نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل ۱۹۳۱ مورخ ۹۱/۲/۲۷(تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال۱۳۹۱)

0 750

حسابداراپ

به منظور تحقق اهداف سازماني در سال۱۳۹۱ (از جمله برنامه عملياتي ‍‍،تحقق درآمدهاي مالياتي و توسعه و گسترش ماليات بر ارزش افروده)،ادارات کل امور مالياتي موظفند با استفاده مؤثر ار کليه منابع و امکانات مادي و انساني موجود و برنامه ريزي،سازماندهي،نظارت،کنترل و هدايت آن اقدامات اجرائي ذيل را به مورد اجرا در آورند:

.

۱-نظر به اينکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادي در راستاي ماده۱۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحله اي و در پنج مرحله تا پايان سال۱۳۹۰اعلام شده است ادارات کل امورمالياتي موظفند ضمن شناسائي فعالان اقتصادي با لقوه ثبت نام نشده حائز شرايط فراخوان هاي مذکور از منابع اطلاعاتي موجود نسبت به مکاتبه با اين دسته از مؤديان جهت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افروده به شرح فرم شماره (۱)پيوست اين دستورالعمل اقدام نمايند.

.

۲-واحدهاي شناسائي و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادي حائز شرايط نسبت به ثبت نام اين دسته از مؤديان در سامانه ماليات بر ارزش افروده جهت عمليات مکانيزه رسيدگي اقدام نمايند.

.

۳- نظر به اينکه برخي از فعالان اقتصادي،داراي ثبت نام يا پيش ثبت نام تکراري در سامانه ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و همچنين برخي از فعالان اقتصاذي فاقد شرايط ثبت نام صرفآ”اقدام به ثبت نام نموده اند،ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي ضمن بررسي و اطمينان از صحت ثبت نام يا پيش ثبت نام تکراري و عدم شمول فعالان اقتصادي فاقد شرايط نسبت به حذف ثبت نام هاي تکراري و مؤديان فاقد شرايط ثبت نام از طريق دفتر توسعه سامانه هاي ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند.

.

۴- با توجه به اينکه برخي از مؤديان ثبت نام شده حائز شرايط از ارائه اظهارنامه مالياتي اعم از الکترونيکي يا دستي خودداري نموده اند،ادارات کل امور مالياتي موظفند نسبت به مکاتبه با اين دسته از مؤديان جهت تسليم اظهار نامه مالياتي الکترونيکي اقدام نمايند.

.

۵- مؤدياني که از ثبت نام و تسليم اظهار نامه مالياتي خوداري نموده اند،رسيدگي به پرونده مالياتي آنان در اولويت اول رسيدگي،مطا لبه و وصول قرار گيرد.

.

۶- از آنجائي که برخي از فعالان اقتصادي حائز شرايط ثبت نام ، استان و شهرستان محل فعاليت خود را در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده اند و تسهيم عوارض شهرداري ها و دهياري ها را توآم با محدوديت هائي نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي پس ار بررسي و اطمينان ار موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعاليت مؤدي اقدام نمايند.

.

۷- ادارات کل امور مالياتي موظفند مرحله مشموليت و نوع فعاليت فعالان اقتصادي که در زمان ثبت نام ،مرحله مشموليت و موضوع فعاليت آنان تعيين نشده است را با توجه به فعاليتهاي تعيين شده در بخش ثبت نام سامانه ماليات بر ارزش افزوده مشخص نمايند.

.

۸- ادارات کل امور مالياتي ذر راستاي تحقق ذرآمدهاي مالياتي پيش بيني شده،نسبت به وصول و يا تعيين تکليف پرذاخت ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي فعالان اقتصادي(به استثناي مؤدياني که تکليف کسر و پرداخت ماليات و عوارض آنان به عهده خزانه مي باشد) در زمان تسليم اظهار نامه اينترنتي اقدام نمايند.

.

۹- ادارات کل امور مالياتي موظفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ انقضاي تسليم اظهار نامه در هر دوره نسبت به بررسي و کنترل ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي و پرداخت يا ترتيب پرداخت شده فعالان اقتصادي اقدام و در صورت عدم پرذاخت يا عدم ترتيب پرداخت ماليات و عوارض ابرازي مطابق فرم شماره(۲) پيوست اين دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مؤدي جهت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمايند.

