نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۶۵۷۷ مورخ ۹۱/۳/۳۱(ابلاغ دستورالعمل خوداظهاري دراجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

7 1,224

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي در آمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ،‌ب ، ج‌) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را خطاب به كليه ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، متن كامل اين دستورالعمل به قرار زير است:

.

بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خود اظهاري ، سازمان امور مالياتي كشور طرح خود اظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم ر ابه مرحله اجرا در آورده است. بنابر اين اظهارنامه هاي تسليمي هر يك از موديان كه با رعايت مقررات و شرايط زير ارائه شده باشد مشمول طرح خود اظهاري خواهد بود:

.

شرايط خود اظهاري :

.

۱- ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانوني ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ )

.

۲- درج صحيح اطلاعات هويتي ،‌شماره ملي ، نشاني و كد پستي محل فعاليت در فرم اظهارنامه مالياتي و تسليم تصوير كارت ملي و قبض تلفن ثابت محل فعاليت به همراه اظهار نامه ( اعم از حضوري يا پستي )

.

۳- اظهارنامه مالياتي شامل “ترازنامه و حساب سود و زيان ” ،”حساب در آمد و هزينه ” و خلاصه وضعيت درآمد و هزينه ” حسب مورد براي هر يك از موديان مزبور به طور كامل تكميل شده باشد.

.

۴- دفاتر روزنامه و كل و يا در آمد و هزينه حسب مورد براي عملكرد سال ۱۳۹۰ پلمپ و تحرير شده باشد ( پلمپ دفتر در آمد و هزينه تا تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ مورد قبول است).

.

۵- ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي حداكثر تا تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ در سامانه WWW.TAX.GOV.IR

.

۶- ثبت نام وارائه اظهار نامه در نظام ماليات بر ارزش افزوده .( موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان هاي انجام شده در صورتيكه تاكنون ثبت نام ننموده باشند ، حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۱ ثبت نام و اظهار نامه مربوط را ارائه نمايند ).

.

۷- پرداخت يا تقسيط ماليات ابرازي ،‌در موارد تقسيط ماليات ابرازي براي مودياني كه به صورت الكترونيكي نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نموده اند ،‌حداقل ۳۰%‌ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۷ قسط مساوي ماهانه تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۱ و براي ساير موديان حداقل ۵۰%‌ ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۵ قسط مساوي ماهانه تا پايان آذرماه ۱۳۹۱ تقسيط مي گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مودياني كه در چارچوب خود اظهاري، ‌اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود. نمونه انتخابي و ساير شرايط

پندار سیستم

.

۸- در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم ،‌اظهارنامه هايي كه ماليات ابرازي عملكرد سال ۱۳۹۰ آنها حداقل به ميزان ۱۵ در صد رشد نسبت به ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۸۹ و با رعايت بندهاي ۱ الي ۷ فوق و در مهلت مقرر قانوني تسليم شده باشد مشمول خود اظهاري بوده و عمدتا بدون رسيدگي مورد قبول واقع و ۱۲ در صد از آنها با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره كل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد. مشروط بر اينكه در سه سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد.

.

۹- مودياني كه پرونده ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ آنان تا زمان ارائه اظهار نامه قطعي نشده است ، آخرين ماليات قطعي شده با ۲۰%‌افزايش سالانه مبناي محاسبه حداقل رشد قرار مي گيرد .( مشروط بر اينكه پس از آخرين عملكرد قطعي شده به عنوان نمونه رسيدگي نشده باشد).

.

۱۰- موديان رديفهاي ۱ الي ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول خود اظهاري نبوده و پرونده آنها كلا توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

.

۱۱- مودياني كه اظهار نامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيكه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از كسر معافيت ) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حكم ماده ۱۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

.

۱۲- در اجراي مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم ،‌چنانچه طبق اسناد و مدارك ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته كه درآمد آن را كتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

.

۱۳- آن دسته از موديان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم كه فاقد اتحاديه بوده و يا اتحاديه آنها در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم با اداره كل امور مالياتي توافق ننموده است ، موديان مذكور در صورت رعايت اين دستورالعمل مشمول خوداظهاري خواهند بود .

.

۱۴- مودياني كه اين دستورالعمل را رعايت ننمايند مشمول طرح خوداظهاري نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهند شد.

.

۱۵- مبناي تشخيص عمده فروشي يا خرده فروشي موديان ،‌پروانه كسب صادره از سوي مراجع ذيربط مي باشد.در مورد آندسته از مودياني كه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت كسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه كسب صادره تا زمان ارائه اظهارنامه مشخص نشده باشد ،‌ملاك سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

.

۱۶-   ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند برگه هاي ماليات قطعي مشمولين خوداظهاري حداکثر تا پايان دي ماه سال۱۳۹۱ صادر و ابلاغ گردد.
.
۱۷-   مديران کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده مالياتي مؤدياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نمايند، حداکثر تا تاريخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ رسيدگي و به مرحله قطعيت برسد.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
محل تبلیغ شما

7 نظرات
 1. محمد جواد ایران منش می گوید

  بنام خدا
  مدیر محترم ضمن عرض سلام ،پیش ثبت نام در۲۵/۳/۹۱ انجام شده ، ثبت نام قطعی به دریافت نام کاربری از طریق پست و رمز کاربری بعد از اعتبار سنجی اعلام میشود ، تاریخ اعلام ودر نهایت دریافت کد اقتصادی کی عملی خواهد شد – با احترام

 2. عاطفه می گوید

  سلام خسته نباشید می خواستم بدونم مهلت دریافت کد اقتصادی تمدید نشده

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  آخرين اطلاع رساني سازمان مربوط به تعين مهلت تاآخرخرداد ماه بود كه تاكنون تمديد ديگري بصورت رسمي اعلام نشده است.
  درهرصورت بازهم وارد سايت و مراحل ثبت نام را امتحان كنيد.
  موفق باشيد.

 4. محمد می گوید

  اظهار نامه كجاست كه ما بر كنيم اخه

 5. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به آدرس http://www.tax.gov.ir/ كه درمتن هم مشاهده مي فرمائيد مراجعه و يا اين مسير را مروركنيد:
  اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۰ آماده ارائه به مودیان شد.

 6. مهدی می گوید

  سلام به دلایلی من نتوانستم اظهارنامه پرکنم الان تکلیفم چیست؟

 7. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  الان تكليفي متوجه شما نيست تا مقطع رسيدگي
  موفق باشيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.