حسابان وب

تصويب نامه ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۹۱/۳/۱۶ (اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصويب‌نامه موضوع ضريب حقوق بازنشستگان وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران)

0 725
محل تبلیغ شما

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

.

متن الحاقي به بند (۱۰) تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، موضوع جزء (۳) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ك مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي با مسئوليت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»

.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

———————————————————————————————————

تصويب نامه شماره ۲۲۹۹۳۸  /ت۴۲۱۹۶ك  مورخ  ۱۳۸۸/۱۱/۲۰

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران
منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۸۹۲۱ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸

.
وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  -معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

.
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵هـ/ب مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و با رعايت بند « ك» تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمود:

.
الف ـ تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

.
۱ـ در بند (۳)، عبارت « و نيز معادل پاداش پايان خدمت كاركناني كه دستگاه اختيار موافقت با بازنشستگي آنها را براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين دارد» پس از عبارت « ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه مي‌شود.

.
۲ـ بند (۴) حذف و عنوان تبصره آن به بند (۴) اصلاح مي‌شود و عبارت « ساز و كار مقرر در اين بند» به عبارت « سازوكار مقرر در بند (۳) » اصلاح مي‌شود.

.
۳ـ در بند (۱۰) عبارت « به ميزان ده درصد» به عبارت « با رعايت ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (۱۲۶) قانون ياد شده» اصلاح و متن زير به انتهاي اين بند اضافه مي‌شود:
« ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»

.
۴ـ متن زير به انتهاي تبصره بند (۱۲) اضافه مي‌شود:
« تداوم اجراي اين تبصره از تاريخ اعلام ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي مجاز نمي‌باشد.»

.
ب ـ در مورد بندهاي (۶) ، (۷) و (۹) و تبصره (۱) بند (۷) تصويب‌نامه ياد شده از زمان اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع ماده ۷۸ قانون مذكور) مفاد آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل ياد شده ملاك عمل خواهد بود.

.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

.

———————————————————————————————–

تصويب نامه   شماره:   ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ   

تاریخ :٧/٣/١٣٨٧

 

.

تصویب‌نامه درخصوص ضریب‌حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

.

        هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تصویب نمود:

.

۱ـ صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (۵۰۰) ریال برای سال ۱۳۸۶، در طی سال ۱۳۸۷ با احکام این قانون تطبیق دهند.

.

        تبصره ـ بابت افزایش یک‌باره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماهه اول سال۱۳۸۷، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند.

.

۲ـ با توجه به تبصره ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

.

        تبصره ـ پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.

.

        تبصره۱ـ چنانچه در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند.

.

        تبصره۲ـ در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد.

.

        تبصره۳ـ در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.

.

۴ـ موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه)، موکول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۳) این تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر می‌باشد.

.

        تبصره ـ دستگاههای اجرائی می‌توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) اقدام نمایند.

.
۵  ـ در اجرای مواد (۵) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوقهای بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید.

.

۶ ـ به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاههای اجرایی، تا تصویب آییـن‌نامه‌ها، دستـورالعملها و مصوبات مربـوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهدشد.

.

۷ـ ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال ۱۳۸۷، به میزان چهارصد و نود (۴۹۰) ریال تعیین می‌شود.

.

تبصره۱ـ دستگاههای مشمول مقررات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهندبود.
تبصره۲ـ بندهای (۳)، (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (۱.۶۵۰.۰۰۰) ریال در بند (۳)، از ابتدای سال ۱۳۸۷ قابل اجرا می‌باشند.

.

۸ ـ از ابتدای سـال ۱۳۸۷، معادل مبالغی که در سال ۱۳۸۶ تحت عنـوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمی‌باشد.

.

۹ـ از ابتدای سال ۱۳۸۷، مبلغ مقطوع موضوع بند (۸) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (۸) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است.

.

۱۰ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده‌است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.

.

۱۱ـ در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال ۱۳۸۷ به همان میزان افزایش می‌یابد.

.

۱۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهدنمود.

.

تبصره ـ مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار هزینه‌های ردیف (۷ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۱ـ۲) بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسیها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید.

.

۱۳ـ دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیئت‌وزیران ارسال نمایند.

.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.