حسابان وب

پیش‌نویس دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

0 703

حصین حاسب

پیش‌نویس “دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” توسط کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شد

.

.

دستورالعمل كنترل‌های داخلي

 براي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مصوب –/–/۹۰ هيئت مديره‌ي سازمان بورس و اوراق بهادار

————————————————————————

اين دستورالعمل در راستاي اجراي ماده‌ي ۳۵ دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۸۶) توسط بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد و در تاريخ –/–/۱۳۹۰ در … ماده و … تبصره به تصويب هيئت مديره‌ي سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. رعايت مفاد اين دستورالعمل، از تاريخ ابلاغ آن، براي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران الزامي است.

.

.

* فصل اول: تعاریف

 .

ماده (۱): اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف‌شده در ماده‌ي يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، در صورت كاربرد، با همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. ساير  اصطلاحات و واژه‌ها به شرح زیر تعريف مي‌شوند:

۱- شركت: شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲- مديريت ارشد شركت: اعضاي هيئت مديره، مديرعامل، معاونان و مديران بلافصل مديرعامل شركت

۳- كنترل‌های داخلي: فرآيندي است كه به منظور كسب اطمينان معقول از تحقق اهداف اثربخشي و كارايي عمليات، قابليت اعتماد گزارشگري مالي، رعايت قوانين و مقررات مربوط و حفاظت از منابع و دارايي‌هاي شركت توسط هيئت مديره، مديريت و كاركنان شركت پياده‌سازي و اجرا مي‌شود.

۴- محيط كنترلي: جو عمومي شركت در رابطه با كنترل‌های داخلي كه در برگيرنده‌ي نگرش مديريت و كاركنان نسبت به كنترل‌های داخلي، ارزش‌هاي اخلاقي، و مقررات داخلي شركت است.

۵- ريسك (خطر): احتمال متفاوت بودن رويداد واقعي از رويداد مورد انتظار است.

۶- ارزيابي ريسك: شناسايي و تجزيه و تحليل ريسك‌هاي مرتبط با دستيابي به اهداف شركت است.

۷- فعاليت‌هاي كنترلي: خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي هستند كه در هر شركت براي رويارويي با ريسك‌هاي شناسايي‌شده، طراحي، پياده‌سازي و اجرا مي‌شوند.

۸- شرکت اصلی: شرکتی که دارای یک یا چند شرکت فرعي است.

۹- شرکت فرعي: شرکتی که طبق استانداردهای حسابداری، تحت كنترل شركت اصلي است.

 .

.

 

* فصل دوم: چارچوب كنترل‌های داخلي

 .

ماده (۲): سامانه‌ي كنترل‌های داخلي در برگیرنده سیاستها، فرایندها، وظایف، رفتارها و سایر جنبه‌هایی است که در مجموع:

الف- شرکت را قادر می‌سازد اثربخشی و کارایی عملیات خود را در دستیابی به اهداف موردنظر بهبود بخشد، و از منابع و داراییها در برابر اتلاف، تقلب و سوءاستفاده محافظت نماید.

ب- به حصول اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی کمک می‌نماید. این امر مستلزم بکارگیری فرایندها و نگهداری مستندات مناسب جهت انتقال اطلاعات قابل اتکا، مربوط و به‌موقع می‌باشد.

ج- به حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین رعایت سیاستهای داخلیِ مرتبط با کسب و کار شرکت کمک می‌نماید.

.

ماده (۳): سامانه‌ي كنترل‌های داخلي هر شركت با توجه به اندازه و نوع فعاليت آن متفاوت است، اما اين سامانه در هر شركت بايد به گونه‌اي طراحي، مستقر و اجرا شود كه دربرگيرنده‌ي تمام اجزاي زير باشد:

الف) محيط كنترلي،

ب  ) ارزيابي ريسك،

ج  ) فعاليت‌هاي كنترلي،

د   ) اطلاعات و ارتباطات، و

هـ ) نظارت

.

