حسابان وب

بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي)

0 591
آکادمی محسن قاسمی

احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ شوراي عالي مالياتي بـه شـماره ۱۴۷۳۰/۲۰۱هـ مـورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره ۳۵۱۷۹/۲۰۱/د مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ رئيس محترم شوراي عالي مالياتي ….

فینتو

.

درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه((حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد ، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد ، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.)) جهت بهره برداري ارسال مي شود.

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.