حسابان وب

ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ابلاغ شد.

0 524

حصین حاسب

با ابلاغ ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور؛ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های اجرایی موضوع بند(ر) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ممنوع است.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد بند(۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را تصویب کرد.

.

بر این اساس، هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های اجرایی موضوع بند(ر) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب ۱۳۸۹- ممنوع است.

.

استفاده دستگاهای اجرایی از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا

بر اساس ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است.

.

ممنوعیت پرداخت وجه برای طرح اختلافات وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی

بر اساس این مصوبه، پرداخت وجه از هر محل با عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی حل و فصل می شود.

.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران

بر اساس ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ، پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند و به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

.

بر اساس مصوبه دولت، هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت است.

.

پندار سیستم

پرداخت حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه به سازمانهای بین المللی

بر اساس ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ، فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با عنوان “سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات” پرداخت می شود تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند. از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت کنند و مراتب را به دفتر هیئت دولت اطلاع دهند.

.

ممنوعیت بکارگیری معلم حق التدریس در آموزش و پرورش

بر این اساس، دولت؛ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف کرده است، با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در  وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۸۸- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال ۱۳۹۱ را حداکثر به میزان هفتاده درصد(۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۹۰ صرفاً در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل کند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال ۱۳۹۱ نیز ممنوع است.

.

اعلام فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم سازمان شهرداریها و دهیاری ها

بر اساس ضوابط اجرایى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور موظف است در اجرای بند(۵۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را بر اساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام کند تا اعتبارات ردیف متفرقه مطابق آن در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

.

بر اساس این مصوبه، در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق برای اقدام به خزانه داری کل کشور اعلام شود.

.

هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی دستگاهها

بر این اساس، به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه(به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تاییدیه دریافت می کنند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکالمات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه کنند.

.

وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است،بر اساس ماده(۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران برای وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاص غیر دولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده، اقدام کند.

.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.