حسابان وب

دانستني هاي مالياتي (قسمت سيزدهم) اهم نکات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

274 19,671

حصین حاسب

توضيح سايت:

آيين نامه جديد را اينجا  دريافت نمائيد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين قسمت از مجموعه دانستني هاي مالياتي به آيين نامه اي مي پردازيم که در خصوص روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم است.

بر اساس ماده اول اين آيين نامه، مقررات اين آيين نامه شامل مودياني است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان را با رعايت مقررات مربوط ارايه مي کنند. همچنين موديان در انتخاب يکي از روش هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سال هاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند.

در صورتيکه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را براي صورت هاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي ارايه نمايند. مشخصات دفاتر قانوني بر طبق ماده ۲- دفاتر قانوني مشمول اين آيين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير شده باشد.

تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.

تبصره۲- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.

بر طبق ماده ۴- موديان مشمول اين آيين نامه مکلفند براي هر سال مالي فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اين صورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمپ و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آيين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

بر طبق ماده ۳- دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره- نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

بر طبق ماده ۵- دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل يا کدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امکان پذير باشد.

بر طبق ماده ۶- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتري است که داراي ستون هايي براي سرفصل حساب هاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارهاي حسابداري، بتواند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.

بر طبق ماده ۷- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارايي هاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امکان پذير باشد. ساير دفاتر ، اسناد حسابداري و مدارک حساب

بر طبق ماده ۸- دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزا ساختن هر يک از حساب هاي دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارت هاي حساب در حکم دفاتر معين است.

بر طبق ماده ۹- سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هايي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد.

بر طبق ماده ۱۰- مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد. نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني

بر طبق ماده ۱۱- مودياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) بايد، هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الکترونيکي و کارت هاي حساب استفاده شود.

تبصره- اشتباهات حسابداري در صورتي که بعدا در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارايه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۲- موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. در صورتي که اقلام درآمد و هزينه خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک متکي به اسناد و مدارک باشد، موديان مذکور مي بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي ماموران مالياتي قابل استفاده باشد، نگهداري نمايند.

بر طبق ماده ۱۳- در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي شود، کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد و هزينه ها و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱- تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد.

تبصره ۲- تاخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات ۳ نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد شد.

تبصره ۳- در مواردي که دفاتر موضوع اين آيين نامه توسط مقامات قضايي يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمپ و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

تبصره ۴- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.

بر طبق ماده ۱۴- کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

پندار سیستم

بر طبق ماده ۱۵- موسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل سالي يک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غيراينصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

بر طبق ماده ۱۶- امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمپ هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۱۳ اين آيين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آيين نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۷- مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، موظفند حداقل ماهي يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده ۱۴ اين آيين نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين نامه ها يا دستورالعمل هاي کار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

بر طبق ماده ۱۸- اشخاص حقوقي و مشمولين بند «الف» ماده ۹۶ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند صورت هاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند.

تبصره- در مواردي که فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورت هاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و ارايه اين فرم ها ملزم به ارايه صورت هاي مالي جداگانه که خود براي موسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي و يا ارايه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم و ارايه اظهارنامه مزبور نسخه اي از صورت هاي مالي و ضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند.

بر طبق ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم، هر يک که در امور توليد و خريد و فروش کالا فعاليت ندارند و فعاليت آنها به طور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات و پرداخت هزينه ها است، بايستي صورت خلاصه درآمدها و هزينه ها را حتي المقدور با تفکيک انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابراز موجودي ها، خريد، فروش و غيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي شود از حيث لزوم ارايه اطلاعات مذکور در اين ماده، کفايت امر بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و ارايه صورت هاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي و يا ارايه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه اي از حساب درآمد و هزينه و يا حساب سود و زيان خود را نيز که بشرح فوق تنظيم نموده اند، به انضمام ساير يادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند.

موارد رد دفاتر

بر طبق ماده ۲۰- تخلف از تکاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد: ۱

– در صورتي که دفاتر ارايه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

۳- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه.

۴- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور.

۵- تراشيدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

۶- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

۷- بستانکار شدن حساب هاي نقدي و بانکي، مگر اينکه حساب هاي بانکي با صورتحساب بانک مطابقت نمايد و يا بستانکار شدن حساب هاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در اين صورت موجب رد دفتر نيست.

۸- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تاخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تاخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۷ اين آيين نامه.

۹- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ اين آيين نامه.

۱۰ – اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آيين نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتي که موديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.

۱۲- عدم ارايه آيين نامه ها و يا دستورالعمل هاي کار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده.

۱۳- عدم ارايه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانويس).

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال هاي قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ اين آيين نامه).

۱۵- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستم هاي الکترونيکي در مورد اشخاصي که از سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند.

۱۶- ثبت هزينه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز (توضيح آنکه ثبت هزينه هايي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.)

تبصره- در مورد بند ۶ اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.

محل تبلیغ شما

274 نظرات
 1. مرتضی می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم آیا شرکت ها یی که از نرم افزار حسابداری استفاده می کنن موظفند هر سه ماه یکبار تراز حساباشونو به اداره مالیات ارائه بدن؟
  و اینکه این قانون قبلا بوده و الان حذف شده یا نه؟
  خیلی ممنون میشم اگه زود جواب بدین

 2. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  بله اين اين الزام به موجب دادنامه اي لغو شد:
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87813%D8%8C814%D9%85/
  موفق باشيد

 3. احمد می گوید

  با عرض سلام و ادب
  در صورت عدم فعالیت آیا دفاتر بدون تحریر و سفید ارائه شود؟ در غیر این صورت به چه نحو؟
  با تشکر

 4. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  عدم فعاليت چنانچه با قصد قبلي باشد ، مودي مي بايست طي نامه اي تاريخ عدم فعاليت را تااطلاع ثانوي به حوزه مالياتي اعلام كند و سپس مستند به تاريخ اين نامه مي توان از تنظيم دفاتر اجتناب كرد در غير اينصورت و چنانچه شرايط اقتصادي مانع فعاليت باشد ، به هرحال ثبتهاي افتتاحيه و مثلا محاسبه استهلاكات از حداقل هاي تحرير دفاتر باشد.
  موفق باشيد.

 5. احمدی می گوید

  سلام

  طبق کدام ماده قانون تجارت، شرکتها ملزم به نگهداری دفاتر قانونی خود تا ۱۰ سال آتی هستند؟

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  لطفا به ماده ۱۳ قانون تجارت و ماده ۳۴ قانون ماليات برارزش افزوده مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 7. شکوه می گوید

  اگه یکی از رویدادهای سال قبل در دفتر روزنامه اشتباها ثبت نشود و قبلا در اظهارنامه فرستاده شده باشد و حال ۲ مانده با هم نخواند ایا میتوان ان را تصحیح کرد

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ثبت باعث مخدوش شدن دفاتر نشود می توان انراثبت کرد.
  درهرصورت ثبت آن ترجیح دارد.
  موفق باشید.

 9. صالح می گوید

  با سلام
  در خصوص دفتر درآمد و هزینه مشاغل سوالی داشتم آیا می شود بجای دفتر مذکور از نرم افزار دفتر درآمد و هزینه مشاغل که کاملا مشابه دفتر مذکور می باشد استفاده کنم ؟ اگر کفایت می کند نیاز به تاییدیه از سازمان امور مالیاتی می باشد یا نه؟

 10. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به نظر بنده خير چراكه دراين خصوص دستورالعملي مشاهده نمي شود.
  دراستفاده از اين نرم افزار منعي نيست ولي درهرصورت موظف به اخذ و تنظيم دفاتر از حوزه ي مالياتي خود هستيد.
  موفق باشيد.

 11. بهراد می گوید

  با سلام سوال من در مورد اینکه آیا تاخیر یک ماه و ده روزه پلمپ دفاتر موجب رد دفاتر میشود با توجه به اینکه هیچگونه اشتباه یا موارد تخلفاز استانداردها در دفاتر ئموجود نمیباشد و اینکه اگر موجب علی الراس شدن مالیات شود مشمول یک ماه ه ده روز است یا کل دوره مالی.با تشکر

 12. علي می گوید

  سلام
  تاخیر در پلمپ دفاتر موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود ، حال چه یک روز باشد و چه بیشتر البته اگر قبل از پلمپ فعالیت مالی و پولی داشتی . ( در این رابطه تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر و نیز مواد ۱۴ و ۱۶ آئین نامه یاد شده را خوب بخوان ) .
  ضمنا” وقتی دفاتر مورد قبول قرار نگیرد ، پرونده مالیاتی آن سال مودی بصورت علی الراس ( برابر ضوابط و مقررات موجود ) رسیدگی خواهد شد .
  پیروز باشید /

 13. مسعود می گوید

  باسلام.میخواستم ببینم آیا دفاتر روزنامه پلمپ شده سال مالی ۹۲که از سوی مودی در سال ۹۱گرفته شده باشد که هنوز کاملا سفید و تحریر نشده باشد که دفاتر گم یا کاملا معیوب شده باشد و بهیچ عنوان قابل استفاده نشده باشد,درچه صورتی میتوان یک دفتر جدیدی برای سال مذکور گرفت؟(درصورتیکه تاریخ پلمپ و شماره و لاشه صفحه اول و آخر موجود باشد),لطفا راهنمائی فرمائید.باسپاس بیکران