ماده (۴): شركت بايد با ايجاد نظم و انضباط سازماني، تدوين مقررات داخلي و تأثير بر وجدان كنترلي كاركنان، محيط كنترلي را به گونه‌اي فرآهم آورد كه پايه و اساسي مناسب براي اجراي ساير اجزاي كنترل‌های داخلي باشد. نگرش مديريت ارشد به كنترل‌های داخلي، کمیته حسابرسی، رعايت ارزش‌هاي اخلاقي، صلاحيت كاركنان، تعيين حدود مسئوليت‌ها و اختيارات هر جايگاه سازماني، سامان‌دهي تفويض اختيارات، نظام‌مندكردن ارتقاي كاركنان، و رهنمودهاي مديريت براي كمك به بهبود محيط كنترلي، برخي از عوامل اصلي محيط كنترلي شركت هستند. بنابراين،‌ در هر شركت علاوه بر تدوين و اجراي آيين‌نامه‌ي اخلاق حرفه‌اي كاركنان و آيين‌نامه‌ي ارتقاء، پاداش و تنبيه كاركنان، بايد حدود مسئوليت‌ها، اختيارات و صلاحيت‌هاي مورد نياز هر جايگاه سازماني نيز به‌دقت تعيين شود.

.

ماده (۵): شركت بايد فرآيند ارزيابي ريسك شامل سه مرحله‌ي اصلي شناسايي ريسك‌ها، تجزيه و تحليل ريسك‌ها و طراحي و اجراي روش‌هاي مديريت‌ريسك‌ها را پياده‌سازي كند. با توجه به اين كه پيش‌شرط لازم براي شناسايي ريسك‌ها، تعيين اهداف اصلي شركت (شامل اهداف عملياتي، اهداف گزارشگري مالی، و اهداف رعايتي) است، بنابراين شركت بايد ضمن تعيين اين اهداف،‌ ريسك‌هاي دستيابي به هر يك از آن‌ها را نيز شناسايي، تجزيه و تحليل و براي اداره‌ي آن‌ها اقدامات مناسبي را طراحي و اجرا كند.

.

ماده (۶): فعاليت‌هاي كنترلي هر شركت بايد متناسب با اهداف عملياتي، گزارشگري مالی، و رعايتي آن باشد. هر چند كه اين فعاليت‌ها بايد بسته به اندازه، نوع عمليات، اهداف، و شرایط هر شركت طراحي و پياده‌سازي شوند، اما فعاليت‌هاي كنترلي هر شركت بايد حداقل دربرگيرنده‌ي موارد زير باشند:

الف) بررسي‌هاي مديريت ارشد: عملكردهاي واقعي شركت بايد توسط مديريت ارشد با بودجه، عملكرد دوره‌هاي گذشته، شاخص صنعت و عملكرد رقباء مقايسه و دليل انحرافات پيگيري شود. هم‌چنين، مديريت ارشد شركت بايد افزايش سهم بازار، بهبود فرآيندهاي توليد، مدیریت هزينه‌ها، اجراي طرح‌هاي جديد توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، روش‌هاي عمده‌ي تأمين مالي،‌ و موارد نظير آن را نيز تجزيه و تحليل و اقدامات اصلاحي و بهبود آن‌ها را پيگيري كند.

ب) مديريت مستقيم فعاليت‌ها و كاركردها: در هر شركت بايد اهداف در سطح هر يك از مديريت‌ها تعيين و شاخص‌هايي براي ارزيابي عملكرد آن‌ها طراحي و محاسبه شود. مديران هر قسمت بايد موظف باشند از حصول اهداف شركت در سطح مديريت تحت نظارت خود اطمينان حاصل نموده و ضمن بررسي شاخص‌هاي عملكرد مربوط به واحد خود، انحرافات احتمالي را تجزيه و تحليل و به مديريت ارشد گزارش كنند.

ج) کنترل‌های اعتبار و پردازش معاملات: كنترل‌هاي مختلفي بايد براي اطمينان از درستي، كامل و مجاز بودن تمام معاملات شركت اعمال شود.

د) كنترل‌هاي فيزيكي: تجهيزات، ماشين‌آلات، وسايل نقليه، موجودي‌ كالا، لوازم يدكي، قطعات، ابزارآلات، ملزومات، اوراق بهادار، وجوه نقد، و ساير دارايي‌ها بايد به صورت فيزيكي كنترل شوند و به طور ادواري شمارش و با اسناد و مدارك مربوط مقايسه شوند.

