حسابان وب

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهاردهم) فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

2 1,080
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید.

در حال حاضر ماليات به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت ها بخصوص در کشورهاي توسعه يافته، رويکرد اساسي به سوي اقتصاد کشورهاي جهان گشوده و دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، تامين عدالت اجتماعي و سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي را امکان پذير نموده است.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي براي اينکه بتواند به اولين وظيفه خود که همانا شناسايي موديان مالياتي است جامه عمل بپوشاند همواره سعي نموده از طرق و شيوه هاي گوناگون با موديان تعامل و ارتباط داشته و با دادن اطلاعات کافي به موديان، آنان را تشويق و ترغيب به ابراز درآمد خود با دادن اظهارنامه مالياتي در مواعد تعيين شده به سازمان امور مالياتي نمايند.

.

اين روش که به خوداظهاري مرسوم است در سالهاي اخير به شدت مورد استقبال موديان مالياتي قرار گرفته و آنان توانسته اند از تمهيدات و تسهيلاتي که قانون براي آنان درنظر گرفته به خوبي برخوردار گردند. در مقابل؛ موديان مالياتي که تمايل چنداني به پرداخت ماليات خود از طريق خوداظهاري نشان نمي دهند، سازمان امور مالياتي مي تواند با استفاده از روشهاي مختلف همچون واحديابي يا استفاده از بانکهاي اطلاعاتي به شناسايي اينگونه موديان پرداخته و اقدام به تعيين درآمد مشمول ماليات آنان نمايد. در اين بخش سعي داريم که به اجمال فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي را در دو بخش مجزا مورد بررسي و مطالعه قرار داده تا موديان محترم مالياتي بهتر بتوانند با اين امر مهم آشنا شوند.

.

الف)

تعامل و ارتباط داوطلبانه موديان با سازمان امورمالياتي مودياني که به طور داوطلبانه به ادارات امورمالياتي مراجعه و ضمن رعايت تکاليف قانوني خويش اظهارنامه مالياتي خود را در مواعد تعيين شده ارائه مي نمايند فرآيند رسيدگي به پرونده مالياتي آنان نيز از همين زمان آغاز مي شود و واحدهاي مالياتي مکلف اند اظهارنامه هاي موديان ماليات بردرآمد را حداکثر ظرف يک سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي ارائه اظهارنامه رسيدگي نمايند.

.

در صورتي که ظرف مدت مذکور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايند و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مودي ابلاغ ننمايند اظهارنامه مودي قطعي تلقي مي شود. طبق تبصره ماده ۲۲۶ قانون ماليات هاي مستقيم به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي که به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان ارائه شده از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، يا ارائه مدارک لازم ظرف يکماه از تاريخ انقضاي مهلت ارائه اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد ارائه نمايد.

.

پس از آنکه اظهارنامه توسط واحد مالياتي دريافت گرديد کارشناس ارشد مالياتي (مميز مالياتي) به منظور رسيدگي به پرونده مودي و تعيين درآمد وي طي درخواست کتبي از مودي مي خواهد که دفاتر و کليه اسناد و مدارک خويش را در اختيار وي قرار دهد.

.

کارشناس ارشد مالياتي مکلف است ظرف يک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودي مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسيدگي قرار دهد.چنانچه دفاتر بر طبق موازين قانوني و آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک تنظيم شده باشد درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفتر تعيين و مبلغ ماليات مشخص و طي برگ تشخيص ابلاغ مي شود.

.

ب)

عدم مراجعه موديان مالياتي به سازمان امورمالياتي و آثار و تبعات آن در مواردي که موديان اسناد و مدارک مربوط به فعاليت هاي خود را در اختيار سازمان مالياتي قرار نمي دهند و يا آنکه حتي در پاره اي از مواقع فعاليتهاي اقتصادي خود را پنهان مي کنند دستگاه مالياتي از طرق مختلف به شناسايي آنها پرداخته و پس از تعيين و تشخيص درآمد آنان ، نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد.

.

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه موديان از ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري نمايند، زمان رسيدگي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

.

مگر اينکه ظرف اين مدت واحد مالياتي درآمد مودي را تعيين نموده و برگ تشخيص ماليات را صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخيص ماليات را به مودي ابلاغ نمايد.

.

همچنين نحوه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي يکي ديگر از آثار و تبعات عدم مراجعه موديان به سازمان امورمالياتي است زيرا درآمد آنان ديگر از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک تعيين و تشخيص نمي شود بلکه از طريق روش علي الراس درآمد مشمول ماليات آنها تعين مي گردد.

.

فینتو

ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم مواردي که منجر به تشخيص علي الراس مي گردد را به شرح ذيل بيان مي کند:

.

۱)

در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، ارائه نشده باشد

 ۲)

در صورتي که مودي به درخواست کتبي اداره امورمالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود خودداري نمايد.در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارک حساب خودداري نمايد چنانجه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد

 ۳)

در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امورمالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در اين صورت مراتب بايد با ذکر دلايل کافي کتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيات سه نفره احاله گردد. هنگامي که براي ماموران مالياتي، مسجل و مشخص شود که پرونده مالياتي مودي بايد به روش علي الراس تشخيص داده شود، ضروريست پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و کسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي، ابتدا قرينه و يا قرائن مذکور در قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر از روي دفترچه ضرايب در قرينه يا قرائن انتخابي، درآمد مشمول ماليات مودي محاسبه و ماليات وي تعيين و ابلاغ گردد.

.

در خاتمه با مقايسه روش هاي مذکور درخواهيم يافت که مراجعه داوطلبانه موديان و ارائه اظهارنامه و پرداخت به موقع ماليات براي آنان محاسن و امتيازات فراواني را در پي خواهد داشت:

.

۱-

تعيين درآمد مشمول ماليات و مبلغ ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده

 ۲-

عدم تعلق جرائم همچنين عدم ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات در موعد مقرر مضراتي را خواهد داشت که از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

.

۲- ۱- تعيين درآمد مشمول ماليات و مبلغ ماليات از طريق علي الراس

.

۲- ۲- تعلق جريمه عدم ارايه اظهارنامه براي مشمولين بند (ج) معادل ۱۰% ماليات و براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم معادل ۴۰% ماليات که غير قابل بخشش مي باشد.

.

۲- ۳- عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و يا عدم ارائه دفاتر، مشمول جريمه اي معادل ۲۰% ماليات براي هر يک از موارد مي گردد

.

۴-۲- جريمه اي معادل ۲،۵% ماليات به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت از تاريخ سررسيد مقرر (تاريخ ارائه اظهارنامه مالياتي)

.

۲- ۵- عدم ارائه اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت براي سال مربوطه خواهد شد.

.

منبع : سايت سازمان امورمالياتي

2 نظرات
  1. halajian می گوید

    با سلام مطالب ارائه شده بسیار خوب و بجا می باشد فقط کامل نمی باشد

  2. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و تشكر از لطف شما
    اختصاصا درباره اين مطلب ، چون منتشر شده از منبع ديگري مي باشد ، نظر خاصي ندارم ولي مشتاق كسب نظرات جنابعالي در باره ساير قسمتها و مطالب سايت هستم.
    بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.