نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۶۰۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(اصلاحيه ماده۴۲آيين نامه اجرائي موضوع ماده ۲۱۹قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن)

0 643

حسابداراپ

بر اساس پيشنهاد شماره ۸۱۷/۲۰۰مورخ۲۶/۱/۹۱سازمان امور مالياتي کشور و موافقت ورير محترم امور اقتصادي و دارائي،ماده۴۲آئين نامه اجرايي موضوع ماده۲۱۹قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن بشرح ذيل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

.

ماده ۴۲ اصلاحي:درکليه مواردي که به تجويز مواد قانون صدور گواهي پرداخت ماليات، مفاصا حساب و گواهي عدم شمول ماليات مقرر گرديده است،گواهي هاي مزبور مشترکا”با امضاي کارشناس ارشد مالياتي و رئيس گروه مالياتي مربوط صادر خواهد گرديد.صدور گواهي مالياتي موضوع تبصره يک ماده۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم مشترکا” با امضاي رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي خواهد بود.

.

پندار سیستم

تبصره اصلاحي ماده۴۲:در بخش ها و نقاطي که محل و محدوده واحد مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي رئيس امور مالياتي/رئيس گروه مالياتي متبوع واقع گرديده،صدور گواهي هاي ياد شده به ترتيب با امضاي رئيس گروه مالياتي/ کارشناس ارشد مالياتي بلامانع است.

.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.