ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره ۲۳۴۸۶/۲۲۰/د مورخ۹۰/۷/۱۶ (ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاري فرآيند ماليات بر مشاغل خودرو به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي)

احتراماً، در اجراي مقررات بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي ، موضوع تصميم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ وزيران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ، به پيوست تفاهم نامه شماره ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ منعقده بين سازمان امور مالياتي کشور و معاون محترم نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و همچنين قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان خدمات دولت به شماره ۱۶۳۵۰/۲۲۰ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ بين سازمان متبوع و شرکت پيشخوان خدمات ايرانيان ، به منظور برون سپاري فرايند ماليات بر مشاغل خودرو باهماهنگي اين معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها )ارسال مي گردد.

.

ضمناً لازم به ذکر است حسب نامه شماره ۱۰۸۰۸۱ /۱۹/۱۰/۹۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ دبير محترم کارگروه راهبردي دفاتر پيشخوان خدمات دولت (تصوير پيوست) ، ضروري است واگذاري خدمات مذکور با هماهنگي و نظارت کارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت انجام پذيرد .

محمد رضا عبدي

معاون پژوهش ، برنامه ريزي و امور بين الملل

———————————————————————————————————————————————-

تفاهم نامه  شماره : ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰

تاريخ : ۱۶/۶/۱۳۹۰

بسمه تعالي

تفاهم نامه واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي

 

در اجراي ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و تصميم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ رئيس جمهور محترم به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي کاهش تصديهاي دولت و اجراي مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۲۴/۷/۱۳۸۶ و کاهش تقاضاي سفر با توجه به ماده ۲ آئين نامه اجرائي دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي تفاهم نامه زير منعقد مي گردد.

تفاهم نامه حاضر را سازمان امور مالياتي کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با شرايط و ضوابط تعيين شده امضا و مبادله مي نمايند.

ماده ۱- موضوع تفاهم نامه

عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالياتي کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پيشخوان خدمات دولت در سراسر کشور با نظارت کارگروه هاي استاني.

تبصره ۱- مدت تفاهم نامه نامحدود و اجراي طرح با استعداددفاتر پيشخوان خدمات دولت اعم از شهري و روستايي خواهد بود که در فاز اول دراستان هاي تهران و آذربايجان شرقي اجرايي خواهد شد و پس از آن در مقاطع زماني بعدي قابل تسري به ساير استان ها خواهد بود.

تبصره ۲- دستگاه خدمات دهنده مي تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نياز به کارگروه استاني اقدام نمايد. انتخاب دفاتر با رعايت مفاد اين تفاهم نامه به عهده کارگروه استاني خواهد بود.

تبصره ۳- خدمات واگذار شده در دفاتر تعيين شده و توسط کاربران آموزش ديده مورد تاييد دستگاه خدمات دهنده به مردم عرضه خواهد شد.

ماده ۲- تعهدات

الف- دستگاه خدمات دهنده

وظايف دستگاه خدمات دهنده به شرح زير است:

۱-       بررسي گزارشات و شکايات واصله از شاکيان و پيشنهادات مشتريان دفتر و در صورت لزوم انعکاس براي اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه کارگروه استاني و عنداللزوم تعقيب شکايات در مراجع صالح قضايي توسط دستگاه خدمات دهنده پس از تصويب تخلف در کارگروه استاني.

۲-       متن قرارداد پيشنهادي قبل از اجراي مفاد اين تفاهم نامه بايد به تصويب کميته اجرايي، کارگروه راهبري رسيده و به کارگروه هاي استاني از طريق دبيرخانه کارگروه راهبري ابلاغ گردد.

تبصره- ارسال يک نسخه از قرارداد منعقد شده بين خود و دارنده پروانه ظرف يک ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبيرخانه کارگروه استاني.

۳-       تحويل آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي، فرم‌هاي اطلاعاتي، تجهيزات و امکانات اختصاصي، مهرهاي اداري (به استثناي مهرهاي مربوط به مأمورين تشخيص ماليات) و نرم افزارهاي مورد نياز دفاتر به صورت رايگان به دارنده پروانه.

۴-       آموزش رايگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط.

