نرم افزارحسابداری صدگان

آيين نامه شماره ۷۰ مورخ ۹۱/۱/۲۹(شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي)

0 777

حسابداراپ

شوراي‌عالي بيمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي را توسط شركت‌هاي بيمه در چارچوب شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتيبه شرح زير صادر كرد:

.

شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي

.

ماده ۱- اساس قرارداد

اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجراي ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر واقع گرديده و كتباً به بيمه‌گر اعلام شده است،‌ تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه‌هاي صادره خواهد بود.

.

ماده ۲- تعاريف

۱-۲- بيمه‌گر: شركت‌ بيمه كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

۲-۲- بيمه‌گذار: واحدهاي توليدي- صادراتي كالا يا خدمات كه در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز بوده و با خريد اين بيمه‌نامه متعهد به پرداخت حق بيمه مربوط مي‌باشند.

۳-۲- موضوع بيمه: پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاري بيمه‌گذار

۴-۲- نوسان نرخ ارز: منظور از نوسان نرخ ارز، ريسك افزايش نرخ ارزهاي خارجي براي توليدكنندگان و ريسك كاهش نرخ ارزهاي خارجي براي صادركنندگان است.

۵-۲- مبلغ بيمه‌شده: مبلغ بيمه‌نامه به ارز مورد درخواست بيمه‌گذار

۶-۲- ارز پايه: ارز مبناي محاسبه در اين بيمه‌نامه

۷-۲- ارز مورد درخواست بيمه: ارزي كه بيمه‌گذار تمايل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پايه را دارد.

۸-۲- نرخ ارز پايه در تاريخ انعقاد بيمه‌نامه: نرخ برابري ارز مورد درخواست بيمه به ارز پايه در تاريخ انعقاد بيمه‌نامه

۹-۲- نرخ ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه‌نامه: نرخ برابري ارز مورد درخواست بيمه به ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه‌نامه

۱۰-۲- خسارت: خسارت عبارت‌است از زيان بيمه‌گذار، معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه‌نامه نسبت به نرخ ارز پايه در تاريخ انعقاد بيمه‌نامه ضربدر مبلغ بيمه‌شده.

.

ماده ۳- وظايف و تعهدات بيمه‌گر

۱-۳- بيمه‌گر متعهد است آن قسمت از خسارت را كه بر اساس مفاد مندرج در شرايط عمومي و خصوصي بيمه‌نامه متوجه بيمه‌گذار گرديده تا سقف مندرج در بيمه‌نامه، پرداخت نمايد.

۲-۳- بيمه‌گر موظف است قبل از انعقاد بيمه‌نامه از وجود قرارداد توليدي – صادراتي معتبر بيمه‌گذار اطمينان حاصل نمايد.

 تبصره ۱ حداكثر ميزان تعهد بيمه‌گر براي هر بيمه‌نامه صادره به شرح ذيل مي‌باشد:

–        در پوشش خسارت ناشي از نوسان نرخ ارز به ارز، طبق توافق مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه

–        در پوشش خسارت ناشي از نوسان نرخ ارز به ريال، طبق توافق مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه

تبصره ۲– بعد از اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار، بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري از تاريخ سررسيد بيمه‌نامه، ميزان خسارت را بر اساس شرايط عمومي و خصوصي بيمه‌نامه تعيين و نسبت به پرداخت آن در وجه بيمه‌گذار اقدام نمايد.

.

ماده ۴- وظايف و تعهدات بيمه‌گذار

۱-۴- بيمه‌گذار موظف است هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارك مرتبط با بيمه‌نامه و يا قرارداد توليدي -صادراتي خود را كه مورد درخواست بيمه‌گر باشد به وي تسليم دارد.

۲-۴- بيمه‌گذار موظف است حق بيمه مندرج در بيمه‌نامه را همزمان با صدور آن پرداخت نمايد.

۳-۴- بيمه‌گذار موظف است با رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت و با كمال دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي پرسشنامه، كليه اطلاعات مرتبط با اين بيمه‌نامه را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

۴-۴- در صورتيكه بيمه‌گذار قبل از تاريخ سررسيد بيمه‌نامه قصد ايفاي تعهد قرارداد تجاري را در تاريخي غير از تاريخ سررسيد بيمه‌نامه داشته باشد، بايد قبلاً توافق كتبي بيمه‌گر را اخذ نمايد.

