حسابان وب

بخشنامه ۴۴۴۰/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۵/۱۵(پيگيري اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره ۱۹۳۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ موضوع تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال ۱۳۹۱)

0 586

حسابداراپ

در راستاي پيگيري مصوبات دستورالعمل شماره ۱۹۳۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ معاون محترم (وقت) ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال ۱۳۹۱، با عنايت به پايان يافتن دوره بهار سال ۱۳۹۱ و با توجه به وظايف و تکاليف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالياتي اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذيل را در قالب جداول و گزارش‌هاي آماري مطابق فرم نمونه مربوط تهيه و حداکثر تا پايان مردادماه سال ۱۳۹۱ به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

.

۱- گزارش شناسايي فعالان اقتصادي بالقوه ثبت نام نشده حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده مصرح در بندهاي «۱» و «۲» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (۱) .

.

۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مـؤديـان داراي ثـبت نام يـا پيش ثبت نام تکراري و مؤديان غيرمشمول موضوع بند «۳» برنامه عملياتي سال ۱۳۹۱ به شرح فرم شماره (۲) .

.

۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مؤدياني که از تسليم اظهارنامه مربوط به دوره مشموليت موضوع بندهاي «۴ ، ۸، ۹ و ۱۱» برنامه عملياتي سال ۱۳۹۱ خودداري نموده اند به شرح فرم شماره (۳)

.

۴- گزارش اقدامات انجام شـده در خصـوص فـعالان اقتـصادي حائـز شرايط ثبت نام که محل فعاليت خود را به اشتباه انتخاب نموده اند موضوع بند «۶» برنامه عملياتي سال ۱۳۹۱ به شرح فرم شماره (۴) .

.

۵- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعيين مرحله مشموليت فعالان اقتصادي ثبت نام شده موضوع بند «۷» برنامه عملياتي سال ۱۳۹۱ به شرح فرم شماره (۵) .

فینتو

.

۶- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول ماليات و عوارض ابرازي فعالان اقتصادي موضوع بندهاي «۹ و ۱۰» برنامه عملياتي سال ۱۳۹۱ به شرح فرم شماره (۶) .

.

۷- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده هاي مهم که مديران، معاونين و رؤساي محترم امور مالياتي به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (۷) .

.

۸- گزارش نحوه توزيع عوارض موضوع بند «۱۵» برنامه عملياتي و بيان مشکلات و ايرادات احتمالي موجود به شرح فرم شماره (۸) .

.

لازم به يادآوري است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتايج حاصله تا تاريخ تعيين شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نيز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالياتي بر همين مبنا مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. بديهي است دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «۱۷» دستورالعمل ياد شده،ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، موظف به ارائه گزارش دوره اي به معاونت ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

.

عليرضا طاريبخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.