حسابان وب

پيش نويس استانداردهاي حسابرسي دولتي ( مقدمه )

0 880

حصین حاسب

پيش نويس اوليه استانداردهاي حسابرسي دولتي توسط ديوان محاسبات براي نظر خواهي عمومي منتشر شد .

.

منابع اصلي مورد استفاده ، استانداردهاي حسابرسي دولتي سازمان پاسخگويي دولتي ( GAO ) و استانداردهاي حسابرسي دولتي سازمان بين المللي موسسات عالي حسابرسي (INTOSAI  ) و نيز رهنمودهاي تكميلي مربوط به هريك از استانداردهاي بين المللي حسابرسي بوده كه پس از ترجمه اوليه ، متناسب با وضعيت كشور جرح و تعديل گرديده است .

تهيه كنندگان پيش نويس ، محمد جواد صفار و دكتر كيهان مهام در نامه اي خواستار دريافت نظر پژوهشگران درباره پيش نويس شده اند .

در اين نامه آمده است : “چنانچه مستحضريد تهيه پيش نويس استانداردهاي حسابرسي دولتي به اينجانبان واگذار شده است .

اينك نتيجه كار كه با نظر انديشمندان ارجمند پربارتر خواهد شد خدمت شما پژوهشگر ارجمند تقديم مي شود . خواهشمند است متن را مطالعه فرموده و اينجانبان را با نظر خود (و در صورت امكان همكاران ارجمند خود ) راهنمائي فرمائيد .

بي ترديد الطاف حضرتعالي گامي ارزشمند در جهت تدوين استانداردهاي حسابرسي دولتي و تلاشي ماندگار خواهد بود .

در پايان صميمانه از هر گونه پيشنهاد اصلاحي يا تعديلي از هر جهت كه مصلحت بدانيد استقبال نموده و اجازه مي خواهد در صورت لزوم از نظرات شما به صورت حضوري نيز استفاده نمايد .”

نقل از ماهنامه حسابرس

 .

————————————————————————————-———

.

استانداردهاي حسابرسي دولتي

.;

مقدمه

شفافيت و پاسخگويي در قبال بكارگيري منابع ، دو اصل كليدي نظامهاي حكومتي كشورهاست . مقامات حكومتي و دريافت كنندگان وجوه عمومي ، مسئول اجراي كارآمد ، اقتصادي ، اثربخش ، اخلاقي و منصفانه وظايف عمومي و نيز دستيابي به اهداف مقرر در برنامه ها هستند . انجام حسابرسي با كيفيت ، گامي اساسي درجهت پاسخگويي عمومي و شفاف سازي در زمينه چگونگي كاربرد منابع براي تحقق نتايج برنامه هاي مرتبط است . حسابرسي برنامه هاي دولتي ، ارزيابي مستقل ، عيني ، واقع بينانه و بيطرفانه وظيفه مباشرت ، عملكرد و هزينه هاي سياستها ، برنامه ها و عمليات دولت را فراهم مي آورد . حسابرسي دولتي ، همچنين:

پندار سیستم

• اطلاعات مهمي را براي ذينفعان و عموم مردم درجهت استقرار و استمرار پاسخگويي فراهم می کند؛

• به بهبود عمليات برنامه ها و عمليات دولت ياري مي رساند ؛

• هزينه ها را كاهش ميدهد ؛

• تصميم گيري را تسهيل ميكند ؛

• بهبود فعاليتها را ترغيب مينمايد ؛ و

• مسايل جاري و آينده را كه ممكن است بر توقف برنام ههاي دولتي موثر باشد ،شناسايي ميكند.استانداردهاي حرفه اي ارائه شده در اين مجموعه ، چارچوبي را براي انجام كار حسابرسي با كيفيت،همراه با حفظ صلاحيت ، درستكاري ، بيطرفي و استقلال فراهم مي آورد . حسابرسان ديوان بايد در جريان فرايند حسابرسي ، الگوهايي را در زمينه شفافيت ، عملكرد ، پاسخگويي و كيفيت ارائه كنند .

امروزه روند جاري و آتي مشكلات مالي ، نظارت حسابرس را به ويژه در كمك به ارتقاي عمليات و خدمات دولت حائز اهميت ساخته و فردايي بهتر را رقم زده است . حسابرسي دولتي با تحليلها و اطلاعات بي طرفانه اي كه زمينه ساز تصميم گيريهاي مناسب براي كمك به آفرينش آينده اي بهتر است در ارتقاي عمليات و خدمات دولتي ، و گفتمان بااهميتي كه درمورد آينده برنامه هاي دولتي در جريان است ، نقشي اساسي ايفا مي كند . ديوان محاسبات كشور ، تلاشهاي خود را در اين حوز ه ها با ارائه الگوهاي مناسب ادامه خواهد داد.

استانداردهاي حسابرسي دولتي ايران (از اين پس استانداردهاي دولتي) برپايه استانداردهاي حسابرسي و استانداردهاي حسابرسي دولتي سازمان (INTOSAI) سازمان بين المللي موسسات عالي حسابرسی با در نظر گرفتن ساير ملاحظات نظري و عملي تدوين شده است و تا زمان (GAO) پاسخگويي دولتي تجديد نظر بايد توسط حسابرسان ديوان كه دستگاههاي اجرايي را حسابرسي مي كنند ، استفاده شود .

استانداردهاي حسابرسي دولتي داراي ويژگيهايي به شرح زير است كه اصول شفافيت و پاسخگويي را تقويت می كند و چارچوبي را براي حسابرسيهاي دولتي با كيفيت و ارز ش افزا فراهم می آورد:

• تاكيدي موكد بر اصول اخلاقي به عنوان شالوده انتظام بخش ، و زيربناي اجراي استانداردها ، و توصيف اصول اخلاقي اساسي كه بايد سرلوحه كار حسابرسان برنامه ها و عمليات دولت قرار گيرد .

• ارتقاي الزامات سيستم كنترل كيفيت ديوان محاسبات و شفا ف سازي آن ، از طريق مشخص كردن مولفه هاي كيفيت كه بايد در تدوين سياستها و روشهاي كنترل كيفيت ديوان مورد توجه قرار گيرد .

• افزودن اين الزام كه ديوان محاسبات بايد سيستم كنترل كيفيت و نتايج آخرين بررسي انجام شده در اين زمينه را در دسترس عموم قرار دهد .

• روز آمد ساختن استانداردهاي حسابرسي مالي بر پايه آخرين دستاوردها در حسابرسي مالي و كنترلهاي داخلي ، شفافيت بيشتر درموارد تجديد ارائه صورتهاي مالي ، و موضوعات يا ابهامات بااهميت يا ساير رويدادهاي غير عادي مهمي كه مي تواند تاثير با اهميتي بر عمليات يا وضعيت مالي دستگاههاي اجرايي يا برنامه ها داشته باشد .

• ارتقاي استانداردهاي حسابرسي عملكرد كه چارچوب كلي انجام حسابرسي عملكرد با كيفيت شامل مفاهيم اطمينان معقول و رابطه آن با خطر حسابرسي ، اهميت ، و ميزان شواهد مورد استفاده، جهت پشتيباني از يافته ها و نتيجه گيريهاي حسابرسي را تشريح و تقويت می كند .

• دارا بودن نقشي كليدي حسابرسي در استقرار پاسخگويي و فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارتقاي برنامه هاي دولت .

.

اميد است اين مجموعه ، پاسخگوي نيازهاي مورد اشاره باشد .

ديوان محاسبات كشور – خرداد ۱۳۹۰

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.