۵-       ابلاغ تعرفه هاي جديد و هر گونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه.

۶-       قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختيار دارنده پروانه، ظرف يک ماه بعد از تاريخ امضاي قرارداد.

۷-       ابلاغ دستورالعمل هاي جديد يا اصلاحي مرتبط با گردش کار اجرايي، فني و تخصصي دفتر مرتبط با خدمات سازمان براي اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استاني.

ب- تعهدات دفاتر پيشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در کليه دفاتر پيشخوان خدمات دولت با رعايت موارد ذيل بلا مانع است

۱-    رعايت شئون اسلامي، اداري و مقررات طرح تکريم ارباب رجوع.

۲-    انجام خدمات بر اساس مفاد آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان دولت و پيوست هاي آن و دستورالعمل هاي اجرايي دستگاه خدمات دهنده.

۳-    الزام به نگهداري يک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و فهرست تعرفه هاي ابلاغي از طرف سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده و ساير مراجع ذيربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستي و نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح و دقيق آنها.

۴-    نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل يکي از بانک هاي تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت وجوه مربوط به دستگاه خدمات دهنده.

۵-    نصب تابلوي خدمات قابل ارايه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان.

۶-    حفظ و حراست از اسناد و مدارکي که به تشخيص دستگاه خدمات دهنده نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد ديگران. در صورت عدم اجراي مقررات اين بند و در صورت وقوع بزه مراتب از طريق محاکم صالحه قضايي تعقيب خواهد شد.

۷-    همکاري با بازرسان و ناظران اعزامي کارگروه استاني و دستگاه خدمات دهنده (در حيطه خدمات مربوط) و ساير مراجع قانوني و نظارتي پس از هماهنگي با کارگروه استاني با ارائه کارت شناسايي و معرفي نامه رسمي.

۸-    ارايه خدمات موضوع پروانه به مشتريان در ساعات کاري اعلام شده توسط کارگروه استاني که به طور مناسب در محل قابل رويت مراجعه کنندگان باشد.

۹-    قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونيکي ابلاغي کارگروه استاني براي دريافت شکايت‌ها و پيشنهادها در معرض رويت مراجعان و مشتريان.

۱۰-               تامين نيروي آموزش ديده جايگزين در صورت غيبت هر يک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائه مي کنند.

۱۱-               ايجاد شبکه هاي بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نياز.

ماده ۳- امور مالي

بخش اول- تعهدات مالي دارنده پروانه

۱- دارنده پروانه موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارايه را با توجه به آخرين تغييرات مصوب و با ذکر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدمات دهنده رعايت نمايد.

تبصره۱- دريافت وجوه بيش از تعرفه هاي اعلام شده و کارمزد به شرح پيوست تفاهم نامه تخلف محسوب مي­گردد و با دارنده پروانه دراين خصوص برابر مفاد اين آيين نامه برخورد خواهد شد.

تبصره۲- ارائه رسيد به مشتريان در قبال دريافت هرگونه وجوه ازآنها الزامي است.

۲- دارنده پروانه در هنگام دريافت هرگونه وجهي از موديان به نمايندگي از دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص واريز کليه وجوه دريافتي در مهلت مقرر در قرارداد منعقده به حساب هاي تعيين شده از طرف دستگاه ارائه دهنده خدمات اقدامات لازم را بعمل آورد.

۳- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصميماتي که از سوي کارگروه استاني در خصوص جبران خسارت وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي کارگروه اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه خدمات دهنده مي تواند در خصوص جبران خسارت برابر مفاد قرارداد منعقده عمل نمايد.

بخش دوم – ساير موارد

۱-    ارايه خدماتي که در چارچوب پروانه به صورت موردي(به جزء مواردي که در قرارداد درج شده است) از سوي دستگاه خدمات دهنده به کارگروه استاني منعکس مي شود بايد با تنظيم الحاقيه قرارداد انجام شود.

۲-    در صورتي که مدت اعتبار پروانه خاتمه يافته و تمديد نشود و يا به علت نقض شرايط آيين نامه و پيوست‌هاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويه حساب مالي در کارگروه استاني و با حضور نماينده سازمان اقدام کنند.

تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب نمايد.