پندار سیستم

.

ماده ۵- استثنائات

موارد ذيل در تعهد بيمه‌گر نمي‌باشد:

۱-۵- خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهدات طرفين قرارداد تجاري

۲-۵- خسارات ناشي از عدم دريافت مجوز صدور كالا

۳-۵- دريافت و يا پرداخت مبلغ قرارداد تجاري به ارزي غير از ارز پايه ذكرشده در بيمه‌نامه مگر اينكه موافقت قبلي بيمه‌گر كتباً جلب شده باشد.

۴-۵- هرگونه خسارت مستقيم و غير مستقيم ديگري كه منشاء وعلت آن موضوع مندرج در بيمه نامه نباشد.

.

ماده ۶- فسخ و بطلان بيمه‌نامه

۱-۶-      هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود. در اين صورت وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نخواهد بود.

۲-۶- اين بيمه‌نامه در صورت تحقق هر يك از شرايط ذيل قابل فسخ از جانب بيمه‌گر مي‌باشد:

۱-۲-۶- عدم ايفاي تعهدات بيمه‌گذار بر اساس شرايط مندرج در ماده ۴ اين بيمه‌نامه

۳-۲-۶- فسخ قرارداد تجاري بيمه‌گذار

۳-۶- در صورت درخواست بيمه‌گذار براي فسخ بيمه‌نامه، به علت فسخ و يا تغيير شرايط قرارداد تجاري، بيمه‌گذار مي‌بايست درخواست كتبي خود را حداكثر يك ماه بعد از تاريخ فسخ قرارداد تجاري به بيمه‌گر اعلام نمايد. در اين صورت محاسبه حق بيمه قابل عودت به بيمه‌گذار بر اساس تعرفه كوتاه‌مدت مورد عمل بيمه‌گر خواهد بود.

.

ماده ۷- مدت اعتبار بيمه‌نامه

اعتبار اين بيمه‌نامه بنا به درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر تعيين و در شرايط خصوصي ذكر مي‌گردد.

.

ماده ۸- واگذاري

بر اساس محتواي قرارداد و قوانين حاكم بر آن، اين قرارداد و هيچ‌يك از حقوق متعلقه به آن قابل انتقال به غير نخواهد بود مگر با رضايت كتبي طرفين قرارداد.

.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورتي‌كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار درباره اين بيمه‌نامه اختلافي بروز كند كه از طريق مذاكره و يا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضي‌الطرفين فيصله نيابد حل اختلاف به هياتي از كارشناسان كه به ترتيب زير تعيين مي‌شوند ارجاع مي‌شود.

۱-۹- هريك از طرفين يك نفر كارشناس تعيين و كتباً به طرف ديگر معرفي مي‌كند. كارشناسان مزبور كارشناس ديگري را به عنوان سركارشناس تعيين خواهند كرد.

۲-۹- راي هيات كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و براي طرفين لازم‌الاجرا است.

۳-۹- در صورتي‌كه هر يك از طرفين در مدت سي روز كارشناس خود را تعيين ننمايد و يا كارشناسان در انتخاب سركارشناس به توافق نرسند طرفين حق مراجعه به مقامات ذيصلاح را خواهند داشت.

۴-۹- هر يك از طرفين پرداخت حق الزحمه كارشناس خود و نيمي از حق‌الزحمه سركارشناس را به عهده دارد.

.

ماده ۱۰- اسقاط تعهد بيمه‌گر

هر گونه اظهار و عمل خلاف از سوي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي كه به قصد گمراهي بيمه‌گر صورت گيرد و همچنين عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر در اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار موجب اسقاط تعهد بيمه‌گر خواهد شد بدون اينكه اين امر تاثيري در تعهدات بيمه‌گذار از جمله پرداخت حق بيمه مقرر داشته باشد.

.

ماده ۱۱- مهلت اقامه دعوي

طرح هر گونه ادعاي خسارتي پس از گذشت ۲ سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.