نرم افزارحسابداری صدگان

ناشران براي ثبت اوراق يك ماه فرصت دارند

0 706

حسابداراپ

سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته با انتشار فراخواني به كليه شركت هاي سهامي عام، بار ديگر بر رعايت الزامات بند «الف» ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.


در اين فراخوان آمده است: در راستاي رعايت الزامات مقرر در ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ مجلس شوراي اسلامي، به اطلاع مي‌رساند بر اساس بند «الف» ماده ۹۹ قانون يادشده، كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند.

پندار سیستم


در ادامه اين فراخوان آمده است: ثبت نشدن تخلف محسوب مي‌شود اما مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان يادشده بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر كنند.


خاطرنشان مي‌شود با توجه به سپري شدن مهلت مورد اشاره در ماده يادشده، در مرحله اول از اجراي مفاد ماده مذكور، كليه شركت‌هاي سهامي عام كه تاكنون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسيده‌اند، موظفند به منظور بررسي وضعيت آنها براي شمول يا عدم شمول نسبت به مفاد ماده مذكور، ضمن اعلام مشخصات نحوه تماس با شركت، ظرف مهلت حداكثر يك ماه از تاريخ انتشار اين فراخوان، مدارك ذيل را به آدرس ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شماره ۱۳، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه‌اي ارسال كنند.


– صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دو سال مالي اخير، همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانوني و يادداشت‌هاي همراه
– آخرين اساسنامه ثبت شده شركت (با اعمال آخرين تغييرات)

بديهي است در صورت ارائه نشدن مستندات و مدارك مزبور طي مهلت مقرر، به تخلف صورت گرفته مطابق مقررات رسيدگي خواهد شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.