حسابان وب

بخشنامه ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ۹۰/۷/۲۶(ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي)

0 583
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره ۸۹۹۳/۲۰۱ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر عدم تسري معافيت مالياتي مـوضـوع مـواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قـانـون مـالياتهـاي مـستـقيم اصـلاحـيـه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به موسسات و نهـاد هاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي ( شرکتهايي که بيش از ۵۰% سرمايه آنها متعلق به موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي و همچنين شرکتهايي که بيش از ۵۰ % سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص ياد شده ) مي باشد ، جهت اقدام و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد .

فینتو

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.