نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت ۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ هيئت وزيران (اصلاحات جديد اساسنامه جامعه )

0 978

حسابداراپ

تصويب نامه هيات وزيران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

.

…. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۴۴۱۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب نمود:

.

متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۳۷) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ  ۲۹/۶/۱۳۷۸ و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ الحاق می شوند:

.

الف – تبصره (۳) ماده (۱۲):

«تبصره ۳ـ چنانچـه براساس گزارش هیئـت عالی نظارت هر یـک از اعـضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می گردد.»

.

 ب – ماده (۳۷) مکرر:

پندار سیستم

«ماده ۳۷ مکررـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید:

۱ –  رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت).

۲ – یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳ – یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری.

.

هیئت یاد شده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از مؤسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در مؤسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه های انضباطی شش گانه مقرر در ماده (۳۶) این اساسنامه صادر می نماید. رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیف های (۵) و (۶) ماده (۳۶) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می  یابد.

.

تبصره ۱ – در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود.

.

تبصره ۲ – هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (۳۳) و (۳۴) این اساسنامه می توانند تنبیه های انضباطی شش گانه مذکور در ماده (۳۶) این اساسنامه را در مورد مؤسسه حسابرسی متخلف و شرکای مؤسسه حسابرسی که طبق بند (۴) ماده (۲۵) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای مؤسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواماً اعمال نمایند.

 .

محمدرضا رحیمی….

معاون اول رئیس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.