حسابان وب

بخشنامه ۲۰۹۲۷/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۲(تبيين عبارات “سازمان” و “قانون” مذکور در ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي)

0 430
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينکه درخصوص اجراي صحيح مقررات ماده ۱۴۳ مکرر و تبصره هاي ذيل آن الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم ، موضوع ماده ۷  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي ابهاماتي مطرح گرديده است، لذا به منظور رفع ابهام و تبيين مطلب يادآوري مي گردد:

.

منظور از “ قانون ” در صدر تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م ” قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستـهاي کـلي اصـل چـهل و چـهارم قـانون اساسي مصـوب ۲۵/۹/ ۱۳۸۸″ و منظور از “سازمان” در تبصره هاي ۲و۴ ماده صدرالذکر،”سازمان بورس و اوراق بهادار ” مي باشد.

.

فینتو

در ضمن به استناد تبصره يک الحاقي مذکور ، صرفاً درآمد هاي حاصله توسط صندوق سرمايه گذاري که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد تحصيل مي گردد معاف از ماليات بوده و ساير درآمدهاي صندوق مزبور مشمول اين معافيت نمي باشد.

.

حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيم

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.