 14. علي می گوید

  سلام بر مسعودخان
  کار را مشکل کردی ، البته می توانی دفتر جدید بگیری تحریر هم کنی ولی بگویم تاخیر پلمپ داری و یقینا” دفاتر بی اعتبار و به هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ارسال خواهد شد .
  گم شدن دفاتر یا معیوب شدن آن و اینکه فقط صفحه اول و آخر آن موجود و دسترسی به صفحات وسط آن نباشد واینکه موارد فوق همراه دفترکل بوده باشد در اعمال یا عدم اعمال ماده ۲۱ آیین نامه تحریر دفاتر می تواند موثر باشد .
  موفق باشی /

 15. یحیی می گوید

  سلام وممنون از سایتتون اگه در وارد کردن به دفتر کل شش عدد به تاریخ های درستی وارد نشود ولی همه ارقام درست باشند تکلیف چیست؟واین مشکل بعداز چند ماه آشکار شود تکلیف چیست باید همه تاریخ هارا اصلاح کرد؟

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين اشتباه را مي توانيد با خط زدن تاريخ اشتباه و درج صحيح آن در بالاي تاريخ مذكور (ترجيحا با خودكارقرمز) اصلاح كنيد.
  به هرحال قانونگذار موارد كه جنبه ي سهوي داشته و سوء نيتي درآن نباشد باعث رد دفاتر نمي داند.
  موفق باشيد.

 17. محسن می گوید

  با سلام
  وعرض خسته نباشید به مدیریت سایت
  میخواستم بدونم که اگر تعداد اسناد مثبته و فاکتور های زمینه سند تنخواه گردان اگر زیاد باشند باعث رد دفتر میشود ؟
  باتشکر فراوان

 18. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزیز
  موارد رد دفتر ، همان است که در ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر آمده ، بنظر نمی رسد آنچه که اظهار داشته اید در قالب هیچیک از بندهای ۱۶ گانه ماده ۲۰ یادشده بگنجد .
  موفق باشید /

 19. حسین وکیلی می گوید

  با سلام – لطفا راهنمایی فرمائید ؛ اینجانب دفتر روزنامه و کل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ را نوشتم ولی در آخر بعد از اینکه تراز آزمایشی ماهانه تهیه نمودم ؛ فهمیدم یکی از اقلام حساب های در یافتنی در ماه فروردین را به اشتباه در سایر حساب های دریافتنی منتقل کرده ام در مرحله اول سایر حساب های دریافتنی را حذف کردم ( خط قرمز کشیدم) ولی نمی دونم چگونه یک ردیف از ماه فروردین حساب دریافتنی را ثبت نمایم (جای خالی وجود ندارد)آیا می شود در بعد از ماه اسفند آن را بنویسیم ، آیا به عنوان تخلف محسوب می شود . لطفا راهنمایی فرمایید.

  با تشکر و سپاس فراوان

 20. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  موضوع شما با توجه به اينكه ماهيت حساب يكي بوده خيلي محل ايراد نيست ولي بهتر است اين موارد را با سند اصلاحي اصلاح كنيد كه به تبع در تراز شما هم موثر است.
  موفق باشيد.

 21. م.محمدزاده می گوید

  با سلام و خسته نباشید….اینجانب مشغول تحریر دفتر کل می باشم که فهمیدم یکی از ثبتهای دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل نشده،که بلافاصله بعد از چند ثبت بعدی متوجه این مطلب شدم،به طور مثال در سر فصل بانکها تاریخ۰۸/۲۵ ثبت نخورده ،آیا میتوانم بعد از آخرین ثبت،ثبت جا افتاده را بنویسم….با تشکر

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ثبت جامانده به تاريخ ثبتهاي بعدي است؟

 23. م.محمدزاده می گوید

  با سلام
  ثبت جا مانده به تاریخ ثبتهای قبلی است

 24. م.محمدزاده می گوید

  با عرض پوزش،پاسخ خودم را اصلاح میکنم….برای هر تاریخ یک سند حسابداری داریم و ثبت جا مانده نه به تاریخ ثبتهای قبلی ست و نه به تاریخ ثبتهای بعدی ….با تشکر از راهنمایی شما

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم و آيين نامه تصريح دارد ، اشتباهات سهوي مانعي براي رد دفاتر نيست لذا با تصريح و برجسته كردن ثبت جامانده و ثبت آن مشكلي نخواهيد داشت ليكن ازآنجايي كه به هر حال تفسيرهايي متفاوتي دراين خصوص داريم بازهم پرس و جوي بيشتر بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 26. یغیایی می گوید

  سلام و با تشکر از سایت خوبتان
  اگر دفاتر قانونی دارای خط خوردگی زیادی باشند ،میتواند دلیلی بر رد دفاتر باشد؟
  آیا برای خط خوردگی باید جریمه پرداخت شود؟

 27. علي می گوید

  سلام
  دوست عزیز ، ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر را بخوان ، اگر از نظر مامور رسیدگی کننده ، دفتر مردود و مورد تایید هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قرار گیرد درآمد بطور علی الراس تعیین و ۱۰ % جریمه رد دفتر ( موضوع ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ) نیز از مالیات قطعی مطالبه می شود .
  موفق باشید /

 28. maryam می گوید

  باسلام وخسته نباشید میخواستم بدونم میتونید راهنمایی م کنید که بهترین وکاملترین سیستم حسابداری برای یه شرکت صادراتی چی میتونه باشه ؟و اینکه شرکت ما یک ماهه ثبت شده و دفاتر رو پلمب کردیم ،من باید از اول سال بعد دفاتر رو بنویسم و اظها رنامه رو کی باید تنظیم کنم ؟طریقه نوشتن دفاتر و اظهارنامه رو چطوری باید یاد بگیرم؟ ممنونم از اینکه راهنمایی م کنید

 29. علي می گوید

  سلام خانم مریم
  محصولاتی که الان در بازار موجود است می توانید تهیه و استفاده نمایند چندان با هم فرقی ندارند و البته شاید برخی نامها شهرت و سابقه بیشتری باشند .
  همین که شرکت را ثبت کردید و فعالیت مالی و پولی تان را آغاز کردید بایستی اسناد مربوطه را تنظیم و متعاقبا دفاتر را تحریر نمایید .
  اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۲ را پس از پایان سال تا پایان تیر ۱۳۹۳ تنظیم و تسلیم نمایید .
  هرچند حسابداری یک ” فن ” می باشد ولی هم تئوری ( دانشگاهی یا آموزشگاهی ) و هم کار عملی باعث تبحر شخص در این خصوص می گردد .
  موفق باشید .

 30. maryam می گوید

  باسلام ممنونم از راهنمایی تون . کارهای ثبتی شرکتمون تموم شده فقط مونده کد مالیاتی رو بگیریم که کارمون یه خورده گیره چون میگن مکانمون باید رسمی بشه برای همین ما تحریر دفاتر رو شروع نکردیم ولی گردش پولی ومالی داریم .آیا باز هم دفاتر باید از الان ثبت بشه یا وقتی که کد مالیاتی رو گرفتیم باید ثبت دفاتر رو شروع کنیم ؟اگه از الان ننویسیم از شروع سال ۹۳ بنویسیم جریمه میشیم یا نه؟آخه شنیدم همه دفاتر سال بعد رو تو اسفند پلمب میکنن تا با شروع سال دفاترو ثبت کنن.واینکه من چه محصولی رو واز کجا خریداری کنم که برای تحریر دفاتر واظهارنامه دچار مشکل نشم؟ ممنونم از راهنمایی تون

 31. maryam می گوید

  ببخشید ما یه شرکت صادارتی سنگ آهن هستیم آیا ماهم باید مجوز و گواهینامه مالیات برارزش افزوده رو بگیریم یانه؟ تا اونجایی که من میدونم صادرات جز مالیات برارزش افزوده نیست آیا همین طوره یا نه؟

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  نگرفتن كد مانع ثبت نيست بلكه بايد با رعايت قواعد دفاتر را ثبت و گزارشات مد نظر را درموعد مقرر ارسال كنيد.
  متوجه منظورتان را از محصول نشدم.
  محصول نرم افزاري يا مرتبط با توليدتان؟

 33. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پرداختي كه شما بابت ماليات ارزش افزوده درقبال هزينه هاي استحصال محصولتان داشته ايد ، حين صادرات مسترد ميشود لذا نمي توان گفت صادرات بصورت كلي مشمول ماليات ارزش افزوده نيست.
  بااين تفاسير چون شما موظف به ارسال اظهارنامه بابت پرداختي هاي مذكور هستيد لذا ثبت نام هم الزامي است.
  موفق باشيد.

 34. maryam می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  از اینکه الزامی است یعنی اجباری نیست؟اگه ثبت نام نکنیم مشکلی پیش میاد؟واگه من دفاتر رو از اول سال ۹۳ بنویسم بابت این چند وقتی که ثبت نشده دفاتر مون رد میشه؟

 35. maryam می گوید

  باسلام واحترام
  منظورم محصول نرم افزاری بود که برای یه شرکت صادراتی مناسب باشه و همه آیتم ها رو داشته باشه؟

 36. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  به هرحال شركتهايي هستند كه بسته به نوع فعاليت شما واينكه چه نيازهايي داريد بسته هاي جامع يا اختصاصي دارند.

