حسابان وب

بخشنامه ۴۸۶۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸(قبول خود اظهاري دوره هاي پائيز سال۱۳۸۸لغايت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهاي تعاوني مصرف)

0 647
محل تبلیغ شما

باتوجه به درخواست شماره۱۵۱۹مورخ۱۷/۱۰/۱۳۹۰اتحاديه تعاونيهاي مصرف محلي و پيرو بخشنامه شماره ۱۴۷۹۲/۲۰۰مورخ ۸۹/۵/۱۷موضوع رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکتهاي تعاوني مصرف بر اساس خود اظهاري براي دوره هاي پاييز ۱۳۸۷لغايت تابستان سال۱۳۸۸ وبه منظور تسهيل فرايندهاي اجراي نظام ماليات بر ارزش افروده و تکريم ارباب رجوع و وحدت رويه مقرر مي دارد:

.

شرکت هاي تعاوني مصرف محلي در صورت رعايت موارد ذيل،مشمول رسيدگي براساس خود اظهاري براي دوره هاي پاييز سال۱۳۸۸لغايت تابستان سال۱۳۹۰ خواهند بود.

.

۱- مفاد بخشنامه شماره۹۴۷۹۲/۲۰۰مورخ۱۷/۵/۱۳۸۹براي دوره هاي پاييزسال۱۳۸۷لغايت تابستان سال ۱۳۸۸ را رعايت نموده باشند.

.

۲- در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالياتي دوره هاي پاييزسال۸۸لغايت تابستان سال ۱۳۹۰را در مهلت مقرر تسليم نموده و در سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده ثبت شده باشد،

.

۳- حجم عمده(حداقل۷۰%)خريد مشمول ماليات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحاديه تعاوني هاي مصرف خريداري کرده باشند،

.

۴- ماليات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب هاي فروش صادره توسط اتحاديه تعاوني مصرف را پرداخت نموده باشند.

.

۵- اظهار نامه هاي مالياتي خود را متضمن ابراز صحيح خريد و فروش تسليم نموده باشند،بنا بر اين مقتضي است ادارات کل امور مالياتي:

.

الف)  صرفا”اظهارنامه هاي مالياتي ارزش افزوده دوره هاي پاييز سال۱۳۸۸لغايت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهاي تعاوني مصرف محلي که شرايط فوق الذکر را دارا مي باشند را بر اساس خود اظهاري مورد پريرش قرار داده و ماليات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهاي تعاوني ياد شده نهايي نمايند.

.

ب) رسيدگي به اظهار نامه هاي مالياتي ساير دوره هاي شرکتهاي تعاوني مصرف محلي را مطابق با دستورالعمل رسيدگي و رعايت ساير مقررات و قوانين مرتبط انجام و در صورتي که شرکتهاي تعاوني ياد شده از اول سال۱۳۹۱مقررات ماده(۱۹)قانون ماليات بر ارزش افزوده(صدور صورتحساب و رسيدهاي صندوق فروش و درج ماليات و عوارض ارزش افزوده)را رعايت ننمايند از ارائه تسهيلات موضوع ماده(۳۳)قانون در خصوص تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم ماليات و عوارض براي دوره يا دوره هاي مالياتي مربوط خودداري گردد.

.

ضمنا” پرونده مالياتي هر يک از دوره هاي مالياتي مشمول اين دستورالعمل که مورد رسيدگي قرار گرفته باشد،از شمول اين دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طي مراحل دادرسي مالياتي اقدام خواهد شد.

.

پندار سیستم

مديران کل امور مالياتي مسؤليت حسن اجراي اين بخشنامه را عهده دار خواهند بود.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————-

شماره:۲۸۲۲

تايخ:۲۰/۳/۱۳۹۱

روساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي استان ها

مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي موديان بزرگ

    سلام عليکم

احتراماً ، با عنايت به بخشنامه شماره ۴۸۶۷/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ ، موضوع قبول خوداظهاري دورره هاي پاييز سال ۱۳۸۸ لغايت تابستان سال ۱۳۹۰ شرکتهاي تعاوني مصرف ، به اطلاع مي رساند :

.

در بند « الف » بخشنامه مذکور ، سال « ۱۳۹۰ » به اشتباه سال « ۱۳۹۱ » تحرير شده است .

.

مراتب جهت هر گونه اقدام لازم ارسال مي گردد .

.

محمد قاسم پناهي

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.