نرم افزارحسابداری صدگان

حداقل حقوق ۳۹۲هزار تومانی کارمندان ابلاغ شد / حداکثر حقوق ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان

4 1,171

حسابداراپ

تصویب‌نامه دولت در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ کارمندان و بازنشستگان دولت از سوی رحیمی معاون اول رئیس جمهوری رسماً ابلاغ شد.

.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه دولت در مورد ضریب حقوق سال ۹۱ از سوی دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:

.

۱- ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صدو شصت  (۱۱۴۶۰) ریال تعیین می شود.

.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج  (۸۰۵) ریال تعیین می‌شود.

.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج  (۸۰۵) ریال تعیین می شود.

.

۴- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج  (۸۰۵)  ریال تعیین می شود.

.

۵- حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۱ به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یابد.

.

۶- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند ( ۹۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور پانزده درصد (۱۵%) تعیین می شود.

.

۷- عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی  در سال ۱۳۹۱ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می‌شود.

.

۸- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای  دستگاههای اجرایی موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) برای سال ۱۳۹۱ حداکثر یک ماه حقوق و مزایایی مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می شود.

.

۹- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاههای اجرایی موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

.

۱۰- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۱۲) این تصویب نامه  در سال ۱۳۹۱ به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد (۳۹۲۱۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (۷) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

.

پندار سیستم

۱۱- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق‌های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد  (۳۹۲۱۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.

.

۱۲-  حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (۳) این تصویب نامه ) در سال ۱۳۹۱ به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد(۲۶۵۶۵۰۰ ) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

.

۱۳-  پرداخت  کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی (اعم از رسمی،پیمانی،قراردادی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

.

تبصره ۲- هزینه غذای روزانه حداکثر سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال ، ایاب و ذهاب کارمندانی  که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند، در تهران ماهانه حداکثر ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰.۰۰۰)ریال و در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر چهار صد و سی هزار (۴۳۰.۰۰۰) ریال،‌مهد کودک برای کارمندان اناث به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

.

۱۴- پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. 

تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌نماید، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

.

۱۵- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.

سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰٪) از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.

.

۱۶- تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

تبصره- به کارگیری افراد جدید در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی یا موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

.

۱۷- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌رسد، مجاز است.

.

تبصره- کمک رفاهی به سایر افرادی که به نحوی در دستگاههای اجرایی خدمت می‌نمایند از جمله سربازان در سقف اعتبارات مصوب و ابلاغی قابل پرداخت است.

.

معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی

.

محل تبلیغ شما

4 نظرات
 1. ھانی می گوید

  سلام
  کاش یە جوری ھم توضیح میدادید من معلم سردربیارم و بتونم افزایش حقوقمو محاسبە کنم!
  میشە راھنمایی بفرمایید؟

 2. غلامپور می گوید

  میتوانید به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ( ماحد مالیاتی حقوق ) بروید و با اعلام میزان انواع دریافتی ، مالیات حقوق تان را محاسبه واطلاعات لازم را دریافت کنید.

 3. اسماعیل می گوید

  سلام خسته نباشید

 4. هموطن می گوید

  ولی تعدادی از کارکنان قراردادی مثل من با مدرک لیسانس حقوق خیلی پایین تر می گیریم و نمی توانیم اعتراض کنیم چون کسی گوش نمی دهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.