 37. مدیر سایت می گوید

  الزامي است چون براي ارسال اظهارنامه نياز به ثبت نام داريد.
  اگر فعاليتهاي شما مربوط به سال ۹۲ باشد از تاريخ ثبت (حداكثر با يك ماه تاخير درثبت ونه جابجايي سال مالي)مي بايست آنها را دردفاتر همان سال ثبت كنيد وگرنه ماليات سال ۹۲ شما به علت عدم ارائه دفاتر بصورت علي الراس تشخيص داده ميشود.
  ضمن اينكه درج هزينه درآمدهاي سال ۹۲ در سال ۹۳ با اصول حسابداري متناقض است.
  موفق باشيد.

 38. maryam می گوید

  با سلام ممنونم از راهنمایی تون.

 39. maryam می گوید

  باسلام و احترام
  ببخشید با اینکه تمام سندها در سیستم حسابداری ثبت میشه و من هروقت تونستم میتونم یه پرینت از دفاتر روزنامه و کل بگیرم و به ترتیب تاریخشون تو دفتر وارد کنم ، پس چرا میگن تاخیر تو ثبت دفاتر باعث علی الراس شدنشون میشه؟وقتی تمام ثبت ها تو سیستم انجام میشه و سیستم یه پرینت کلی از تمام ثبت های حسابداری میده پس چرا باید هرروز این ثبت انجام بشه .یعنی نمیتونیم با گرفتن پرینت از سیستم این ثبت هارو وارد دفتر کنیم؟چون تجربه ای در مورد تحریر دفاتر ندارم میتونید توضیح کامل برام بدید؟واینکه آیا برای تمام ثبت هایی که انجام میشه باید مدارک معتبر باشه؟چون بعضی ثبت هایی که زده میشه تلفنیه.چون با دلار کار میکنیم مثلا از چین برامون تو حساب یه صرافی حواله میزنن واون صرافی تو حساب شخص دیگه حواله میکنه. آیا ممیز مالیاتی تمام سندهایی که تو دفتر ثبت میشه مدارکشون رومیخواد یانه؟
  ممنونم که راهنمایی م میکنید.

 40. مهدی می گوید

  با سلام و احترام ، اینجانب در سال ۹۱ به دلیل اشکال در دفاتر و عدم ارائه تراز علی الراس گردیدم که در نهایت با پرداخت جریمه و احتساب مالیات پرونده سال ۹۱ بسته شد. برای سال ۹۲ به دلیل عدم فعالیت شرکت اظهارنامه سفید به دارائی ارائه گردید. حال کارشناس دارائی ادعا نموده که چون در سال ۹۱ تراز نداشته اید و موجودی پایان دوره را اعلام ننموده اید لذا برای دارائی محرز نیست که در سال ۹۲ فروش نداشته اید . در صورتیکه اینجانب یکبار در سال ۹۱ و به دلیل عدم ارائه تراز مشمول جریمه گردیده ام.لطفا راهنمائی بفرمائید.

 41. علي می گوید

  سلام آقای مهدی
  می دانیم که هنوز وقت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۲ ( چون تا الان فرمت آن – غیر از میان دوره ای – توسط سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است ) فرا نرسیده است .
  این را نیز بدانیم چنانچه در سال مالی ۹۲ فعالیت مالی و پولی نداشته اید ، فاقد فعالیت بوده اید فلذا اگر واحد مالیاتی برای تان تعیین درآمد ( چه مشمول مالیات و چه غیر مشمول مالیات ) کند قابل اعتراض و حذف خواهد بود .
  البته این را هم بدانیم چنانچه در اسناد مالی سال ماضی ( یعنی ۹۱ ) اعداد و ارقام منجر به فعالیت مالی و پولی قابل انتقال به سال بعد ( یعنی ۹۲ ) باشد واحد مالیاتی می تواند برای تان تعیین درآمد ( شاید مشمول مالیات ) نماید .
  موفق باشید /

 42. بهزاد می گوید

  با سلام و احترام
  می خواستم بدانم آیا دو سال مالی را می توان در یک دفتر پلمپ شده ثبت کرد و دیگر اینکه آیا دفتر پلمپ شده دو سال قبل که سفید هم هست را می توان استفاده کرد

 43. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير دفاتر براي يكسال مالي پلمپ ميشوند:
  آيين نامه تحرير دفاتر:
  ماده ۳) موُدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضاء‌، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آئین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر مآخوزه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهار نامه مالیاتی مر بوط به آن سال الزامی است .

 44. الهه می گوید

  سلام در انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل من دوتا ثبت را جا انداختم و الان که همه ثبت ها را وارد کردم متوجه شدم آیا میتونم با توجه به اینکه تاریخ این دو ثبت از قبل میباشد در اخر وارد کنم؟

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا چنين اشتباهات سهوي را با خودكار قرمز و دربين همان رديف جاافتاده ثبت ميكنند.

 46. محمودی می گوید

  شرکت به دلیل جدابودن در دومحل با بعد مسافت یک کیلو متر میتواند از دو فاکتور باسریال جدا گانه و یا باتفکیک یک سریال مثلا از شماره یک تا ۱۰۰ به یک دفتر واز ۱۰۱ تا ۲۰۰ به دفتر دیگر اختصاص دهد

 47. مهدی می گوید

  سلام
  ایاشرکت های خدماتی نظافتی ازمالیات معاف هستندیانه ؟

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير معافيت خاصي ندارند.
  نوع شركت چيست؟

 49. علي می گوید

  سلام
  اگر محل دیگر بعنوان شعبه معرفی شده باشد صدور فاکتور با سریال جداگانه منعی نخواهد داشت .
  توصیه میکنم با گروه مالیاتی خود موضوع را مطرح و راهنمایی بخواهید.

 50. ناشناس می گوید

  سلام
  در زمان ثبت دفتر روزنامه متوجه شدم ثبتی را جا انداختم حال اینکه دفتر کامل شده است چاره کار چیست؟

 51. حسابدار می گوید

  در زمان ثبت افتتاحیه یک آرتیکل جا افتاده بود که در همان صفحه در روی خط ماقبل جمع منقول به صفحه بعد ثبت شد آیا حکم بین خط را دارد و باعث رد دفاتر میشود؟

 52. علي می گوید

  سلام
  منظور از اینکه ” دفتر کامل شده است ” چیست ؟

 53. علي می گوید

  سلام
  توجه داشته باشیم ، موارد رد دفتر در اینگونه مواردی که گفتی فقط ردیف های ( ۳ ) و ( ۴ ) ماده ۲۰ آئین نامه می باشد .

 54. سمیه می گوید

  باسلام .تاچند بار میتونیم اصلاحیه دفاتر قانونی را باخود کار قرمز انجام دهیم

 55. علي می گوید

  سلام خانم سمیه
  تا جایی که می دانم اشتباه عددی و عبارتی را با قلم قرمز حذف و درست آن را در بالای آن مینویسند . اینکه چند بار می توانی این کار را انجام دهی جایی نیامده است ، ولی توجه کن که اقدام شما در تحریر دفاتر ناشیانه نباشد .

 56. سمیه می گوید

  دفاتر باید با روان نویس نوشته شود یاباخودکار

 57. علي می گوید

  سلام
  فرقی نمی کند . بهتر و راحت تر است که با خودکار تحریر شود .

 58. نسیم می گوید

  با سلام اگر کلیه اسناد حسابداری یکسال در دفتر اشتباه ثبت شده باشد آیا میتوان مجددا دفتر پلمپ تهیه نمود ؟اگر نه چاره کار چیست؟
  با تشکر

 59. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پلمپ دفاتر كه خير چون از مهلت قانوني گذر كرده ايد.
  يك راه اين است كه ابتدا ثبتهاي معكوس اين اسناد را تنظيم و سپس ثبتهاي صحيح را تنظيم كنيد.
  دراين روش كافي بودن صفحات دفتر را مد نظر داشته باشيد.

 60. آرین می گوید

  درود و عرض احترام
  میخاستم بدونم که اگر بعد از چندسال از فعالیت کسب و کار، اقدام به نگهداری حسابها در دفاتر روزنامه و کل کنم. آیا از همین امروز که دفاتر را آماده می کنم قبل از اقدام، به اداره امور مالیاتها مراجعه کنم؟
  ممنون

 61. سارا می گوید

  سلام ممنون از توضیحاتتون
  آیا برای تحریر دفاتر باید دقت ویژه ای روی رنگ خودکار یا رواننویس داشته باشیم؟ هر دو دفتر باید با یک رنگ تحریر شوند؟

 62. علي می گوید

  سلام
  اگر شخص حقوقی باشید نیازی به مراجعه به اداره امور مالیاتی نمی باشد و ضمن تهیه دفاتر و پلمپ آن میتوانید رویدادهای مالی خود را برابر استانداردهای حسابداری و آنچه درآئین نامه تحریر دفاتر مقرر شده در آن ثبت نمایید .
  توجه داشته باشیم امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی موجبات بی اعتباری دفاتر را فراهم می آورد .
  ضمنا برخی ادارات ثبت جهت پلمپ دفاتر روزنامه و کل بنام اشخاص حقیقی تاییدیه مشمولیت آنان را جهت نگهداری دفاتر ، از اداره امور مالیاتی اخذ که همین امر موجبات معرفی متقاضی به اداره امور مالیاتی می شود .

