حسابان وب

بخشنامه ۴۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸(مالک اعياني سازندگان مسکن مهر)

0 1,370

حسابداراپ

ابلاغ تصويب نامه شماره۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک مورخ۲۸/۱/۹۱وزيران عضو کار گروه مسکن

پيرو دستورالعمل شماره۲۳۰۰۳/۲۰۰مورخ۱۱/۱۰/۹۰و در اجراي تصوب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک مورخ۲۸/۱/۹۱وزيران عضو کار گروه مسکن(تصوير پيوست)مقرر ميدارد:

.

سازندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساري درچار چوب تفاهم نامه سه جانبه و چهار جانبه(تعاونيهاي مسکن)با در اختيار گرفتن زمين ودريافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام وآن را حسب مورد به اشخاص متقاضي معرفي شده از طرف ادارات راه و شهر سازي يا تعاونيها واگذار مي نمايند مالک اعياني محسوب و مشمول فصل ماليات بر درآمد املاک قانون مالياتهاي مستقيم بوده و هنگام انتقال اعياني،با رعايت مقررات مشمول ماليات به نرخ مواد ۵۹و۷۷قانون مذکور ميباشند.

.

حسابداری علیمرادی

لذا وجوه دريافتي اينگونه سازندگان از بابت قرار داد هاي ساخت املاک مذکور مشمول ماليات عملکرد پنج(۵%)ماليات تکليفي موضوع ماده۱۰۴اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ نخواهد بود.

 .

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.