ه) شاخص های عملکرد: مدیریت باید با توجه به شاخص‌های عملکرد و با بررسی نتایج غیرمنتظره یا روندهای غیرعادی، شرایطی را که سبب می شود دستیابی به اهداف اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد، شناسایی نماید.

و) تفكيك وظايف: در تمام فرآيندهاي عملياتي شركت بايد تفكيك مناسبي در خصوص وظايف انجام شود به گونه‌اي كه ريسك اقدامات متقلبانه يا اشتباه كاهش يابد.

ز) خط مشی‌ها و رویه‌ها: فعالیت‌های کنترلی باید در برگیرندۀ دو عنصر خط مشی و رویه باشد. خط مشی، بیانگر سیاست کنترلی و مبنایی برای رویه‌ها است و رویه‌ها ابزار اعمال خط مشی هستند.

.

ماده (۷): كنترل‌هاي سامانه‌هاي اطلاعاتي: به دلیل اتکای فراوان بر سیستمهای اطلاعاتی، بایستی دو گروه فراگیر کنترل‌های عمومی و کنترل‌های نرم‌افزارهای کاربردی اعمال گردد. در این خصوص باید به کمک کنترل‌های گروه اول، از بکارگیری درست و مستمر سیستم‌های کاربردی اطمینان حاصل نمود. گروه دوم کنترل‌ها نیز باید کلیه فعالیت‌های تعبیه شده در نرم‌افزارهای کاربردی و روش‌های دستی کنترل پردازش داده را در بر گیرد. با استفاده از این دو گروه کنترل، روی هم رفته می‌بایست از کامل، دقیق و معتبر بودن اطلاعات مالی و سایر اطلاعات موجود در سیستم اطلاعاتی اطمینان حاصل شود. شركت بايد سامانه‌هاي اطلاعاتي مناسبي را براي شناسايي، گردآوري، پردازش و گزارشگري اطلاعات مربوط داشته باشد، به گونه‌اي كه كاركنان را در ايفاي مسئوليت‌هايشان به منظور تحقق اهداف شركت (شامل اهداف عملياتي، اهداف گزارشگري مالی، و اهداف رعايتي) ياري كند. مسيرهاي شناسايي و گردآوري سامانه‌هاي اطلاعاتي بايد هم از منابع درون‌سازماني و هم از منابع برون‌سازماني تغذيه شوند.

.

ماده (۸): شركت بايد مسيرهاي ارتباطی مناسب و دوسويه‌اي را بين كاركنان و مديريت برقرار كند. مديريت شركت از طريق اين مسيرهاي ارتباطی بايد بتواند مسئوليت‌هاي كاركنان در رابطه با كنترل‌هاي داخلي را به آنان اعلام كند و كاركنان نيز از اين طريق بايد بتوانند اطلاعات مهم را به مديريت گزارش كنند.

.

ماده (۹): عملكرد سامانه‌ي كنترل‌های داخلي شركت بايد به طور مداوم مورد نظارت قرار گيرد. اين نظارت بايد از طريق فعاليت‌هاي نظارتي مستمر، ارزيابي‌هاي موردي يا تركيبي از اين دو انجام شود. فعاليت‌هاي نظارتي مستمر در روال عادي عمليات و از طريق فعاليت‌هاي مديريتي و سرپرستي معمول و ديگر اقداماتي كه كاركنان براي ايفاي وظايف خود انجام مي‌دهند بايد اعمال ‌شود. اما ارزيابي‌هاي موردي به نتيجه‌ي ارزيابي ريسك‌ها و ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي نظارتي مستمر بستگي دارد. چنان‌چه در نتيجه‌ي ارزيابي ريسك‌ها لزوم طراحي و اجراي ارزيابي‌هاي موردي ضروري تشخيص داده شود يا فعاليت‌هاي نظارتي مستمر به ميزان كافي اثربخش نباشند، ارزيابي‌هاي موردي بيشتري بايد طراحي و اجرا شوند.

.

