حسابان وب

دانستني هاي مالياتي (قسمت پانزدهم) فرآيند وصول ماليات

0 830
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید.


عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي کند.

.

بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندکمک شاياني به موديان براي عمل به تکاليف قانوني آنان نمايد. در اين شماره از مجموعه دانستني هاي مالياتي، فرآيند وصول ماليات تشريح و در اختيار موديان قرار گرفته است.

 .

به گزارش رسانه مالياتي ايران، وصول ماليات با صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات به مودي آغاز شده و در ادامه مودي با مراجعه به واحد مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي خود اقدام مي نمايد.

 .

در اين شرايط چنانچه بدهي هاي مالياتي مودي تسويه شود، عمليات وصول ماليات پايان مي پذيرد. اما در غير اينصورت مطالبه ماليات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد.

 .

هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را در مهلت مقرر ۱۰ روزه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد،‌ دريافت ماليات به مرحله عمليات اجرايي وارد مي شود. اين مرحله با صدور برگ اجرايي آغاز شده و اين برگ که حاوي اطلاعات نوع و مبلغ ماليات، مدارک تشخيص قطعي بدهي، سال عملکرد، مبالغ پرداخت شده قبلي و جرايم متعلق مي باشد، به مودي ابلاغ مي گردد.

 .

در اين مرحله مجددا از سوي اداره وصول و اجرا فرصتي براي پرداخت يا ترتيب پرداخت تعيين شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهي مالياتي مودي تسويه و عمليات اخذ ماليات خاتمه مي يابد. در غير اينصورت عمليات اجرايي وارد مرحله جديد مي شود.

فینتو

 .

هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يک ماه، ماليات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و يا نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام ننمايند، به اندازه بدهي وي که شامل اصل و جرايم متعلق پس از کسر پرداخت هاي قبلي مي باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهي، از اموال نقدي و منقول وي توقيف شده و اگر اموال منقول مودي تکافوي بدهي او را ننمايد و يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غير منقول و مطالبات مودي توقيف شده و با فروش اموال توقيفي از طريق مزايده و انتشار آگهي، بدهي مودي و هزينه هاي مربوط تسويه مي گردد.

 .

همچنين در صورتي که اموال مودي طي عمليات اجرايي توقيف شده باشد و وي تا ده روز از تاريخ توقيف اموال نسبت به پرداخت و يا تقسيط تمام بدهي به اضافه ۱۰ درصد آن و هزينه هاي متعلقه اقدام نمايد، از اموال خود رفع توقيف خواهد نمود و اگر سازمان امورمالياتي قصد فروش اموال توقيفي را داشته باشد و مودي درخواست نمايد، در شرايط مساوي، اولويت خريد اموال توقيفي با مودي مي باشد. ضمنا براي ارزش گذاري اموال توقيفي از کارشناسان ذيصلاح استفاده مي شود و در اين خصوص، ارزيابي توسط کارشناسان ارزياب اداره امورمالياتي صورت گرفته و چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مذکور اعتراضي داشته باشد مي تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، کتبا با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوطه، تقاضاي ارزيابي توسط کارشناس رسمي دادگستري را نمايد مشروط بر اينکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف ۱۵ روز از تاريخ تقاضاي مودي تهيه و به اداره امور مالياتي ارائه گردد.

 .

در حين عمليات اجرايي، توقيف اموال ذيل بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مالياتهاي مستقيم ممنوع مي باشد:

 .

– دو سوم حقوق حقوق بگيران

 – سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه

 – لباس و اشياء و لوازم در حد حوائج ضروري

 – آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه

 – ابزار و آلات کشاورزي و صنعتي و وسايل کسب براي تامين حداقل معاش

 – محل سکونت در حد متعارف توقيف واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

 .

لازم به ذکر است که عمليات اجرايي با همکاري و پشتيباني دادستاني انتظامي درخصوص ممنوع الخروجي مودي انجام مي شود که اين ممنوع الخروجي ناشي از عدم پرداخت بدهي ها و جرايم مالياتي موديان مي باشد. ضمنا در صورتي که در مراحل عمليات اجرايي، مودي نسبت به آن اعتراضي داشته باشد، مرجع رسيدگي به اينگونه شکايات که ناشي از اقدامات اجرايي است، هيات حل اختلاف مالياتي مي باشد و اين هيات موظف است به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر نمايد. راي صادره از طرف هيات مذکور در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.