حسابان وب

بخشنامه ۱۰۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۸(دريافت اظهارنامه الکترونيکي)

0 505

حصین حاسب

با توجه به تبصره (۱) ماده (۱۲۰)‌ قانون برنامه پنجم  توسعه مبني بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه مالياتي و ساير اوراقي که مؤديان مالياتي مکلف به تسليم آن مي باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمامي يا برخي از مؤديان مذکور از فن آوري هاي نوين نظير خدمات پست الکترونيکي، امضاء الکترونيکي يا ساير روش ها استفاده نمايد.

.

لذا چنانچه هر يک از مؤديان نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ به صورت الکترونيکي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشند ليکن نسبت به تسليم پرينت مهر و امضاء‌ شده آن به صورت دستي در موعد مقرر قانوني اقدام ننموده اند در اين صورت اظهارنامه تسليمي به صورت الکترونيکي مشروط بر اينکه اظهارنامه الکترونيکي تسليمي از طرف مؤدي قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالياتي تسليمي در موعد مقرر قانوني مي باشد.

.

پندار سیستم

مديران کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا فهرست مؤديان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هريک از مؤديان درخواست شود تا ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ نامه به مؤدي نسبت به مهر و امضاء پرينت اظهارنامه الکترونيکي تسليمي اقدام نمايند.

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.