ماده (۱۰): هیئت‌مدیره مکلف است علاوه بر كنترل‌های داخلی عملیاتی و رعایتی، كنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را بمنظور دستیابی به اطمینان معقول در خصوص به‌موقع بودن و قابلیت اتکای گزارشگری مالی طراحی و به‌کار گیرد. كنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، شامل فرایندها، سیاستها و رویه‌هایی است که حداقل در خصوص موارد زیر اطمینان معقول ایجاد می‌نماید:

۱-   نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادهای حاکم بر گزارشگری مالی

۲-   ثبت و گزارشگری کلیه معاملات و رویدادهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم‌الاجرا

۳-   افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته طبق استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم‌الاجرا

۴-    منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده از جمله اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم، اطلاعات آتی مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع

۵-   مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه (حداقل در مقاطع ۳ ماهه) و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت آنها

۶-   افشای فوری اطلاعات مهم طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

۷-   پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی

۸-    تهیه صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی مطابق با استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم الاجرا

.

* فصل سوم: گزارش كنترل‌های داخلي

 .

ماده (۱۱): هيئت مديره‌ مکلف است نسبت به استقرار و به‌کارگیری كنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ایفای این مسئولیت، هیئت‌مدیره باید سامانه‌ي كنترل‌های داخلی را با توجه به چارچوب كنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم این دستورالعمل، حداقل به‌طور سالانه بررسی و گزارشي تحت عنوان “گزارش كنترل‌های داخلي” افشا نماید.

.

ماده (۱۲): هيئت مديره‌ باید مبانی ارزیابی و همچنین مستندات مربوط به “گزارش كنترل‌های داخلی” را به نحو مناسب مستندسازی نماید.

.

ماده (۱۳): “گزارش كنترل‌های داخلي” بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

الف) دوره موردگزارش و دامنه گزارش: در اين قسمت بايد ضمن اعلام دوره مورد گزارش، تصريح شود كه دامنه اين گزارش كدام‌يك از گروه‌های اهداف كنترل‌هاي داخلي (عملياتي، گزارشگري و رعايتي) را دربرمي‌گيرد. گزارش كنترل‌های داخلي شركت‌هاي مشمول اين دستورالعمل بايد حداقل شامل كنترل‌های داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد.

ب) بيانيه‌ي مسئوليت هیئت‌مدیره: در اين قسمت بايد مسئولیت هيئت‌مديره درخصوص طراحی، پياده‌سازي، اجراء، و نظارت بر سامانه‌ي كنترل‌های داخلي شركت تصريح شود.

ج) چارچوب كنترل‌های داخلي: در اين قسمت بايد تمام اجزاي پنج‌گانه‌ي سامانه‌ي كنترل‌های داخلي شركت به ترتيبي كه در اين دستورالعمل آمده‌اند ذکر شود. همچنین لازم است اهم مواردی که جهت بهبود کنترل‌های داخلی شرکت نسبت به دوره مالی قبل انجام شده است، شرح داده شود.

د) ارزيابي كنترل‌های داخلي: در اين قسمت بايد هيئت مديره‌ي شركت روش‌هاي ارزيابي سامانه‌ي كنترل‌های داخلي را توصيف كند.

هـ) اظهارنظر هيئت‌مديره: در اين قسمت هيئت‌مديره‌ بايد تصريح كند كه کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را بر اساس فصل دوم این دستورالعمل ارزیابی نموده است. بعلاوه باید صریحا بیان کند آيا سامانه‌ي كنترل‌های داخلي شركت اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت مي‌دهد یا خیر. در صورت وجود نقاط ضعف بااهمیت، این موارد و نحوه اصلاح آنها باید در گزارش افشا شود.

و) تاریخ صدور گزارش

ز) اسامی و سمت امضاکنندگان گزارش

.

ماده (۱۴): گزارش كنترل‌های داخلي باید دربرگيرنده‌ي ارزيابي و اظهارنظر نسبت به كنترل‌های داخلی گروه و شرکت های فرعی نيز باشد.

.

ماده (۱۵): گزارش كنترل‌های داخلی باید به امضای مدیرعامل، هیئت‌مدیره، بالاترین مقام مالی و رئیس کمیته حسابرسی (در صورت وجود) برسد.

پندار سیستم

.

