نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۳۱۶۱۷/ت ۴۷۴۵۶هـ مورخ ۹۱/۲/۲۰(آيين نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي)

0 892

حسابداراپ

    هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷/۱۲۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آيين نامه ماده مذکور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ

    ماده۱ـ

 اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسـعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به مـنظور تسهيل اجراي سيـاستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي با همان تعاريف در اين آيين نامه به کار مي روند، ساير واژه هـا و اصطلاحات به شرح زير تعريف مي شوند:

    الف ـ قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ .

    ب ـ اشخاص تحت نظارت: نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام.

    پ ـ مدير: عضو حقيقي هيئت مديره، نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره و مديرعامل اشخاص تحت نظارت.

    ت ـ صلاحيت حرفه اي: دارا بودن سوابق علمي، تحصيلي و تجربي مرتبط با مديريت و حسن سابقه فعاليت مرتبط با مديريت از سوي مدير.

    ث ـ داوطلب مديريت: فردي که صلاحيت حرفه اي وي به عنوان مدير در يکي از اشخاص تحت نظارت بررسي مي شود.

    ماده۲ـ

صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام از حيث سوابق تحصيلي و تجربي منوط به احراز شرايط زير است:

    الف ـ شرايط اعضاي هيئت مديره ناشر اوراق بهادار:

    ۱ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.

    ۲ـ داشتن پنج سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.

    تبصره۱ـ

 در صورت داشتن مدرک تحصيلي کمتر از کارشناسي و حداقل تا ديپلم عضويت در هيئت مديره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي باشد.

    تبصره۲ـ

دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر از کارشناسي با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي توانند به عنوان عضو هيئت مديره ناشر انتخاب شوند.

    ب ـ شرايط مديرعامل ناشر اوراق بهادار:

    ۱ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط.

    ۲ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.

    ج ـ شرايط اعضاي هيئت مديره نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام:

    ۱ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط

    ۲ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفيد و مرتبط به نحوي که توانائي مديريت و راهبري نهادهاي مالي يا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمايه و نوع نهاد مالي يا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

    د ـ شرايط مديرعامل نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام:

پندار سیستم

    ۱ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط.

    ۲ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوي که توانائي مديريت و راهبري نهاد مالي يا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

تبصره ـ ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (۱) بندهاي «ب» و «د» و تعيين ضوابط و شاخص هاي مربوط به احراز شرايط مندرج در جزء (۲) بندهاي «ج» و «د» براساس قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

    ماده۳ـ

سازمان در موارد زير از هر يک از مديران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحيت مي نمايد:

    الف ـ در صورتي که مشخص شود مدير انتخاب شده يا تأييد صلاحيت شده از ابتدا فاقد يکي از شرايط صلاحيت حرفه اي بوده يا محکوميت قطعي کيفري موثر داشته است.

    ب ـ در صورتي که مشخص شود مدير انتخاب شده يا تأييد صلاحيت شده يکي از شرايط صلاحيت حرفه اي را از دست داده يا به موجب حکم صادره از مراجع ذي صلاح قضايي محکوميت قطعي کيفري مؤثر پيدا کرده است.

    ج ـ در صورت محکوميت قطعي مدير به هر يک از جرايم مالي شامل کلاهبرداري، اختلاس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشکستگي به تقلب و دريافت و پرداخت رشوه.

    تبصره ـ

سلب صلاحيت مديران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحيت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسيدگي به تخلفات در سازمان اعمال مي گردد.

    ماده۴ـ

مديران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زير با تصميم سازمان سلب صلاحيت مي شوند:

    الف ـ در صورتي که فعل و يا ترک فعل مديران ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکلهاي خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و اين تخلف منجر به جريمه اي به ميزان بيش از نصف حداکثر جريمه هاي نقدي مذکور در ماده (۲) آيين نامه ماده (۱۴) قانون، موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ براي هر تخلف گردد.

    ب ـ در صورتي که مدير اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (۴) آيين نامه ماده (۱۴) قانون و محکوم به جريمه نقدي به ميزان بيش از نصف حداکثر جريمه هاي نقدي مذکور در ماده (۴) آيين نامه مذکور براي هر تخلف گردد.

    ماده۵ ـ

 در صورت سلب صلاحيت از هريک از مديران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأساً موظف است نسبت به برکناري وي ظرف يک ماه اقدام نمايد. در صورت عدم برکناري، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناري مدير سلب صلاحيت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناري مدير سلب صلاحيت شده ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وي، حسب مورد طبق آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رسيدگي مي شود.

    تبصره۱ـ

 در خصوص مديراني که توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند اخطار سلب صلاحيت به تمامي مديران شخص تحت نظارت اعم از مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و نيز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ مي شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتيبات مقرر در قوانين و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمايند تا جانشين مدير سلب صلاحيت شده را انتخاب نمايد. در صورت عدم دعوت مجمع، مديران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون، رسيدگي مي شود.

    تبصره۲ـ

 درخصوص آن دسته از نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام که در قالبي غير از شرکت فعاليت مي نمايند تکاليف و مسئوليتهاي مديران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومي برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.

    ماده۶ ـ

 در صورتي که سازمان از مديري سلب صلاحيت نمايد، مدير مزبور مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از تصميم متخده به هيئت مديره سازمان اعتراض نمايد. نظر هيئت مديره سازمان در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.

    ماده۷ـ

کساني که قبل از ابلاغ اين آيين نامه به عنوان مدير يکي از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند بايد صلاحيت حرفه اي موضوع اين آيين نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا يکسال پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به انتخاب افراد داراي صلاحيت حرفه اي به جاي آن دسته از مديراني که شرايط صلاحيت حرفه اي موضوع اين آيين نامه را ندارند، اقدام نمايند در غير اين صورت مطابق ترتيبات مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه اقدام خواهد شد.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس‎جمهور

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.