 63. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا آيين نامه جديد را دراين مسير ملاحظه فرمائيد:
  اينجا

 64. صبا می گوید

  سلام من در تهیه دفتر روزنامه چند عدد را ک زیادی نوشته بودم تراشیدم و در دفتر کل هم تاریخ ها در بعضی مواقع جا افتاده ک اخر ثبت وارد ها وارد کردم ایا دفتر رد میشه،من اولین بارم بود ک ثبت میزدم با تشکر هر چه زودتر جوابم و بدین مرسی

 65. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا آيين نامه جديد تحرير دفاتر را مروركنيد:
  اينجا

 66. داود می گوید

  با سلام
  ایا خط خوردگی زیاد باعث رد فاتر می شود؟

 67. علي می گوید

  سلام
  موارد رد دفتر همان است که در ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر آمده است .
  البته بنظر می رسد با توجه به آنچه که نوشتی یقینا ماموران رسیدگی کننده دفاتر را غیر قابل رسیدگی اعلام و به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ارسال می نمایند .

 68. فرزاد می گوید

  با سلام
  آیا تاخیر در ثبت فاکتورهای فروش باعث رد دفاتر میشود؟ اگر میشود تا چند روز تاخیر مجاز است؟ چه دلایلی در تاخیر ثبت رویدادها قابل قبول است؟

 69. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  آيين نامه جديد را اينجا بخوانيد.

 70. شیوا می گوید

  با سلام
  اگر در حساب بانکی شرکت چک برگشتی داشته باشیم آیا این موضوع باعث رد دفاتر می شود؟

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 72. گوهر می گوید

  باسلام :آیانوشتن شرح سند دردفتررونامه ای که به دارایی ارائه میشود لازم است ؟

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير مي توانيد بنويسيد به شرح سند

 74. فرهاد می گوید

  باسلام،
  اگر شرکتی آدرسی را به عنوان شعبه به ثبت برساند آیا بایستی برای شعبه دفاتر قانونی جداگانه ای دریافت کرد یا اینکه می توان تنها از یک سری دفاتر قانونی استفاده نمود؟

 75. مدیر سایت می گوید

  لطفا اين مسير را دنبال كنيد:
  اينجا

 76. پریسا می گوید

  سلام و عرض ادب
  مهلت ارسال دفاتر سال ۹۳ تا چه تاریخی است؟؟

 77. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  توضيح بيشتري براي سوالتان بفرمائيد.
  دفاتر روزنامه وكل تاموقعي كه از طرف اداره امورمالياتي مطالبه نشوند تحويل كسي نمي شود.

 78. مریم می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  اگر دقاتر سال به طور مثال ۹۲ در دفاتر پلمب شده به تاریخ ۹۲/۱۲ که باید اطلاعات سال ۹۳ نوشته شود اشتباها سال ۹۲ در آن نوشته شود آیا دفاتر رد می شود و آیا راهکاری برای رفع این مشکل می باشد ؟ باتشکر

 79. حمید می گوید

  سلام
  بنده اشتباها بعد از هر سند ۲ سطر خالی گذاشتم که در سطرهای خالی شرح سند نوشته شده آیا باعث رد دفاتر است

 80. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ملاك شما آيين نامه تحرير دفاتر باشد لذا اين دوسطر با شرح كامل كنيد.
  آيين نامه جديد را اينجا ملاحظه كنيد:
  اينجا

 81. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله چون شما عملا نشان داد ه ايد كه ابتدا رويدادها اتفاق افتاده و بعد دفاتر را پلمپ و تنظيم كرده ايد لذا تاخير ثبت محرز است.
  براي سال ۹۲ هم دفاتر پلمپ شده داريد/

 82. علیرضا کلانتر می گوید

  با سلام – من برای شرکتم فراموش کردم دفتر مالی سال ۹۴ را تا پایان اسفند ۹۳ بگیرم
  ایا الن می توانم برای پلمب دفاتر مالی اقدام کنم یا نه- ۲- ایا مشمول جریمه یا رد حسابها خواهم شد لطفا بفرمائید چکار می توانم بکنم
  – با تشکر کلانتر

 83. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- بله هرموقعي كه اراده كنيد مي توانيد.
  ۲-اگر در دوره تاخير، گردش مالي خصوصا در حسابهاي بانكي داشته باشيد درصورت رسيدگي مميز مشمول رد دفاتر خواهيد شد.

 84. مهدی می گوید

  با سلام.
  میخواستم بدونم شرکت های خدماتی هم نیاز به دفاتر روزنامه و. کل دارن؟ آیا مالیات بر ارزش افزوده هم تعلق میگیره؟
  توی قراردادهایی که بسته میشه اکثرا عوامل اجرایی و کرایه لوازم مورد نیاز میباشد و شاید ۱۰% قرار داد خرید باشد و ما بقی حقوق عوامل اجرایی و کرایه لوازم حمل ونقل و اجرا میباشد. ومبالغ قرار داد ها معمولا ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومن میباشد و مدت قرار داد ها معمولا از ۱ ماه تا ۴ ماه میباشد. با تشکر از شما

 85. علي می گوید

  سلام
  کلیه اشخاص حقوقی مکلف به تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) می باشند و نیز مشمول قانون ارزش افزوده بر اساس مراحل شش گانه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی .

 86. صاحب خوش تراش می گوید

  با سلام . من تازه فارغ التحصیل شدم و هرجا برای کار میرم ازم سوال میکنن بلدی دفاتر قانونی رو پر کنی یا نه . میخواستم بپرسم کتاب خاصی هست که من بتونم با خوندن اون تمام مواردی که واسه بازار کار نیازم میشه رو برای تکمیل دفتر روزنامه و کل بخونم و بتونم کامل یاد بگیرم؟؟
  جوری که با رفتن به محیط کار ضعف نداشته باشم؟؟؟
  با تشکر منتظر جوابتون هستم . ممنون از لطفتون

 87. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كتابهاي حسابداري اوليه به نوعي اموزش دفتر نويس دارند ولي آيين نامه تحرير دفاتر را هم مروركنيد.

 88. ha می گوید

  با سلام و احترام
  ثبت دفاتر مالی تاریخ فروش صادراتی ملاک تاریخ برگه سبز گمرک هست یا تاریخ خروجی از کارخانه؟
  چون حداقل بعد از سه روز پروانه صادر و از مرز خارج می شود.

 89. جواد می گوید

  سلام
  من اردیبهشت ۹۴ شرکتی با مسیولیت محدود ثبت داده ام وتا اخر سال ۹۴ فعالیتی نخواهم داشت در مورد پلمپ دفتر روزنامه و کل چه فرایندی شامل حال بنده می شود؟ایا نیاز به تهییه این دفاتر هست و اگر هست تا کی و چگونه باید تهییه کنم؟

 90. نادری می گوید

  با سلام میخاستم بدونم بر اساس کدوم ماده قانونی شرکت هایی که اسپانسر ورزشی میشن یه درصدی رو معاف از مالیات میشن و این درصد چقدره؟
  با تشکر

 91. elahe می گوید

  با سلام، هنگام نوشتن دفتر روزنامه در صورتی که در انتهای دفتر فقط دو سط باقی مانده باشد و خطی برای نوشتن شرح رویداد نباشد باید آنجا هم ثبت زده شود یا به صفحه ی بعد رفت. ممنون

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  می توانید شرح را درصفحه بعد بنویسید.مشکلی از این بابت نیست.

 93. سمیرا می گوید

  با سلام خواهشمندم من رو راهنمایی کنید خیلی فوری هستش صفحه آخر دفتر روزنامه به هم چسپیده بود . من به جای اینکه مثلا ص ۷۰ بنویسم ص ۷۳ نوشتم . بعد این دیگه هیچ ثبتی ندارم از طرفی هم دقیقا سر ثبت بستن حساب این بلا اومده فردا رسیدگیه … میشه خواهش کنم راهنمایی کنید خواهش میکنم

 94. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اگر اثبات شود عمدی درکار نیست و جداکردن دوصفحه چسبیده دفاتر رامخدوش میکندبه این موضوع استناد کنیدکه بدلیل پاره نشدن صفحات از ثبت درآن دوصفحه صرف نظر کرده اید.

 95. پویا می گوید

  سلام خسته نباشید،من اشتباها در دفتر کل در چند صفحه جای شماره دفتر روزنامه روز را ثبت کردم.چه کاری برای اصلاحش میتونم انچام بدم؟ ممنون میشم من را راهنمایی کنید.

 96. مجیدزاده می گوید

  سلام من شرکت با فعالیت محدود در تابستان ۹۳ به ثبت رسیده ولی هیچ دفتری دریافت نکردم و اطلاع کافی نداشتم الان دقیقن باید چیکار کنم؟

 97. مجید می گوید

  با سلام اگر در اظهار نامه سال ۹۲ به اشتباه شماره دفتر کل و دفتر روزنامه سال ۹۳ ثبت شود و شرکت دارای عدم فعالیت باشد مشکلی برای شرکت پیش می اید و برای اصلاح ان چه باید کرد.

