دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه

0 220

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه

.

مقدمه:
به استناد ماده ( ٩٨ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه و دستورالعمل که از اين پس به دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ؛ اجرايي عقد مرابحه اختصار”دستورالعمل” ناميده مي شود، تصويب مي گردد:

.

ماده ١ – در اين دستورالعمل، عناوين ذيل به جاي عبارات مربوط بکار مي روند:

.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

.
مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است که تحت نظارت بانک مرکزي مي باشد.

.
کارت مرابحه: كارت اعتباري كه مؤسسه اعتباري مي تواند به وسيله آن و در چارچوب آيين نامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و مفاد اين دستورالعمل، به مشتريان خود اعتبار اعطاء نمايد.

.
سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه مؤسسه اعتباري در اختيار دارنده کارت قرار م يدهد تا صرفًا براي پرداخت مبلغ خريد کالا و خدمت مورد استفاده قرار گيرد.

.
تسهيلات: ميزاني از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرايط مقرر در اين دستورالعمل در قالب تسهيلات مرابحه به وي اعطاء مي گردد.

.
دارندة كارت: شخص حقيقي كه کارت مرابحه به نام وي صادر مي شود.

.
پذيرندة كارت: شخصي که با پذيرش كارت مرابحه، وجوه حاصله از فروش کالا يا ارائه خدمت را از طريق پايانة فروش فيزيكي يا مجازي دريافت مي نمايد.

.
ماندة کارت: ميزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهيلات.

.
صورتحساب: اعلاميه اي كه مؤسسه اعتباري مطابق با اين دستورالعمل، براي دارنده کارت ارسال نمو ده و در آن خلاصه عملکرد کارت مرابحه در يک دوره زماني يک ماهه را به وي اعلام مي نمايد.

.
مهلت تنفس: مهلت ده روزه اي که مؤسسه اعتباري پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت مي دهد تا براي تاييد صورتحساب و تعيين نحوه بازپرداخت ميزان اعتبار استفاده شده اقدام نمايد.

.
تاريخ اعتباركارت: تاريخ قيد شده بر روي کارت که دارنده آن مي تواند حداکثر تا آن تاريخ، از امکانات کارت مذکور استفاده نمايد.

.
تراكنش: عبارت است از فعل و انفعالات مالي که در آن وجهي از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي شود.

.

ماده ٢– مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور کارت مرابحه، تمهيدات لازم براي استفاده از کارت مزبور را براي دارندگان آن فراهم نمايد.

.
ماده ٣ – صدور کارت مرابحه صرفاً بر مبناي قرارداد مرابحه بين مؤسسه اعتباري و متقاضي ميسر مي باشد، که به موجب آن مؤسسه اعتباري به وسيله کارت مرابحه، کالا و خدمت مورد تقاضاي دارنده کارت را به صورت نقد از پذيرنده کارت خريداري کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار مي کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد، بدهي ناشي از خريد کالا و خدمت را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمايد.

.
ماده ٤ – مؤسسه اعتباري مکلف است شرايط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده کارت، قيد نمايد.

.
ماده ٥ – به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهيلات مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان، مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به تسهيلات مذکور را در حساب معين جداگانه اي ذيل سرفصل “حساب تعهدات بانک بابت کارتهاي اعتباري” نگهداري نمايد.

.
ماده ٦ – چنانچه دارنده کارت زودتر از تاريخ مقرر در سررسيد تسهيلات، نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايد، مشمول جدول تخفيفات خواهد شد.

.

تبصره – مؤسسه اعتباري بايد در قرارداد کارت مرابحه، جدول تخفيفات مربوط به خريد کالا و خدمت را تعيين و به اطلاع دارنده کارت برساند.

.

ماده ٧ – در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارندة کارت، مؤسسه اعتباري موظف است مجموع تخفيف تعيين شده در قرارداد را براي دارندة کارت اعمال نمايد.

.
ماده ٨ – مؤسسه اعتباري نمي تواند کارت مرابحه را براي متقاضياني که داراي سابقه چک برگشتي در شبکه بانکي بوده و يا بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري کشور دارند و يا جزو مشتريان بد حساب موضوع ماده ١٩ اين دستورالعمل هستند، صادر نمايد.

.
ماده ٩ – دارنده کارت مرابحه صرفاً مي تواند تا ميزان مانده کارت، نسبت به خريد کالا و خدمت اقدام نمايد.

.
ماده ١٠ – مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور کارت مرابحه، از برگشت اصل و سود تسهيلات اعطايي اطمينان حاصل کند.