۳- در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آيين نامه و پيوستهاي آن برابر قوانين و مقررات مربوطه و قرارداد في مابين رفتار خواهد شد.

۴- فهرست عناوين و شرح خدمات و کارمزدهاي آن به پيوست اين تفاهم نامه مي باشد. تغيير در مفاد آن با پيشنهاد مشترک طرفين و تصويب کارگروه استاني امکان پذير است.

تبصره ۱– الزامات قانوني آتي از اين امر مستثناست و برابر قانون اقدام بايسته صورت مي پذيرد.

۵- کارگروه استاني و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حسن اجراي قانون و ضوابط و مقررات در حوزه خدمات اين تفاهم نامه در دفاتر مي باشند.

۶- رسيدگي به تخلفات و شکايات موضوع اين تفاهم نامه برابر پيوست شماره ۴ آئين نامه اجرائي دفاتر پيشخوان خدمات دولت توسط دبيرخانه کارگروه استاني انجام و پس از تاييد کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد.

۷-       حل اختلاف ناشي از اجراي اين تفاهم نامه بدواً از طريق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کارگروه استاني و در صورت عدم توافق مطابق آئين نامه اقدام خواهد شد.

ماده ۴-کليات

اين تفاهم نامه در سه نسخه متحدالشکل که داراي ارزش يکسان است در تاريخ ۲۳ /۵/۱۳۹۰منعقد و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

علي عسکري

احمد بزرگيان

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه

مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

———————————————————————————————————————————————-

فهرست شرح خدمات و کارمزد (پيوست تفاهم نامه)

نام خدمات

رديف

شرح فعاليت

کارمزد(به ريال)

گواهي پرداخت ماليات

۱

کنترل مدارک و احراز هويت

۴۸۰۰۰

 

۲

ورود اطلاعات

۳

استعلام از سيستم و اخذ تاييديه

۴

اسکن مدارک

۵

صدور قبض بانک

۶

ثبت تاييديه قبض بانک پرداخت شده

۷

دريافت تاييديه مالياتي اينترنتي

۸

صدور گواهي پرداخت ماليات+مهر برجسته

۹

صدور رسيد

۱۰

۴% ماليات بر ارزش افزوده

نام خدمات

اظهارنامه

رديف

شرح فعاليت

کارمزد(به ريال)

۱

کنترل مدارک و احراز هويت

۴۰۰۰۰

۲

ورود اطلاعات

۳

استعلام از سيستم و اخذ تاييديه

۴

اسکن مدارک

۵

اسکن اظهارنامه

۶

صدور قبض بانک

۷

صدور رسيد

۸

۴% ماليات بر ارزش افزوده

 ——————————————————————————————————————————————–

بسمه تعالي

« قرارداد ارائه خدمات »

اين قرارداد در اجراي ماده ۲۶ آئين نامه ابلاغي دولت به شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۸۹ و تفاهم نامه شماره ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۶/۶/۹۰ منعقد شده بين سازمان امور مالياتي کشور و معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، في­مابين شرکت پيشخوان خدمات ايرانيان به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۷ در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غيرتجاري به نمايندگي آقايان علي فلاح حقيقي و عليرضا قاسميان با عنوان صاحبان/ صاحب امضاء مجاز مطابق آخرين تغييرات روزنامه رسمي به شماره ۱۰۶۶۲۵ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ به نشاني: تهران، خيابان ستارخان، خيابان کوثر سوم، پلاک ۱۸ و تلفن : ۶۶۹۳۱۳۵۰ که از اين پس “مجري درگاه” ناميده مي شود از يک سوي و سازمان امور مالياتي کشور به نمايندگي آقاي محمدرضا عبدي با عنوان معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل به نشاني تهران، ميدان امام خميني، خيابان داور، سازمان امور مالياتي کشور و تلفن ۳۹۹۰۳۸۵۵ که از اين پس “خدمات دهنده” ناميده مي­شود از سوي ديگر بر اساس مفاد و بندهاي ذيل­الذکر منعقد و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ماده ۱) تعاريف :

۱-۱)    خدمات دهنده : عبارت است از سازمان امور مالياتي کشور که خدمات احصاء شده و قابل واگذاري خود را به مجري درگاه واگذار مي نمايد.