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درخصوصو عدم فعالیت دو بحث مطرح است:
  ۱- چنانچه شرکت دایر است ولی به خاطر شرایط بازارکارکردی ندارید الزاما می بایست اظهار نامه ارسال کنید.
  ۲- چنانچه مسئولین شرکت قصد عدم فعالیت دارنداین موضوع عدم فعالیت را طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی ارسال و تاکید میکنند که به محض شروع فعالیت مراتب را اعلام کنند.
  دراین حالت برای همان سالی که نامه داده اید اظهارنامه ارسال و تاموقع شروع فعالیت تکلیفی برای ارسال اظهارنامه نیست.
  حال با شرایط فوق به نظر بنده مشکلی دراین خصوص ندارید ومی توانید بایک نامه شماره صحیح را به حوزه مالیاتی خود اعلام و به این موضوع اشاره کنید که دفاتر قید شده دراظهارنامه مربوط به سال ۹۳ هستند.

 99. مجید می گوید

  سلام
  اگر دفاتر و ترازنامه سال ۹۲ رد شود و علی الراس شویم لزومی دارد که برای نوشتن اظهارنامه ۹۳ از اعداد و ارقام تراز اختتامیه ۹۲ استفاده نماییم؟
  به عبارتی شرکتی که علی الراس می شود در سال مالی بعد مانند یک شرکت تازه تاسیس خواهد بود؟

 100. leila می گوید

  با سلام .اگر چند صفحه اول دفتر درامد وهزینه سهوا یک صفحه درمیان نوشته شود چه باید کرد

 101. کیمیا می گوید

  با سلام و خسته نباشید …
  به تازگی حسابدار یک مرکز آموزشی شده ام… این مرکز نه لیست اموال دارد و نه حسابداری مربوط به سالهای گذشته!!

  میخواستم بدانم که بعد از اینکه لیست اموال را تهیه کردیم باید برایشان قیمتگذاری هم انجام بشود؟؟
  و آیا در دفاتر روزنامه و کل هم ثبت میگردد؟؟

  پیشاپیش از توجه شما تشکر دارم.

 102. آرمان می گوید

  با سلام ودرود
  شرکت تولیدی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۵ دفاتر قانونی پلمپ شده را دریافت کرده است. شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ هم هیچگونه فعالیت درآمدی نداشته و در مرحله قبل از بهره برداری بوده و تمام فعالیتهای شرکت در راستای تکمیل محل کارخانه خریداری شده می باشد. این شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ خود قبل از شروع سال مالی دفاتر قانونی دریافت نکرده است. آیا با توجه به مفاد ماده ۳ آیین نامه تحریر دفاتر که اعلام می دارد “مودیان مشمول این آیین نامه، مکلفند برای هر سال مالی از دفاتر امضاء، ثبت و پلمپ شده ظرف یکسال قبل استفاده نمایند” می توان دفاتر اخذ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ را برای سال ۹۴ مورد استفاده قرار داد و سال ۹۳ را از طریق علی الراس به اتمام رساند (با توجه به اینکه سال ۹۳ هیچگونه فعالیت درآمدی نداشته)

 103. وصالي می گوید

  با سلام ميخواستم بدونم اگر علاوه بر فروش در سال مالي ۹۳ صادرات هم داشته باشيم بايد جمع كل فروش و صادرات را در جدول فروش اظهارنامه مالياتي وارد كنيم يا فقط فروش داخلي را؟(البته صادرات را در جدول مربوطه خودش و جدول معافيتها وارد كرده ام)

 104. نرگس می گوید

  اگر در سال ۹۲ زیان داشته باشیم ولی اداره دارایی برای شرکت مالیات ببرد چطور باید ثبت اطلاعات کرد لطفا راهنمایی کنید

 105. سجاد می گوید

  ببخشید سوالم را اصلاح میکنم .من در دفتر روزنامه سند کل اختتامیه را قبل از سند کل بستن حساب ها نوشتم ایا دفاتر من رد خواهد شد یا نه مرسی

 106. رضوان می گوید

  با عرض سلام ، پس از بستن حساب خلاصه سود و زیان و سود و زیان انباشته در دفتر کل( پس از آخرین سطر حساب خط کشیده شده ) متوجه شدم نیاز به صدور یک سند اصلاحی می باشد که دو حساب گفته شده درگیر میشه . آیا میتونم این ثبت رو اضافه کنم ؟

 107. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  با حساب سود و زیان انباشته ثبت مورد نیاز را تنظیم کنید.

 108. بهمن می گوید

  سلام خسته نباشید!
  من به تازگی حسابدار یک چاپخانه شده ام ، می خواستم ببینم الان من می تونم دفتر بگیرم وبه تایید دارایی برسانم یا نه باید در اول هر سال این کار را انجام دهم؟

 109. ali می گوید

  سلام آیا در قسمت شرح دفتر کل می توان نوشت به شرح دفتر روزناهه اگر امکان دارد لطفا براساس کدام یک از قانون امکان پذیر است متشکرم اگر پاسخ دهید

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله منعی دراین خصوص نیست.
  اصولا شرح دفاتر متکی به سند حسابداری است وتوقع زیادی از شرح در دفاتر نمی رود.

 111. علی می گوید

  با سلام و کمال احترم و ممنون از پاسخ جنابعالی حال سوالم این است اگر منعی در این خصوص نمی باشد چرا قانون به صراحت برای این موضوع بند ویا تبصره ای اعلام نکرده ولی برای بعضی از موارد بسیار ساده و پیشه پا افتاده که حتی یک شخص مبتدی هم جواب و یا پاسخ آن را می داند تبصره و یا ماده و یا بند لحاظ نموده نظر جناب عالی در این خصوص چیست ؟

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون شرح یک سند ممکن است با نظرات مختلف و متفاوت باشد و نهایتا این اسناد و سوابق منضم به سند است که استفاده کننده را قانع میکند.

 113. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هرموقعی میتوانید دفاتر پلمپ کنیدولی قاعدتا موعد اصلی قبل از شروع سال مالی است تا به تاخیر ثبت مواجه نشوید.

 114. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  می توانید با نظر کارشناس رسمی قیمت گذاری وثبت کنید.
  بله

 115. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این موضوع باعث رد نیست.

 116. بهمن می گوید

  سلام خسته نباشید!!
  متشکر.حال اگر ما در این ماه دفتر تهیه کنیم :
  ۱. از چه زمان باید ثبت بزنیم؟بافرض نداشتن اطلاعات ماههای قبل.
  ۲. آیا امکان رد دفتر ازسوی دارایی وجود دارد؟
  ۳. داشتن نرم افزار همراه با دفتر الزامی است؟
  شرمنده سوالام زیاد شد کوتاه پاسخ بدید کافیه!!

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱-اززمانی که رویدادهای مطابق با اسناد آن اتفاق افتاده است.
  ۲-درصورت تاخیر درپلمپ وثبت بله
  ۳-اجباری نیست ولی درصورت نیاز باید نرم افزار را به دارایی معرفی کنید.
  موفق باشید.

 118. بهمن می گوید

  سلام!!
  ۱.الان یکسری خرید ها و هزینه های ما فاکتور ندارن اگه بخوام دفتر پلمپ ثبت بزنم به مشکل برنمی خورم؟؟؟؟؟شما چه نظری دارید؟؟؟

  ۲.نوشتن دفتر پلمپ از الان تاثیری در مالیات۹۴ داره یا نه؟
  ۳.ولی میگن اگه دفاترهم رد شود در مالیات ۹۴ به خاطر نداشتن دفتر جریمه نمی شویم درسته؟؟؟
  خواهشن زود جواب بدید!!!!!!!!!!!!!!

 119. ALI می گوید

  با سلام
  من هنگام ثبت سند افتتاحیه در دفتر روزنامه مبلغ ۲ ریال حساب های کنترلی را بدهکار کردم ولی قسمت بستانکار را جا انداختم و ننوشتم آیا راهی برای اصلاح وجود دارد?
  و تکلیف دفاتر چی میشه ایا امکان داره رد بشه?
  با تشکر از شما

 120. سمیرا می گوید

  با سلام اگر در نوشتن دفتر روزنامه در موقعی که بدهکار و بستانکار یک حساب کنار هم نوشته میشود مواردی مثل فروش که بستانکار است بالاتر از موارد بدهکار قرار بگیرد آیا این مورد مهم است و باید دفتر را خط زد؟یا این مورد میتواند باعث رد دفاتر شود

 121. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر نیازی به خط زدن نیست و این موضوع هو باعث رد نیست.

 122. هادی می گوید

  با سلام میخواستم بدونم اگر در دفتر کل اشتباها جلوی منقول از صفحه (در بالای بستانکار خط اول )رقمی درج شود که اونجا نبایذ چیزی نوشته شود چه کاری برای رفع این اشتباه میشود کرد

 123. وزیری می گوید

  با سلام
  اگر قسمتی از دفتر روزنامه که مربوط به شماره دفتر کل می باشد به خاطر اشتباه نوشتاری دچار خط خوردگی شده باشد آیا موجب رد دفتر می شود؟
  پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگذارم

 124. امیر مقدم می گوید

  با سلام
  اگر به جای عملیات مالی یک ماه از سال ۹۴ عملیات مربوط به سال۹۳را اشتباها در دفتر روزنامه بنویسیم و دفتر کل را ننوشته باشیم به چه صورت اصلاح گردد؟

 125. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر حجم عملیات زیاد نیست ابتدااسناد صادره رابصورت برگشت, سند بزنید و سپس ارقام ۹۴ را وارد کنید.

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 127. امیر مقدم می گوید

  با عرض پوزش در ارتباط با سوال قبل آیا گردش حسابها در دفتر کل هم وارد شود یا فقط در دفتر روزنامه اصلاح گردد؟ البته در دفتر کل هیچ ثبتی زده نشده است با تشکر فراوان 

 128. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا هر ثبتی دردفترروزنامه می بایست به دفتر کل هم منتقل شود.

