بخشنامه شماره ۱۵۳۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ( ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط )

0 108

نظر به اينکه بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸مورخ ۲۶/۹/۷۷معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره کل دريافت کننده ، که قبلاً در اجراي مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم از موديان ذي ربط کسر و پرداخت گرديده ، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۶ در تاريخ ۲/۳/۱۳۹۰ ابطال گرديده استلذا ضمن تاکيد بر صدور قبوض مالياتي به تفکيک موديان ، در مواردي که کارفرمايان با ارسال فهرست کارهاي انجام شده توسط پيمانکاران متعدد ، ماليات متعلقه را طي يک فقره چک به واحد هاي مالياتي مربوطه پرداخت مي نمايند و به منظور تکريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مودياني که در اجراي مفاد ماده ۱۰۴ قانون ياد شده نسبت به کسر و پرداخت ۵% ماليات تکليفي آنان اقدام شده است ، مقرر مي دارد منبعد واحد هاي مالياتي ذي ربط به منظور احتساب قبوض مالياتي پرداخت شده بابت بدهي هاي مالياتي ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط موديان محترم جهت اطمينان از صحت پرداخت قبوض ياد شده و تاييد به پرداخت ، در صورت امکان از طريق بهره برداري از خطوط mpls  و يا ايستگاه بازبيني که اخيراً در ادارات کل امور مالياتي نصب و راه اندازي گرديده و در غير اينصورت از طريق مکاتبه با مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند .

 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۰۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.