ماده (۱۶): حسابرس مستقل شركت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام در خصوص كنترل‌های داخلي با توجه به چارچوب كنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم این دستورالعمل اظهارنظر كند. علاوه بر این در صورتی که نقاط ضعف بااهمیتی در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود داشته باشد ولی در “گزارش کنترل‌های داخلی” هیئت مدیره افشا نشده باشد یا افشای آن ناقص باشد، این موضوع باید توسط حسابرس افشا و نسبت به آن موضع گیری شود.

.

تبصره: هيئت رئيسه‌ي مجمع عمومي صاحبان سهام شركت موظف است با توجه به “گزارش كنترل‌های داخلي” و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به كنترل‌های داخلي، اقدامات مقتضي را به هيئت مديرۀ شركت تكليف كند.

.

 

در حالت عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي

.

شرکت نمونه (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲X۱۳

.

دوره موردگزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲X13 تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

.

مسئوليت هیئت‌مدیره در قبال كنترل‌های داخلي

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسi عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

.

چارچوب كنترل‌های داخلي

شرکت نمونه مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليت‌هاي كنترلي، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

.

ارزيابي كنترل داخلي

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

.

اظهارنظر هيئت مديره بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13، اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت مي‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

.

.

نام و نام خانوادگی

————————–

سمت

—————————————————

امضا

——–

 

رئیس هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

مدیرعامل

 

 

بالاترین مقام مالی

 

 

رئیس کمیتۀ حسابرسی

 

.

.

.

در حالت وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي

.

شرکت نمونه (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲X۱۳

.

دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲X13 تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

.

مسئوليت هیئت‌مدیره در قبال كنترل‌های داخلي

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

.

چارچوب كنترل‌های داخلي

شرکت نمونه مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليت‌هاي كنترلي، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

.

ارزيابي كنترل داخلي

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13 ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

.

اظهارنظر هيئت مديره بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13، دارای ضعف (های) با اهمیتی به شرح بند (های) زیر بوده به طوری که اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت نمي‌دهد و در نتیجه بر اساس معیارهای یادشده اثربخش نبوده است.

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

تاریخ صدور گزارش

امضاکنندگان گزارش

.

..

نام و نام خانوادگی

—————————

سمت

—————————————————

امضا

————

 

رئیس هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 

مدیرعامل

 

 

بالاترین مقام مالی

 

 

رئیس کمیتۀ حسابرسی

 

.

.

 .

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عادی شرکت نمونه ( سهامی عام )

گزارش نسبت به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

.

کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت نمونه (سهامی عام) بر مبنای معیارهای تعیین شده چارچوب کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه حسابرسی شده است. مسئولیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با هیئت‌مدیره شرکت می باشد و ارزیابی هیئت‌مدیره از اثربخشی این کنترل‌ها در گزارش جداگانه‌ای ارایه شده است. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی براساس حسابرسي انجام شده است.

.

این موسسه، حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی انجام داده است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند حسابرسی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و انجام شود که اطمینان معقولی از وجود کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت کسب شود. حسابرسي شامل کسب شناخت از کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، ارزیابی ریسک‌های وجود ضعف‌های با اهمیت، آزمون و ارزیابی طراحی و نحوه اجرای اثربخش کنترل‌های داخلی بر اساس ریسک‌های ارزیابی شده است. حسابرسی همچنین شامل اجرای سایر روش های ضروری با توجه به شرایط موجود است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه حسابرسي انجام شده، مبنای معقولی براي اظهارنظر فراهم کرده است.

.

به نظر این موسسه، کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت نمونه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق معیارهای ذکر شده در چارچوب کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استقرار یافته است.

.

همچنین این موسسه صورت های مالی این شرکت را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13 حسابرسی نموده و در تاریخ …… نسبت به آن نظر …… ارائه کرده است.

 .

—————————————————————————————————————

.

تذکر: حسابرس مستقل باید بند زیر را در گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی درج نماید:

کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت نمونه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۲X13، طبق معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است و در تاریخ ……. نسبت به آن نظر ……….. ارائه کرده است. [شامل ماهیت اظهارنظر]

.

——————————————————————————–

لينك هاي مرتبط :

– دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

– اهداف دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران بورسی تشریح شد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.