۱-۲)    کارگروه استاني: مطابق بند ط آيين نامه ابلاغي دولت به شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۸۹ ، هيئتي متشکل از استاندار و يا نماينده تام الاختيار وي به عنوان رييس، نماينده وزارت، نماينده تشکل صنفي در استان به عنوان اعضا با حق رأي وحسب مورد نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأي) در هر استان مي باشد.

۱-۳)    شرکت پيشخوان خدمات ايرانيان : شرکت مادر تخصصي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي کشور به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۷ مي باشد که با شرکت هاي تخصصي زير مجموعه به عنوان بازوي اجرائي و اقتصادي دفاتر پيشخوان و “مجري درگاه” وظايف متنوع و تخصصي موضوع قرارداد را با نظارت کارگروه استاني به عهده دارد.

۱-۴)    دفتر پيشخوان : عبارت است از دفتري که به عنوان پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي اعم از شهري و روستائي پروانه فعاليت خود را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي دريافت کرده باشد.

ماده ۲) موضوع قرارداد:

«عبارت است از ارائه خدمات مربوط به فرايند ماليات بر مشاغل خودرو دستگاه “خدمات دهنده” که مطابق «پيوست يک قرارداد»، با رعايت مفاد اين قرارداد و ارائه آن از طريق درگاه الکترونيکي شبکه دفاتر پيشخوان خدمات دولت سايتwww.epishkhan.ir   صورت مي­پذيرد.»

ماده ۳) دامنه قرارداد :

خدمات مرتبط با موضوع اين قرارداد، در کليه دفاتر پيشخوان خدمات دولت که مورد تاييد دستگاه “خدمات دهنده” قرار گرفته باشند و در سراسر کشور قابل اجرا مي­باشد.

ماده ۴) تعهدات مجري درگاه :

۱-۴ ) تامين زير ساخت فني مورد نياز ارائه خدمات مطابق اطلاعات فني دريافتي از دستگاه “خدمات دهنده “.

۲-۴ ) هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت کاربردي و بازآموزي (مالياتي و سيستمي) براي کاربران دفاتر پيشخوان از طريق مرکز آموزش تحت نظارت “مجري درگاه ” براي دفاتر کشور با هماهنگي “خدمات دهنده”.

۳-۴) ايجاد نظارت بر خط (آن­لاين) براي دستگاه “خدمات دهنده” و دستگاه­هاي نظارتي در حوزه خدمات موضوع قرارداد و امکان اخذ گزارش عملکرد دفاتر در نقاط مختلف کشور تا سطح هر دفتر.

۴-۴) هماهنگي و پيگيري امور حقوقي و قضائي به صورت متمرکز و انعکاس موارد لازم به کارگروه­هاي استاني.

۵-۴) ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي به حسابهاي خاص و خزانه در شبکه براي خدمات ارائه شده .

۶-۴) قطع خدمات موضوع قرارداد از دفاتر پيشخوان حسب پيشنهاد دستگاه “خدمات دهنده” و يا دستگاه هاي نظارتي.

۷-۴) تجهيز کليه دفاتر پيشخوان به دستگاه­ هاي PC POS پيشخوان دولت، در خصوص خدمات موضوع اين قرارداد. دفاتر پيشخوان موظفند واريز ماليات­هاي وصولي به حساب­هاي مربوط را صرفاً از طريق دستگاه­هاي مذکور انجام دهند.

۸-۴) استفاده از يک نفر کارمند بازنشسته سازمان امور مالياتي کشور و يا نيروي آموزش ديده مورد تاييد سازمان امور مالياتي کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره مالياتي بصورت تمام وقت /نيمه وقت.

۹-۴) دفاتري مي­توانند اقدام به ارايه خدمات نمايند که مطابق دستورالعمل ارزيابي دفاتر پيشخوان، حايز شرايط بوده و فرم            « تعهدنامه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي » (پيوست ۲ قرارداد) را تکميل و به اداره کل امور مالياتي استان مربوطه تحويل نمايند.

ماده ۵) تعهدات خدمات دهنده :

۱-۵) برنامه ريزي لازم در جهت تبادل اطلاعات فني و اتصال به درگاه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي.