 129. امیر مقدم می گوید

  ممنون از راهنمایی شما
  بعنوان آخرین سواب در صورت ایراد اداره دارایی بهترین توجیه چیست؟

 130. مريم می گوید

  با سلام. ميخواستم بپرسم اگر دفتر روزنامه يا دفتر كل مفقود شود امكان صدور مجدد آن وجود دارد؟ اگه راهي هست ممنون ميشم راهنمايي كنيد.با تشكر

 131. مدیر سایت می گوید

  اینکه به اشتباه سهوی واصلاح خود اعتراف کنید.

 132. سعید می گوید

  سلام و خسته نباشید در مورد تاخیر در ثبت در صورتی که تاخیر بیشتر از دو یا سه ماه باشد چکار باید کرد این تاخیر در ثبت را چگونه میتوان ثبت کرد ؟ شرکت ما از سیستم کامپیوتری استفاده میکند تاریخ ثبت باید به روز باشد یا با توجه به تاریخ فعالیت انجام شده (تاخیر ثبت مربوط به عملیات بانکی و مغایرت بانکی می باشد) راهنمایی بفرمایید ممنون

 133. مرتضی می گوید

  با سلام

  هنگام ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه سند افتتاحیه را فراموش کردم که بعنوان سند اول ثبت کنم و بعد از ثبت وقایع هفت ماهه اول سند افتتاحیه را ثبت کردم از نظر مالیاتی مشکلی بوجود میاد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
  باتشکر

 134. خیری می گوید

  سلام
  اگر دفاتر و ترازنامه سال ۹۲ رد شود و علی الراس شویم لزومی دارد که برای نوشتن اظهارنامه ۹۳ از اعداد و ارقام تراز اختتامیه ۹۲ استفاده نماییم؟
  به عبارتی شرکتی که علی الراس می شود در سال مالی بعد مانند یک شرکت تازه تاسیس خواهد بود؟

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورتی که ثبتهای فعلی تقدم و تاخر نداشته باشند بایستی سوابق را به ترتیب تاریخ مرتب و ثبت کنید.

 136. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرکت تازه تاسیس نیست ولی حداقل بنده تجربه ایراد به عدم درج مبالغ سال قبل در اظهارنامه را نداشته ام.

 137. کریمی می گوید

  باسلام میخواستم بدونم اگه سندی رافراموش کرده باشم ثبت کنم واز تاریخ مورد نظر گذشته باشد وبعداثبت بشه شماره سند بصورت اعشاری درسیستم سند بخورد آیا باعث رد دفاتر میشه؟؟؟باتشکر

 138. حسن می گوید

  سلام وقت بخیر من قصد داشتم یک واحدتولیدی احداث کنم ولی به توصیه دوستان وطبق نظراتشون برای بالابردن اعتبار کار و داشتن جا برای پیشرفت یک شرکت ثبت کردم. ولی الان متوجه شدم که هر کارمالی وخرید وفروش واحد تولیدی رو باید در دفاتر ثبت کنم وبراشون بازخواست بشم.ودرواقع شرکت جز دردسربرای من چیزی نداره.در ضمن طبق قانون در استان ما هرواحدتولیدی تا۱۰سال از پرداخت مالیات معافه.آیا چون این واحد از طرف شرکت هستش من باید به خاطر شرکت مالیات بدم؟ یا میتونم از این قانون استفاده کنم وکاری هست که بشه انجام بدم تا طبق قانون اداره مالیات نتونه از من مالیات بگیره؟
  سپاس از شما

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این چنین رویه ای در اسناد نداریم.شما اگر آن سند را وارد دفاتر نکرده اید آنرا ابطال و سند مرکب باهمان شماره بزنید.

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر کار شرکت شما تولیدی است اززمان بهره برداری می توانید از معافیت استفاده کنید.

 141. حسن می گوید

  سلام ممنون از سایت بسار مفید وخوبتون. یه سوال
  من شرکت رو ثبت کردم وتازمانی که بتونم تسهیلات رو بگیرم و واحد تولیدی رو احداث کنم حداقل۱سال وقت میبره میشه الان ما افراد شرکت خودمون رو بیمه کنیم؟(بدون داشتن یک واحد تولیدی) تا در این مدت سابقه بیمه داشته باشیم؟ میشه راهنمایی کنید به کجا باید مراجعه کنیم و چه ملزوماتی داره؟
  سپاس ازشما

 142. بنیامین می گوید

  خسته نباشید
  دربحث قانون مالیاتی مستقیم(اشخاص حقوقی )
  اگرشرکت به هر دلیلی علی الراس شده باشداما کلیه مدارک مربوط به هزینه رو به صورت کامل ومستند باضمایم مربوطه به واحدمالیاتی درزمان صورتمجلس تحویل داده باشد
  آیا هزینه ها ازنظرقانونی قابل قبول میباشدیااینکه غیرقابل قبول میباشد.

 143. کریمی می گوید

  باسلام موقعی که از شرکتی خرید کالا داشته باشیم وبه حساب آن شرکت وجه واریز کنیم آیا طبق تاریخ پیش فاکتور میشود ثبت خرید کالا را زد؟درصورتی که جنس وارد شرکت نشده؟واگه تاریخ فاکتور خریدبعداز تاریخ پرداخت وجه باشه درهنگام رسیدگی دفاترایرادی پیش می آید؟؟

 144. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله شما می توانید به شعبه بیمه محل شرکت مراجعه و ضمن اخذ کد کارگاه افراد حاضر را بیمه کنید.الزاما تولید واسطه ی بیمه افراد نیست.

 145. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در مقطع پیش فاکتور , حساب پیش پرداختها را شناسایی میکنید و موقعی که فاکتور صادر و کالا تحویل شد حساب خرید.
  خیر ایرادی دراین قضیه نیست.

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتی تشخیص علی الراس است ضرایب مالیاتی مبنی تعین درآمد مشمول مالیات شماست.

 147. سارا می گوید

  با سلام
  اگر در دفتر کل یک صفحه از یک حساب پر شود ایا میتوان در چنذین صفحه بعد حسابی به همین نام ایجاد کرد ؟
  ایا دفتر کل و روزنامه هر دو با کشیدن خط زیر اخرین رویداد مالی بسته می شوند ؟

 148. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  معمولا رویه به این صورت است که شما برای حسابهای کل از قبل تعداد صفحات مورد نیاز را پیش بینی وبعد از اتمام هر صفحه , مانده و گردش را به صفحه بعد منتقل و ادامه می دهید.
  بله با خط کشیدن به نوعی شما آن حساب را می بندید.

 149. کریمی می گوید

  باسلام
  آیا اگر قرارداد شخصی برمبنای پاره وقت باشه ومیزان حقوق ومزایایی پاره وقت رادریافت کند ولی درلیست بیمه تمام وقت برایش بیمه رد شود درهنگام رسیدگی مالیات حقوق مشکلی برای شرکت پیش میآید؟

 150. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا برای ایشان بیمه و مالیات بیشتری می پردازید.ضمن اینکه برای تفاوت پاره و قت و تمام وقت هزینه بیشتری هم شناسایی میکنیدولی کمترمی پردازید.همینطور است؟

 151. کریمی می گوید

  بله درواقع هزینه حقوق کمتری پرداخت میشه.بااین شرایط مشکلی واسه شرکت پیش می آید؟؟؟

 152. مدیر سایت می گوید

  به هرحال این مغایرتها ممکن است جایی مشکل ساز شود ولی تاجایی که بنده تجربه دارم در رسیدگی مالیات حقوق این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند.

 153. کریمی می گوید

  سلام آیا هزینه بیمه وحقوق درتایخ مشخصی دردفتر روزنامه ثبت میشود؟

 154. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اصولا هزینه ها به محض تخصیص یا پرداخت ثبت می شوند.

 155. نادر می گوید

  با سلام
  همه میدانیم که تا پایان تیرماه باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شود. حال آیا شرکتی که پایان سال مالی آن دی ماه است چه زمانی باید اظهار نامه مالیاتی را ارائه دهد و تا چه زمانی مهلت دارد؟
  باتشکر

 156. ابراهیم می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  سوال من اینه که میشه دفتر مشاغل رو بصورت تنخواه نوشت
  یعنی زمانی که پول به تنخواه گردان پرداخت میشه و تسویه میشهه ثبت دفاتر کرد؟
  ممنون

 157. حمید رضا می گوید

  با سلام من در تاریخ ۹۴/۰۵/۲۹ شرکت ثبت کردم و ولی تا کنون ۲۲ مهر به دلایلی نتوتنستم ثیبت آگهی کنم و مراحل پلمپ دفتر را انجام دهم و به ادره مالیات بروم و شرکت هم هیچگونه فعالیتی ندارد …. برای پلمس چه کاری باید انجام دهم .ابا باید نامه عدم فعالیت به مالیتا بفرستم لطفا مرا راهنمایی فرمایید .

 158. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما اززمان اتمام سال مالی ۴ ماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد دارید.

 159. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برای آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید.
  تاجایی که اطلاع دارم این دفاتر موقع ایجاد درآمد و هزینه ثبت دارند و گردش حساب تنخواه ثبتی ندارد.

