- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن)

دراجرای مقررات ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنا به پیشنهادشماره ۲۰۰/۸۵۵۴ مورخ ۹۱/۴/۲۵ سازمان امورمالیاتی کشور ، متن ذیل که درتاریخ ۹۱/۵/۸ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده مذکور ، الحاق می گردد؛

.

تبصره ۱۷- درراستای فرایند هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف ، موسسات تولیدی، صنعتی ، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه ، مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغیر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج دراین جدول مستهلک نمایند، مشروط براین که فهرست دارایی های مزبور و نحوه استهلاک آنرا تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

.

علی عسگری

.