۲-۵) ارائه و ابلاغ بخشنامه ها، اطلاعيه­ها و دستورالعمل­هاي اجرائي در چارچوب خدمات موضوع قرارداد از طريق مجري درگاه به دفاتر پيشخوان .

تبصره: “خدمات دهنده” ملزم است بخشنامه­ها و دستورالعمل­هايي را که خارج از چارچوب قرارداد بوده و شرايط جديدي را براي دفاتر ايجاد مي­نمايد قبلاً به اطلاع “مجري درگاه” برساند و اين دستورالعمل­ها و بخش­نامه­ها براي کليه دفاتر پيشخوان لازم­الاجرا مي­باشند.

ماده ۶) نظارت و هماهنگي :

۱-۶) با توجه به الزامات تعيين شده در آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت باشماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مصوب هيات وزيران مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، ” مجري درگاه” شرايط نظارتي را براي دستگاه­هاي مربوطه از جمله معاونت سرمايه انساني رياست جمهوري – ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت – ناظرين و بازرسين دستگاه خدمات دهنده – سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي – کارگروه هاي استاني و ساير دستگاههايي که حسب مورد و تاييد اضافه خواهند شد فراهم مي­آورد .

تبصره ۱: با استناد به آيين نامه ذکر شده در بند ۱-۶ ، کارگروه­هاي استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت در هر استان ناظر بر حسن اجراي مفاد اين قرارداد مي باشند.

تبصره ۲: روساي امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل ادارات امور مالياتي استان­ها به ترتيب به عنوان نماينده دستگاه “خدمت دهنده” در شهر و استان تهران و ساير استان­ها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قرارداد را بر عهده خواهند داشت.

۲-۶) هر يک از طرفين قرارداد نماينده خود را به صورت کتبي به منظور هماهنگي در امور اجراي مفاد اين قرارداد معرفي خواهند کرد.

ماده ۷) مبلغ قرارداد :

دفاتر پيشخوان در ازاي انجام خدمات موضوع اين قرارداد از مؤدي مالياتي کارمزد ارايه خدمات را به شرح پيوست تفاهم نامه شماره ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۶/۶/۹۰ في­مابين سازمان امور مالياتي کشور و معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دريافت مي­نمايند.

ماده۸) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ امضاء و تبادل اسناد مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۱ خورشيدي مي­باشد که در صورت توافق طرفين و با رعايت مفاد تفاهم­نامه شماره ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۶/۶/۹۰ في مابين سازمان امور مالياتي کشور و معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن قابل تمديد مي باشد.

ماده ۹) ماليات ، بيمه و عوارض قانوني :

ماليات، بيمه و عوارض قانوني مربوطه توسط دفاتر پيشخوان پرداخت خواهد شد.

 

 

ماده ۱۰) حل اختلاف، فسخ و نحوه تسويه قرارداد :

در طول مدت قرارداد در صورت عدم ايفاي تعهدات و بروز اختلاف از جانب هر يک از طرفين قرارداد طرف ديگر مکلف است موضوع را بصورت مکتوب به طرف مقابل اعلام نموده و در صورت عدم پاسخ در ابتدا در هياتي مرکب از نماينده “مجري درگاه” ، نماينده دستگاه “خدمات دهنده” و نماينده مرضي الطرفين نسبت به بررسي و رفع مشکل اقدام شود و در صورت عدم حصول نتيجه مراتب در کارگروه راهبري، طرح و رأي صادره براي طرفين قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ ) حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز وقايعي مانند جنگ، زلزله ، حوادث قهريه و عدم توانايي و تأخير در ارائه خدمات به دلايل مذکور، در هر منطقه جغرافيايي اجراي مفاد اين قرارداد بصورت تعليق درآمده و منوط به رفع مشکلات ناشي از بروز واقعه و مطابق شرايط اضطراري خواهد بود.

ماده ۱۲ ) کليات :

۱-۱۲) طرفين اقامتگاه قانوني خود را به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد اعلام نموده­اند و چنانچه در مدت قرارداد تغييري در نشاني حاصل شود طرف مربوطه مکلف است مراتب را ظرف مدت ۴۸ ساعت کتباً به طرف ديگر قرارداد اعلام نمايد و در صورت عدم اطلاع، کليه اوراق به نشاني مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و بدين ترتيب قانوناً ابلاغ شده تلقي مي گردد.