 160. حسین می گوید

  باعرض سلام
  آیا شرکت میتواند بجای استفاده از دفاتر قانونی ، فقط از نرم افزار استفاده کند؟ (بصورتی که اصلا دفتر تهیه نکند)

 161. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این موضوع در قانون تجارت به صراحت آمده است.

 162. حمید رضا می گوید

  با سلام من در تاریخ ۹۴/۰۵/۲۹ شرکت ثبت کردم و ولی تا کنون ۲۲ مهر به دلایلی نتوتنستم ثیبت آگهی کنم و مراحل پلمپ دفتر را انجام دهم و به ادره مالیات بروم و شرکت هم هیچگونه فعالیتی ندارد …. برای پلمپ چه کاری باید انجام دهم .ابا باید نامه عدم فعالیت به مالیات بفرستم لطفا مرا راهنمایی فرمایید .
  ولطفا مواردی که باعث رد دفاتر قانونی بشه راتوضیح دهید؟؟باتشکر فراوان

 163. کریمی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  اگر شماره سریال فاکتور هابه دلیل مرتب سازی شماره سندها در نرم افزار” شماره فاکتورها پس وپیش بشن مثلا شماره فاکتور فروش۱۲به تاریخ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ وشماره فاکتور فروش ۱۳به تاریخ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ بشه درموقع رسیدگی ایرادی پیش میاد ؟؟وباعث رد فاتر میشه؟؟

 164. صالح می گوید

  سلام
  با عرض خسته نباشید و تشکر
  من در یکی از شرکتهای معتبر کار میکردم
  دفاتر قانونی انها سفید بود و تحریر نمیشد ولی سیستم نرم افزاری داشتند و از ثبت ها پرینت تهیه می شد ایا استفاده از سیستم های نرم افزاری برای عدم تحریر دفتر روزنامه و سایر دفاتر کافی است یا باید همزمان صورت بگیرد اگر دفاتر باید همزمان تحریر شوند به چه صورت و با چه شرایطی خواهد بود؟
  تشکر از سایت خوبتون

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون فعلا تابع قانون تجارتی هستیم که سالیان پیش تصویب شده دفاتر را هم باید مطابق با اسنادصادره از سیستم و یا تراز ماهانه تحریر کرد.

 166. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این میتواند علاوه بر سریال نبودن فاکتور ها , تقدم و تاخر ثبتها را هم باعث شود.

 167. کریمی می گوید

  باسلام لطفا مواردی که باعث رد دفاتر میشه رونام ببرید.باتشکر

 168. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را مرورکنید:
  اینجا

 169. پ.س می گوید

  سلام. من دفاتر سال ۹۵ را ۱۰۰برگ گرفتم . مطمئن هستم کافی نیست میتوانم تعویض کنم یا باید درخواست ۱۰۰ برگ دیگر بدهم؟

 170. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هرموقع تمام شد می توانید دوباره دفتر پلمپ کنید.

 171. کریمی می گوید

  سلام من به آدرس لینکی که دادین دانلود کردم ولی اطلاعاتی نشان نمیدهداگه امکان داره یه مسیر دیگه رو معرفی کنید.باتشکر فراوان

 172. کریمی می گوید

  اگه یکی از فاکتور های فروش باطل بشه ایرادی در رسیدگی دفاتر واسناد به وجود نمی آید؟؟بخاطر سریال شماره فاکتور باطل شده

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر مشکلی نیست. برای جایگزین آن فاکتور مجدد صادر کرده اید؟
  شماره سریال فاکتور حذف شده چه سرنوشتی دارد؟

 174. مدیر سایت می گوید

  لینک و فایل تست ودانلود شد.احتمالا مشکلی در دانلود داشته اید.

 175. maliheh می گوید

  باسلام
  در صورتی که دفاتر به صورت یک سند ماهانه نوشته بشه و در پایان یک ماه متوجه بشیم که مانده موجودی نقد بستانکار می شود می توان یک سند اصلاحی به همون تاریخ ثبت کرد ؟ برای اصلاحش چکار باید بکنیم ؟؟؟؟

 176. کریمی می گوید

  باسلام
  شماره سریال باطل شده.اصل فاکتور باطل شده نزد خودمان است.وفاکتور جدیدی برایش صادر نکردیم.

 177. مدیر سایت می گوید

  اگر سیستم این اجازه را می دهد که با همین سریال فاکتور صادر کنید که هیچ وگرنه سوابق ابطال این سریال را نگهداری کنید.

 178. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید منشاء این بستانکاری را بررسی و رفع کنید.ضمنا این بستانکاری ممکن است در آخر ماه اتفاق نیافتاده باشد و چند روز را درگیر کرده باشد.

 179. کریمی می گوید

  با سلام

  آیا روش یا راهی هست که بشه سود شرکت راکمتر از چیزی که هست نشان داد؟؟یا بهتر بگم راههای کاهش مالیات راتوضیح دهید. با تشکر

 180. امین می گوید

  با سلام

  بعد از تحریر آخرین سندم در دفتر روزنامه ، متوجه شدم دو سند از ماه مرداد جاگذاشتم آیا باید سندهای ننوشته را بعد از آخرین سند بنویسم ؟

  باتشکر

 181. شرکت اسان می گوید

  سلام انتهای دفتر روزنامه و هر یک از حسابهای دفتر کل را چگونه باید نوشت جمع اخر صفحات و انتقال ان به ابتدای صفحه بعد اجباری است

 182. مریم می گوید

  سلام
  اگر سرفصل حسابها در دفتر کل جابجا نوشته شود (مثلا بعد از نوشتن بانک ها و اسناد دریافتنی حسابها و اسناد پرداختنی نوشته شود و پس از آن دوباره حسابهای داراییها نوشته شود)دفاتر رد می شود؟؟؟؟

 183. خدمات می گوید

  سلام
  اگر در طی سال ، سال مالی تغییر کند مثلاً از ۳/۳۱به ۱۲/۲۹ تغیر کند باید ۲ دفتر تهیه کند؟

 184. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله از ابتدای سال مالی جدید دوباره دفتر پلمپ کنید چون قاعدتا حسابهای سال مالی قبلی را می بندید و مانده هارا منتقل می کنیدپس نیاز به دفتر جدید است.

 185. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این موضوع باعث رد دفاتر نیست.

 186. محمد عمادی می گوید

  با سلام.ایا انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی که زیر نظر وزارت تعاون کار ورفاه تشکیل میشوندووظیفه خدمات به اعضاء خود را دارند و هر ساله هم موظفند گزارش مالی به مجمع اراء نمایند وبه صورت هیات مدیره ای اداره میشوند نیاز به تهیه وپلمپ دفاتر قانونی دارند یا خیر؟

 187. fateme می گوید

  باعرض سلام و احترام
  ایا بستن حساب ها با خودکار قرمز در دفاتر باعث غیر قابل رسیدگی شدن دفاتر میشه؟یا فقط دفاتر رد میشه؟

 188. توحید می گوید

  سلام میخواستم بدونم از کجا بدونیم که برای شرکت کوچک وارداتی یا کارگاه تولیدی باید دفاتر قانونی تکمیل کنیم ?لطفا راهنمایی کنید. منتظرم

 189. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتها را مطالعه کنید.

 190. کریمی می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  سوال اول-وقتی با شرکتی قرار داد بسته میشه در گزارش خرید وفروش قسمت قرار داد اعلام شود یا اینکه بعد به صورت فاکتور فروش اعلام گردد کافی است؟؟؟
  سوال دوم -وقتی قرار دادی با شرکت دیگر بسته میشود شرکت ما پیمانکار میشود نیاز هست به سازمان تامین اجتماعی اعلام گردد ؟؟ ومبلغی که سازمان تامین اجتماعی بیمه میکند نسبت به کل مبلغ قرار داد می باشد؟؟باتشکر

 191. رجبی می گوید

  با سلام . درصورتیکه سال مالی بسته شده باشد و یک فاکتور فروش از سال قبل ، سه ماه بعد به دست برسد، چه اقدامی باید انجام داد؟

 192. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بسته به نوع فاکتور و اهمیت آن اقدام میشود.
  مثلا اگر رقم کم اهمیتی باشد درحسابهای همان سال ثبت میشود واگر موضوع تاثیر مستقیم و زیادی بروی حسابهای سال قبل بگذارد به حساب سود وزیان انباشته منتقل میشود.

 193. رضا می گوید

  باسلام
  من براي سال ٩٣دفتر پلمب نكرده ام باتوجة به اينكه درامد سال مزبور كمتراز٣ميليون تومان بوده ومميزدرخواست ارايه دفتررا دارد ايا جريمه به اينجانب تعلق ميگيرد ضمنا فعاليت اينجانب مهندسي است وميزان درامد توسط سازمان مربوطه به دارايي اعلام ميشود
  باتشكر

 194. kia1404 می گوید

  با سلام خدمت شما ببخشید اگه مزاحم وقتتون شدم یک سوال داشتم در صورتی که وقت کردید سپاسگذار میشم جواب بدید من پارسال دفاتر خودم رو برای سال۹۴بردم به اداره ثبت شرکت ها در منطقه آزاد انزلی جا فقط از من و دفاتر رو هم پلمپ و هم مهر زدند و چیزه دیگه ای به من نگفتند که باید بری دفتر خدمات پستی و غیره و حتی نامه نمایندگی هم از من نخواستند با این شرایط آیا دفاتر من رو دارایی قبول میکند یا نه واگر راحلی میدانید به من تازه کار بگوییدممنون

 195. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر دفاتر پلمپ و مهر شده دفتر پستی برای چه؟

 196. مینا می گوید

  با سلام
  من رویداد مالی سال ۹۳ را اشتباهاً در دفاتر پلمپ شده سال ۹۳ نوشته ام.دفاتر سال ۹۲ میتوانم پاک نویس کنم ولی برای سال ۹۴ چه کنم ایا امکان دارد دفاتر سال ۹۳ من را عوض کنند. و دوباره پلمپ کنن.چه راهکاری دارید؟ برگه هم زیاد دارد.با تشکر

 197. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درسوالتان که اشتباهی مشاهده نمی شود:
  من رویداد مالی سال ۹۳ را اشتباهاً در دفاتر پلمپ شده سال ۹۳ نوشته ام
  لطفا سوالتان را دقیقترمطرح کنید.

