و عوارض فروش نيز طبق اظهارنامه تسليمي ابراز نگرديده باشد، ادارات امور مالياتي مکلفند طبق مقررات اقدام به رسيدگي پرونده، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهيدات لازم اقدام به وصول چک يا چک‌هاي دريافت‌شده از مؤدي تا ميزان بدهي‌ ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمايند.

.

۲-۱۱-چنانچه براساس رسيدگي ‌به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدي، فروش تمام يا بخشي از ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد احراز شود، استرداد چک‌هاي دريافتي صرفاً در صورت مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره يا دوره‌هاي مورد رسيدگي امکان‌پذير خواهد بود.

.

۳-۱۱-در مواردي که مؤدي فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و يا از ارائه آنها خودداري نمايد، ادارات امور مالياتي مکلفند پس از بازديد از محل در صورت وجود يا عدم وجود ماشين‌آلات مورد بحث، با رعايت قوانين و مقررات نسبت به رسيدگي و مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهيدات لازم، نسبت به وصول چک يا چک‌هاي دريافت شده از مؤدي تا ميزان کل بدهي‌ ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره يا دوره‌هاي مورد رسيدگي يا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمايند.

 .

۱۲- چنانچه مطابق و يا بر خلاف قراردادهاي منعقده از جمله قراردادهاي EPC، واردات و ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد، توسط کارفرما و يا پيما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفاً با تسليم چک و بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتي که پيمانکار(فارغ از اين‌که ماشين‌آلات مزبور براي فعاليت‌هاي معاف يا مشمول به‌کارگرفته شود) در صورت‌وضعيت‌هاي تنظيمي، دفاتر و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي، بهاي ماشين‌آلات موصوف به همراه ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک يا چک‌هاي دريافتي بلامانع خواهد بود.

 .

۱۳- چنانچه مطابق قرارداد منعقده في‌مابين کارفرما و پيمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشين آلات و …. باشد و ماشين‌آلات مورد بحث را صرفاً با تسليم چک و بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده وارد نمايد و پيمانکار در صورت‌وضعيت‌هاي تنظيمي، بهاي ماشين‌آلات موصوف به همراه ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصاديق بند ۱۲ اين دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات ساير بندهاي دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آيد.

 .

۱۴- در مواردي که نتيجه رسيدگي‌هاي معمول منجر به استرداد چک يا چک‌هاي دريافتي مي‌گردد، ادارات امور مالياتي مکلفند با اخذ رسيد مطابق ذيل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعيت چک‌هاي دريافتي پيوست اين دستورالعمل) نسبت به استرداد چک‌هاي موصوف اقدام نمايند.

 

 .

عليرضا طاريبخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.