حسابان وب

بخشنامه ۱۹۵۹۵/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۲۲(نحوه اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

0 527

حسابداراپ

 پيرو بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸ و دستورالعمل شماره ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۷/۸۹ درخصوص نحوه اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي بدينوسيله مقرر مي دارد :

.

حسابداری علیمرادی

در صورت عدم تسليم صورتهاي مالي حسابرسي شده در موعد مقرر ( موضوع دستورالعمل شماره ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۷/۸۹ ) ، اين امر مانع از اجراي مقررات ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم براي هيات بند ۳ ماده ۹۷ و همچنين قسمت اخير مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالياتهاي مستقيم براي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در مواردي که مودي قبل و يا در زمان تشکيل جلسات هيات هاي مذکور نسبت به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زيان تسليمي باشد ، نخواهد بود.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.