حسابان وب

بخشنامه ۲۲۵۵۵/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۷/۶ (قبول هزينه هاي از سال۸۷ شركت ملي نفت)

0 413
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۹۸۵۱۶/ ت   ۴۶۷۴۲ هـ مورخ ۱۲/۵/۹۰ هيئت محترم وزيران مبني بر اينکه “هزينه هاي انجام شده توسط شرکت ملي نفت ايران از سال ۱۳۸۷ و بعد از اجراي قوانين بابت امور زير ، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميگردد ” جهت اجرإ ابلاغ مي شود :

۱- کمک هاي پرداختي بابت تعويض تاکسي هاي فرسوده .

۲- کمک هاي پردذاختي به کارخانه هاي خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقليه .

۳- وجوه پرداختي به شرکت ملي گاز ايران بابت گاز رساني به روستاها .

۴- کمک هاي پرداختي براي ايجاد يا تجهيز جايگاه هاي CNGبه اشخاص خصوصي و تعاوني ها .

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

———————————————————————————————————————————————-

شماره : ۹۸۵۱۶ / ت ۴۶۷۴۲ هـ

تاريخ : ۱۳/۵ /۱۳۹۰

فینتو

وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارايي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹ /۴/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود :

هزينه هاي انجام شده توسط شرکت ملي نفت ايران از سال ۱۳۸۷ و بعد از آن در اجراي قوانين بابت امور زير ، بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي گردد :

۱- کمک هاي پرداختي بابت تعويض تاکسي هاي فرسوده .

۲- کمک هاي پرداختي به کارخانه هاي خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقليه .

۳- وجوه پرداختي به شرکت ملي گاز ايران بابت گازرساني به روستاها .

۴- کمک هاي پرداختي براي ايجاد يا تجهيزجايگاه هاي CNG به اشخاص خصوصي و تعاوني ها .

 

محمد رضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.