۲-۱۲) اين قرارداد در چهار نسخه متحدالشکل و در دوازده ماده و ۳ تبصره تنظيم شده و هر يک از نسخ آن ارزش واحد دارد و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

دستگاه خدمات دهنده :

شرکت پيشخوان خدمات ايرانيان

نماينده :محمدرضا عبدي

نماينده : علي فلاح حقيقي

عنوان: معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل

عنوان : عضو هيئت مديره و مديرعامل

 

نماينده : عليرضا قاسميان

عنوان : رئيس هيئت مديره

 ————————————————————————————————————————————————

فهرست شرح خدمات و کارمزد (پيوست شماره يک قرارداد)

نام خدمات

رديف

شرح فعاليت

کارمزد(به ريال)

گواهي پرداخت ماليات

۱

کنترل مدارک و احراز هويت

۲

ورود اطلاعات

۴۸۰۰۰

۳

استعلام از سيستم و اخذ تاييديه

۴

اسکن مدارک

۵

صدور قبض بانک

۶

ثبت تاييديه قبض بانک پرداخت شده

۷

دريافت تاييديه مالياتي اينترنتي

۸

صدور گواهي پرداخت ماليات+مهر برجسته

۹

صدور رسيد

۱۰

۴% ماليات بر ارزش افزوده

نام خدمات

اظهارنامه

رديف

شرح فعاليت

کارمزد(به ريال)

۱

کنترل مدارک و احراز هويت

۴۰۰۰۰

۲

ورود اطلاعات

۳

استعلام از سيستم و اخذ تاييديه

۴

اسکن مدارک

۵

اسکن اظهارنامه

۶

صدور قبض بانک

۷

صدور رسيد

۸

۴% ماليات بر ارزش افزوده

———————————————————————————————————————————————

پيوست شماره دو قرارداد

تعهدنامه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتيF2234-36

ويرايش: صفر

صفحه ۱ از ۱

تاريخ:                                                               شماره:

اداره کل امور مالياتي …………………………………..

اينجانب                          مسئول دفتر پيشخوان خدمات دولت کد:

واقع در استان                                شهر /روستا:

با ميل و آگاهي متعهد مي­شوم به مفاد قرارداد شماره             مورخ

که في­مابين سازمان امور مالياتي کشور و شرکت پيشخوان خدمات ايرانيان منعقد گرديده است پايبند بوده و چنانچه تخلفي در خصوص اجراي قرارداد از سوي اين دفتر انجام گيرد آن اداره کل مي­تواند طبق قرارداد منعقد شده عمل نمايد.

نام و امضاء متعهد                          مهر دفتر                      تاريخ:

 

مهر و امضاء اداراه کل امور مالياتي

——————————————————————————————————————————

چناب آقاي دکتر حافظي

رئيس محترم سازمان تامين اجتماعي

جناب آقاي دکتر عسکري

رييس محترم سازمان امور مالياتي

جناب آقاي اسدي

مدير عامل محترم بيمه توسعه

موضوع : ارائه خدمت در دفاتر پيشخوان دولت

سلام عليکم

احتراماً با تقدير و تشکر از ارائه خدمات آن دستگاه محترم از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت در برخي از استان هاي کشور به استحضار مي رساند برابر ماده ۴ آيين نامه اجرايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي به شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ ( دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري شامل کليه وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتها موسسات دولتي ، موسسات يا نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و نهادها و شرکتهايي که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام مي باشد موظفند ضمن همکاري با کار گروه استاني ، خدمات قابل ارائه خود را از طريق شبکه هاي الکترويک توسط دفاتر پيشخوان دولت به مردم ارائه نمايند . ) خواهشمند است دستور فرماييد کليه خدمات قابل واگذاري آن دستگاه محترم در همه استان ها از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت و صرفاً با هماهنگي و نظارت کارگروه استاني ارائه گردد .

محمد رويانيان

دبير کارگروه راهبري و رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۳ آبان ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,361 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: