حسابان وب

بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹/۴/۳۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۷ ( مربوط به مشمول ماليات بودن وجوهيکه تحت عنوان پايان خدمت به کارکنان قراردادي داده ميشود )

0 1,033
آکادمی محسن قاسمی

بقرار اطلاع بعضي از کارفرمايان با برخي از حقوق بگيران خود قراردادهاي سالانه منعقد نموده , در پايان سال مبادرت به پرداخت مبالغي تحت عنوان پايان خدمت که به استناد بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات معاف است مي نمايند , سپس از ابتداي سال بعد قرارداد ديگري با همان شخص منعقد مي کنند و در پايان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار ميشود .

نظر به اينکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پايان نمي پذيرد بلکه استمرار نيز مي يابد لذا وجوهي که در پايان مدت اينگونه قراردادها به حقوق بگير پرداخت مي شود . از مصاديق مزاياي پايان خدمت موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون نمي باشد و طبق مقررات , مشمول ماليات بردرآمد حقوق خواهد بود . مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است .

فینتو

علي اکبر عرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي
ماده مرتبط با قانون مالیاتها : ماده ۹۱
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.