.
ماده ١١ – مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد مرابحه با دارندة کارت، موارد ذيل را به روشني ذکر نمايد:

– سقف اعتبار ؛
– نرخ سود تسهيلات مرابحه؛
– جدول تخفيفات؛
– مدت اعتبار کارت؛
– مهلت تنفس؛
– دوره بازپرداخت تسهيلات؛
– نرخ و روش محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين، مطابق با ضوابط؛
– نوع و ميزان وثايق؛
– حق اشتراک ساليانه؛
– روش هاي ارسال صورتحساب، زمانبندي و نحوه تنظيم آن؛
– نحوه اعتراض به صورتحساب و شيوه رسيدگي و داوري در خصوص آن؛
– ضوابط مربوط به نگهداري، استفاده و صدور کارت المثني در صورت فقدان يا سرقت کارت مرابحه.

.

ماده ١٢ –  صورتحساب ارسالي به دارندة کارت بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:

١- سقف اعتبار؛
٢- مبلغ اعتبار استفاده شده؛
٣- مبلغ تسهيلات؛
٤- مانده کارت؛
٥- مبلغ وجه التزام تاخير تأديه دين؛
٦- ميزان تخفيف اعطايي.

.

تبصره – مؤسسه اعتباري مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت، جزئيات مربوط به تسهيلات اعطايي کارت مرابحه را براي حسابرسي و کنترل، از طريق رو شهاي متعارف به دارندة کارت اعلام نمايد.

.

ماده ١٣ – حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکي کشور به صورت ساليانه توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام خواهد شد.

.
ماده ١٤ – مؤسسه اعتباري بايد کليه استانداردها و مشخصات فني و اجرايي اعلام شده از سوي بانک مرکزي و اصلاحات بعدي آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعايت نمايد.

.
ماده ١٥ – مؤسسه اعتباري موظف است صورتحساب را در پايان هر دوره يک (١) ماهه و به روش توافق شده، براي دارندة كارت ارسال نمايد.

.

تبصره ١ – دارندة كارت مكلف است چنانچه صورتحساب را تا هفت (٧) روز پس از پايان هرماه دريافت نکرده باشد، مراتب را شخصًا از مؤسسه اعتباري پيگيري نمايد.

.
تبصره ٢ – در صورت تأخير در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباري، دوره تأخير به مهلت تنفس افزوده مي شود.

.

ماده ١٦ – مهلت اعتراض به صورتحساب، حداکثر ده (١٠) روز پس از صدور صورتحساب مي باشد.  رسيدگي به اعتراض و پاسخگويي به دارندة کارت، حداکثر ظرف سه (٣) روز کاري انجام مي پذيرد.

.

تبصره – چنانچه مؤسسه اعتباري، اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند، موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و براي دارندة کارت ارسال کند.

.

ماده ١٧– چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدت دو (٢) ماه پس از مدت زمان بازپرداخت، وصول نشده يا توافقي براي وصول آن حاصل نشود، کارت مرابحه بايد موقتًا مسدود شده و امکان استفاده از ميزان اعتبار باقيماندة آن به حالت تعليق درآيد. مؤسسه اعتباري مكلف است مراتب را به روش توافق شده به دارندة كارت اعلام کند.

.

تبصره ١– در صورتي كه ظرف ٦ ماه پس از صدور صورتحساب، مطالبات مؤسسه اعتباري از دارندة کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضي به منظور وصول مطالبات خود مي باشد.

.
تبصره ٢– در صورتي که بنا به دلايل ذکر شده در اين ماده، کارت مرابحه دو (٢) بار مسدود شود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن مي باشد.

.

ماده ١٨ – مؤسسه اعتباري مي تواند در صورت عدم استفاده دارندة کارت ظرف مدت شش (٦) ماه از اعتبار کارت مرابحه، مطابق با مفاد قرارداد، نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نمايد.

.
ماده ١٩– در صورتي که کارت مرابحه به دليل عدم ايفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباري باطل شود، مؤسسه اعتباري مکلف است دارندة کارت را به عنوان مشتري بدحساب به بانک مرکزي معرفي نمايد.

.
ماده ٢٠– اعطای مجدد کارت مرابحه، پس از بازپرداخت کامل ديون دارنده کارت، منوط به سپری شدن شش (٦) ماه در مورد کارتهای مرابحه مسدودی و پنج (٥) سال در مورد کارتهای مرابحه ابطال شده می باشد.

.
ماده ٢١ – مؤسسه اعتباري مجاز به اخذ هزينه يا كارمزد از دارندة كارت به ازاي هر تراکنش يا به صورت نسبتي از مبلغ هر تراكنش نيست.

.

تبصره – مؤسسه اعتباري مي تواند هزينه هاي صدور و تمديد کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قيد نمايد.

.

“دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه” در ٢١ ماده و ٨ تبصره در سي و يکمين و چهل و يکمين جلسات مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ و ۱۶/۶/۱۳۹۰کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.

.

————————————————————————————————–

لينك هاي مرتبط :

ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه،بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

.

اطلاعیه شماره ۲۴۷۱۵۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اعلام حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال جاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.