نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط)

0 1,277

حسابداراپ

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ، به آن اداره کل اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير در مناطقي که مقتضي بداند، درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه ذيربط تعيين ، و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايند. 

.

شرايط توافق:

۱-       تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانوني از سوي اعضاي اتحاديه ها.

.

۲-       درج صحيح اطلاعات هويتي ، شماره ملي ، نشاني وکد پستي محل فعاليت در فرم اظهارنامه مالياتي و تسليم تصوير کارت ملي و قبض تلفن محل فعاليت (در صورت داشتن تلفن )به همراه اظهارنامه( اعم از حضوري يا پستي).

.

۳-       ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي حداکثر تا تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir

.

۴-       در موارد تقسيط ماليات ابرازي براي موديانيکه بصورت الکترونيکي نسبت به تسليم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در۷ قسط مساوي ماهانه تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسيط گردد. براي ساير موديان حداقل ۵۰% ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۵ قسط مساوي ماهانه تا پايان آذر ۱۳۹۱ تقسيط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مؤديانيکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر در توافق ، از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. خواهد بود.

.

تعيين درآمد مشمول ماليات

۵-       ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالياتي ، نوع فعاليت ، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال ۱۳۹۰ تعيين گردد. به نحوي که رشد ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۸۹ از ۱۵ درصد کمتر نباشد.

.

۶-       مبناي انجام توافق ، ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۸۹ در نظر گرفته شود.

.

۷-       براي مودياني که پرونده ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ آنان تا زمان تسليم اظهارنامه قطعي نشده است، آخرين ماليات قطعي شده با ۲۰% افزايش سالانه مبناي محاسبه براي انجام توافق قرارگيرد .(مشروط بر اينکه پس از آخرين عملکرد قطعي شده بعنوان نمونه رسيدگي نشده باشد)

.

۸-       موديانيکه در عملکرد سال ۱۳۸۹ فعاليت کامل داشته ولي مشمول پرداخت ماليات نشده اند ، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را با افزايش ميزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۸۹ ابراز نمايند ، مشمول توافق خواهند بود.

.

۹-       هرگاه ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۸۹ و يا هر يک از سالهاي مبناي توافق ، به دلايلي براي قسمتي از سال مذکور بوده باشد ، مي بايست درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي حسب مورد براي کل سال مورد نظر تعيين و سپس مبناي توافق قرار گيرد.

.

۱۰-    چنانچه ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل با رعايت مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم تعيين گرديده باشد ابتداء مي بايست درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور براي آن سال تعيين و سپس درصد رشد مورد نظر براي تعيين ماليات مورد توافق براي عملکرد سال ۱۳۹۰ محاسبه گردد. همچنين پرداختهاي انجام شده در سال ۱۳۹۰ در اجراي مواد مذکور با رعايت مقررات از درآمد مشمول ماليات اين موديان قابل کسر ميباشد.

.

۱۱-   پرونده مالياتي مودياني که سال ۱۳۹۰ اولين سال فعاليت آنها مي باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.

.

۱۲-   در مشارکت مدني ماليات قطعي شده عملکرد ۸۹ هر يک از شرکاء با رعايت ساير شرايط ملاک عمل خواهد بود و هرشريک با رعايت شرايط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنين در صورت تغيير سهم مالکيت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ ابتداء مي بايست ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ با توجه به سهم مالکيت جديد محاسبه و سپس درصدهاي رشد مورد نظر براي تعيين ماليات مورد توافق براي سال ۱۳۹۰ اعمال گردد.

.

۱۳-   در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال ۱۳۸۹( با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را متناسب با سهم شريکي که کمترين ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۸۹ را داشته است و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند مشمول توافق خواهند بود.

.

۱۴-   در مواردي که معلوم شود مودي از اول سال مالياتي يا در اثناي آن ترک کسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام کار نبوده است واين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد ، درآمد مشمول ماليات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

پندار سیستم

.

۱۵-   صاحبان مشاغلي که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ و يا هر يک از سالهاي مبناي توافق تغيير شغل داشته اند مشمول اين توافق نخواهند شد.

.

۱۶-موديانيکه شرايط توافق موضوع بند هاي ۱ الي ۴ (با رعايت قسمت اخير بند ۴) اين دستورالعمل را رعايت ننمايند مشمول توافق نبوده و با رعايت مقررات توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهند شد.

.

ساير موارد :

۱۷-    از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چهارچوب توافق ۴% آن توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط رسيدگي خواهد شد. مشروط بر اينکه در سه سال اخير بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد.

.

۱۸-   موديانيکه ظرف ۵ سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و ماليات آنها بر اساس توافق يا خوداظهاري قطعي شده است ، ماليات آنها براي عملکرد سال ۱۳۹۱ از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد .

.

۱۹-   مودياني که نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي مالياتي قطعي و ابلاغ شده مشاغل (به استثناي پرونده هايي که در مراجع قانوني مطرح مي باشد ) عملکرد سنوات لغايت ۱۳۸۹ خود حداکثر تا تاريخ (۳۱/۸/۱۳۹۱) اقدام ننمايند چنانچه بدهي اصل ماليات آنها بيش از مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اينکه اداره امور مالياتي مربوط بدهي آنها را تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بشرح فرم پيوست بصورت کتبي به مودي ذيربط اعلام نمايد.

.

۲۰-   هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

.

۲۱-   چنانچه بنابه دلايلي پرونده ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ برخي از اعضاي اتحاديه ها به مرحله قطعيت نرسيده باشد ، ترتيبي اتخاذ گردد تا پرونده هاي مذکور حداکثر تا تاريخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ به مرحله قطعيت برسد .

.

۲۲-   مطابق توافقات قبلي (از جمله مفاد بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰) ، مبناي تشخيص عمده فروشي يا خرده فروشي موديان ، پروانه کسب صادره از سوي اتحاديه يا مجامع ذيربط مي باشد.در مورد آندسته از موديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي تا تاريخ تسليم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص وتصريح نشده باشد،ملاک سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

.

۲۳-   مديران کل امور مالياتي مکلفند تمامي مساعي خود را در جهت اطلاع رساني ، آموزش و جلب مشارکت اتحاديه ها و موديان بکار گيرند و راهنمائيهاي لازم جهت تکميل فرمهاي اظهارنامه مالياتي آنان بعمل آورند.

.

۲۴-   ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند برگه هاي ماليات قطعي مشمولين توافق حداکثر تا پايان آبان ماه سال ۱۳۹۱ صادر و ابلاغ گردد .

.

۲۵-   مديران کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده مالياتي مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري و يا مشمول توافق نمي باشند حداکثر تا تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ رسيدگي و به مرحله قطعيت برسد.

.

۲۶-   اين دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقليه عمومي نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

.

۲۷-   جهت تسريع و تسهيل و حسن اجراء توافق ، مسائل و ابهامات اجرايي موضوع اين توافقنامه با اعلام روساي مجامع از طرف سازمان امور مالياتي پي گيري و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

.

۲۸-   مفاد اين توافقنامه پس از امضاء در هيچ مرحله اي قابل تجديد نظر و يا تغييرنخواهد بود.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.