پندار سیستم

.

۱۰- ادارات کل امور مالياتي موظفند در صورت عدم پرداخت يا عدم ترتيب پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي،(که قطعي محسوب مي گردد) حد اکثر ظرف مدت پانرده روز از تاريخ انقضاء مهلت موضوع بند (۹)اين دستورالعمل،تصوير اظهار نامه را همراه با فرم شماره(۳) پيوست اين دستورالعمل به ادارات امور مالياتي وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررات اجرائي ارسال نمايند.

.

۱۱- ادارات کل امور مالياتي موظفند پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي، فهرست فعالان اقتصادي فاقد اظهار نامه مالياتي را استخراج و به شرح فرم شماره(۴) پيوست اين دستورالعمل جهت تسليم اظهارنامه مالياتي با آنان مکاتبه نمايند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهاي ۸تا۱۰ اقدام و در غير اين صورت پرونده اين دسته از مؤديان در اولويت دوم رسيدگي قرار گيرد.

.

۱۲- به منظور نظارت بر پرونده هاي مهم که نقش اساسي در تآمين در آمدهاي پيش بيني شده دارند ضرورت دارد مديران کل امور مالياتي ، معاونين و رؤساي امور مالياتي به ترتيب نظارت مستقيم بر حد اقل ۱۰۰-۱۵۰-۲۵۰ پرونده اعمال و عمليات خود اظهاري،رسيدگي و تشخيص و مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده آنان را پيگيري نمايند.

.

۱۳- رسيدگي مؤثر و هدفمند از اولويتهاي نظام مالياتي است،لذا مقتضي است ادارات کل امور مالياتي جهت رسيدگي و حسابرسي ترکيب مناسبي از کليه فعاليت ها و مؤديان حائز شرايط کليه مراحل فرا خوان شده انتخاب و مطابق با اولويت بندي موضوع دستورالعمل رسيدگي اقدام به رسيدگي و حسابرسي نمايند و جهت تحقق برنامه عملياتي، رسيدگي معطوف به فعاليت يا فعاليت هاي خاص نگردد.

.

۱۴- آموزش و اطلاع رساني فعالان اقتصادي و مصرف کنندگان از اولويت هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشد لذا ضرورت دارد رويکرد آموزش در سال۱۳۹۱ علاوه بر آموزش فعالان اقتصادي به سمت و سوي مصرف کنندگان وخريداران نهايي نيز معطوف شود و مديران کل امور مالياتي و مسئولين ماليات بر ارزش افزوده با هماهنگي و رعايت مقررات روابط عمومي سازمان با حضور مؤثر در برنامه هاي استاني صدا و سيما نسبت به تشريح اهداف و مزيت هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده و تکاليف مصرف کنندگان و خريذاران اقدام نمايند.

.

۱۵- نظر به اينکه نرم افزار توزيع عوارض متمرکز توسط معاونت تهيه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه اندازي گرديده است. لذا به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز توريع عوارض موضوع ماده(۳۹) قانون ضرورت دارد،ادارات کل امور مالياتي از اول سال۱۳۹۱ به بعد صرفا” با استفاده از نرم افزار مذکور نسبت به توزيع عوارض اقدام نما يند.

.

۱۶- نظر به اينکه در سال جاري ، برنامه عملياتي يکي از پارامترهاي ارزيابي در تخصيص پاداش منظور گرديده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم افزاري رسيدگي، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضي است که کليه عمليات مالياتي مؤديان نيز (دعوت ،رسيدگي ،مطالبه و وصول و…) از طريق سامانه صورت گيرد.

.

۱۷- دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افروده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالياتي به معاونت ماليات بر ارزش افزوده نظارت مستقيم بر اقدامات ادارات کل امور مالياتي روي پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادي بالاخص ۱۰۰۰پرونده مهم کشور را عهده دار خواهد بود.لذا مقتضي است ادارات کل امور مالياتي همکاري لازم با دفتر ياد شده داشته باشند.

.

مسؤليت حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده مديران کل محترم امورمالياتي خواهدبود.

.

محمدقاسم پناهي

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.