حسابان وب

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ابلاغ شد.

0 492
آکادمی محسن قاسمی

.

با تصویب دولت،” اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ” برای اجراء ابلاغ شد.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- با اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی موافقت کرد.

.
بر اساس این مصوبه ، افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (۲۸) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می شود از اعضای این مجمع به حساب می آیند.

.
ارکان
بر اساس این مصوبه،ارکان جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از،مجمع عمومی ،شورای عالی ،هیئت مدیره ، هیئت عالی نظارت ، هیئت تشخیص تشکیل شده است.

.
مجمع عمومی

همچنین،مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل واز جمله وظایف و اختیارات آن ،انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی،تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی بر اساس گزارش هیئت عالی نظارت،تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی،تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه در صورت لزوم، تعیین و تصویب خط مشی جامعه است.

.
شورای عالی

بر این اساس،شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دونفر عضو علی البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و سه نفردیگر به،نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی،نماینده منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،نماینده منتخب رئیس سازمان حسابرسی خواهند بود.

.
همچنین، داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی،مالی،حسابرسی،حقوقی و اقتصادی مرتبط،نداشتن محکومیت از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه از شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی است.

.
بر این اساس، انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل جامعه،تعیین و تصویب برنامه های جامعه،تصویب آیین نامه های مالی ،اداری،انضباطی و نظارت حرفه ای و سایر آیین نامه های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغییر اعضای جامعه که پس از تأیید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می شوند.، تعیین حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره، ازوظایف و اختیارات شورای عالی است.

.
هیئت مدیره

بر اساس این مصوبه،هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

.
هیئت عالی نظارت

بر این اساس،هیئت عالی نظارت مرکب ازیک نفررئیس و دونفرعضواست که براساس ،داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.نداشتن سوابق سوء حرفه ای ،مالی و اداری،ازبین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه می کنند وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

.
همچنین، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای،هیئت عالی نظارت، وظیفه رسیدگی و اظهار نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و ارائه آن به شورای عالی،رسیدگی واظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید می شود و ارئه آن به شورای عالی،نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگزوه های تخصصی،انجام وظایف نظارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگر وظایف محوله که حسب مورد توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود را دارد.

.
بر این اساس،هیئت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر مالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود.

.
همچنین،حقوق و مزایای رئیس واعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رئیس هیئت مدیره و دبیر کل و اعضاء هیئت مدیره جامعه است.

.
بر این اساس،دبیر خانه هیئت عالی نظارت زیر نظر رئیس آن اداره می شود.تشکیلات دبیر خانه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت به تصویب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد.

.
همچنین،کلیه هزینه ها ی هیئت عالی و هزینه های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود.هیئت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه های هیئت عالی نظارت را با نظر آن هیئت در بودجه جامعه پیش بینی کند و شورای عالی موظف به تصویب آن است.

.
بر این اساس،رئیس هیئت مدیره و دبیر کل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات،اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند.

.
همچنین،هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود راحسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال کند.

فینتو

.
بر این اساس،آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیئت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است،توسط آن هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

.
بر این اساس، اعضای جامعه می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیئت های تجدید نظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیئت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدید نظر را خواستار شوند.

.
همچنین،افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می شود،در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت.

.
هیئت تشخیص

بر این اساس، هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی،مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی،مالی و یا حسابرسی باشند،تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزای آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد.

.
همچنین، دارا بودن تابعیت ایرانی.اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حسن شهرت به رعایت موازین شرعی،اخلاقی،رفتاری و مالی،دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی ،اقتصادی،بازرگانی،مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص.قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر ازشرایط لازم بر ای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است.

.

مقررات عمومی
بر اساس این مصوبه،حق عضویت ثابت و متغیر سالانه. درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش ها. کمک ها و هدایااز منابع مالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است.

.
همچنین،مشاوران رسمی مالیاتی می توانند بارعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک موسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند.

.
بر این اساس،درآمدها و هزینه های جامعه درچارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین ومقررات مربوط و این اساسنامه انجام می شود.

.
همچنین، دوره مالی جامعه یک سال شمسی می باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

.
بر این اساس، مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هریک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد.

.
همچنین، ارائه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مؤدیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم  یا  (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده، ممنوع می باشد.این حکم در مورد شرکای هریک از موسسات حسابرسی ارائه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد(۲۷۲) و(۲۷) یاد شده نیز جاری می باشد.

.
بر این اساس، اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند(۳) ماده(۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم حق حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی را نخواهند داشت.

.

همچنین،استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است.

.
بر این اساس، در صورت انحلال جامعه،مازاد داراییها و بدهی ها،طبق نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مؤسسات فرهنگی،علمی،تحقیقاتی و پژوهشی غیر انتفاعی واگذار خواهد شد.

.
همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در حدود امکانات،تسهیلات و تمهیدات لازم را برای آیین نامه ماده(۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری،فراهم ودراختیار جامعه قرارخواهد داد.

.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

—————————————————————————————————————————————————

لينك مرتبط:

تصویبنامه ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۹۱/۱/۲۸(اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.