نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۲/۵(صدور مفاصاحساب مالياتي جهت ابطال كارت بازرگاني)

0 728

حسابداراپ

بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادي پس از سپري شدن مدت اعتبار کارت بازرگاني، به منظور پرهيز از پرداخت بدهي هاي مالياتي از تمديد اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگاني، مجدداً در استان هاي ديگر يا همان استان به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي ديگري مبادرت به اخـذ کارت بازرگانـي مي نمايند.
.
لذا به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و تضـييع حقـوق دولت، ادارات کـل امـور مالياتي مکلفند در صورت استعلام از طـرف مـراجع ذيـصلاح، در خـصوص ابطال کارت بازرگاني،همانند اسـتعلام مــربوط بـه صـدور، تمديد يا تجديد آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهي هاي مالياتي مؤدي و صدور مفاصاحساب مالياتي اقدام نمايند.

پندار سیستم

.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي امور مالياتي، معاونين و مديران کل محترم امور مالياتي خواهد بود.
 .
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.