 198. سپیده می گوید

  با سلام
  ثبت ننمودن ۴ ماه هزینه بیمه تامین اجتماعی د ردفاترکلا به مبلغ ۴۰۰ هزار تومن باعث رد دفاتر میگردد؟

 199. مینا می گوید

  سلام
  من سندهای سال ۹۳ را که باید در دفاتر پلمپ شده سال ۹۲ ثبت کنم در دفاتر پلمپ شده ۹۳ ثبت کرده ام.الان دفاتر سال ۹۲ که پلمپ شده خالی است و دفاتر پلمپ شده ۹۳ که باید سندهای سال ۹۴ را ثبت کنم پر شده.فقط دفتر روزنامه را اشتباه ثبت کرده ام.را کار چیست.ممنون

 200. حسین نقوی پور می گوید

  درود
  من یک شرکت ساختمانی دارم با درآمد سالانه حدود ۴۰ میلیون تومان. برای سال ۹۴ در حال نوشتن دفاتر روزنامه و کل هستم. قطعا برای راهنمایی بیشتر مزاحم حضرتعالی خواهم شد و از راهنمایی های شما صمیمانه سپاسگزارم.
  اما این هفته که برای سال ۹۳ باید دفاتر به دارایی ارائه دهم چیز خاصی به عنوان اسناد ندارم و دفاتر روزنامه و کل کاملا خالی است.
  آیا همینطور خالی تحویل بدهم. یا اینکه در یک سطر همه درآمد ها و در یک سطر همه هزینه ها را به صورت مجموع و متناسب با اظهار نامه مربوطه بنویسم؟

 201. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ترجیحا با تنظیم اسناد ؛دفاتر را نگارش کنید تا حداقل جریمه رد دفاتر شامل شما شود نه جریمه عدم ارائه

 202. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظورتان اینست که دفاتری که درآخر سال ۹۲ برای سال مالی ۹۳ پلمپ کرده اید را اشتباه ثبت کرده اید راهکارش اینست که ابتدا در قالب صدور سند اصلاحی , اسناد قبلی را سند برگشت و معکوس بزنید و درفترکل هم منعکس کنید بعد ثبتهای مربوط را بزنید.

 203. مریم ایزدی می گوید

  باسلام من بعد از بستن حسابها متوجه شدم که یک سند اصلاحی جا افتاده آیا می توانم روی حط بالای جمع ویا روی خط شرح اضافه کنم لطفاسریع جواب بدهید با تشکر

 204. بهرام یوسفی می گوید

  باسلام وسپاس فراوان
  شرکتی است که درچندسال گذشته تغییر نام داده است ومدتی نیزغیرفعال بوده است .حال که برای فعالیت درسال ۱۳۹۵ خودراآماده نموده است اقدام به پلمپ دفاتراز طریق دفاترپستی نموده است .متاسفانه پلمپ دفاتر به نام شرکت که قبلاتغییر یافته مهروتاییدشده است لطفاراهنمایی فرماییدکه جهت تصحیح آن چه بایدکرد.
  باتشکرفراوان

 205. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مراحل تغیر نام را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده اید؟
  درخواست پلمپ به نام چه شرکتی بوده است؟

 206. بهرام یوسفی می گوید

  باسلام
  ۱-بله
  ۲-بنام شرکت جدیدبهمراه ارائه روزنامه رسمی

 207. مدیر سایت می گوید

  دراین فرایند شماره ثبت شما عوض نشده ولی ازقرار معلوم این تغیرات درسیستم ثبت بروزرسانی نشده.
  پیشنهاد میکنم مراجعه حضوری داشته باشید و مدارک تغیر نام را ارائه کنید.

 208. mahdi می گوید

  با سلام
  ما یه شرکت تازه تاسیسیم میخواستم بدونم باید هزینه هایی که برای ثبت شرکت کرده ایم هم در دفتر کل بنویسم یا نه چون ما از سرمایه ای که داشتیم برای هزینه ها برداشتیم.
  آیا وسایلی هم که برای کار میخریم باید بنویسیم

 209. سلیمی می گوید

  با سلام
  بنده یه شرکت ثبت کردم و برای اینکه فروش شرکت را نزد مشتریان زیاد جلوه بدم شماره فاکتورهای رسمی رو بصورت صعودی و راندوم وارد کردم . آیا مشکلی رام پیش نمیاد؟؟؟

 210. رسول می گوید

  باسلام
  شرکت ما در تاریخ ۹۳ ثبت شده.با توجه به شناختی که از دفاتر پلمپ شده نداشتم در اردیبهشت ۹۴دفاتر را پلمپ کردیم .در سال ۹۴ هیچگونه فعالیتی نداشته ولی رویداد مالی داشتیم اکنون ایا این رویداد هادر همین دفاتر باید ثبت شود با جریمهی تاخیر و یا رویدادهای سال ۹۵.در ضمن دفاترپلمپ شده ی دیگری در فروردین ۹۵ ثبت شده لطفا بفرماییددر هرکدام از این دفاتر رویداد مالی چه سالی نوشته میشود

 211. فاطمه وکیلی می گوید

  سلام وخسته نباشین.دفاترسال۸۸ شرکت علی الراس اعلام شده وطبق رای هیات همعرض ماده۲۵۷ بندی رامبنی برعدم وجودسیستم حسابداری صنعتی شرکت لحاظ کرده اند.آیاعدم وجودسیستم حسابداری صنعتی جزمواردردی دفاتر میتواند باشد ؟ضمنا بهای تمام شده شرکت به صورت دستی تهیه شده وموجوداست.خواهشمندم مساعدت نمایید درلایحه تقدیمی به وزیرکشورماده ۲۵۱مکرر چگونه ازاین بنددفاع نمایم.؟باتشگر

 212. فرزانه می گوید

  با سلام . دفاتر شركت ما دفتر درامد و هزينه است و من تجربه اي در تحرير اين دفتر ندارم . آيا سند افتتاحيه رو بايد در دفتر درامد و هزينه ثبت كرد يا خير .
  سند مربوط به سود و زيان و سند اختتاميه رو چطور ؟ اگر سند افتتاحيه و اختتاميه رو ثبت كنم موجب رد دفتر ميشه ؟

 213. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا لینکهای زیر را بررسی کنید:
  اینجا
  اینجا

 214. فرناز می گوید

  شرکت ما دو سه سالی است هیچ درامدی نداشته ولی پرداخت به بیمه و دادگاه و ..در حد ۲ وسه میلیون تومان داشته که در سال مربوط به خودش جز هزینه ها بحساب نیامده و در حساب بدهکاران ثبت شده ایا امسال میتوانم جز هزینه ها بحساب بیاورم یا سود وزیان با اینکه درامدی نداریم ممنون از راهنماییتان خسته نباشید

 215. هستی می گوید

  با سلام
  ما یه شرکت سهامی خاص ابتدای برج ۶ سال ۹۴ ثبت کردیم ولی دفاتر مالیاتی رو برج ۱۱ سال ۹۴ گرفتیم .شرکت فعالیت خاصی نداشته فقط میخوام هزینه های تآسیس و هزینه های اجاره و … رو ثبت کنم آیا با توجه به دیر گرفتن دفاتر، هزینه های قبل از برج ۱۱ رو نمیتونم ثبت کنم و اگه اونها رو ثبت نکنم دفاتر رد میشن ؟
  خواهش میکنم راهنماییم کنید.

 216. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تایکماه مجاز به پلمپ دفاتر و ثبت با تاخیر هستید .
  درصورتی که هزینه مذکور ناچیز است از ثبت با تاخیر آنها صرف نظر کنید.

 217. هستی می گوید

  سلام ممنونم از پاسخگوییتون
  مشکل من در مورد هزینه های واضحی مثل هزینه ثبت شرکت،هزینه تشکیل پرونده مالیاتی ،و یا مبلغ واریزی به حساب بانکیه شرکت در موقع تأسیس شرکتِ.
  نمی دونم در صورت عدم ثبت این هزینه ها مشکلی پیش نمی یاد ؟؟

 218. مدیر سایت می گوید

  چرا
  خصوصا گردش حساب بانکی

 219. باران می گوید

  سلام

  اگر یک رویداد حسابداری در تیر فراموش کرده باشیم نسبت به ثبت ودر آخر سال اسفند این سند زده شود موجب رد دفاتر میشود ضمن اینکه یک طرف حساب صندوق میباشد

  باتشکر

 220. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگر حساب صندوق را بصورت ماهانه همانند بانک مغایرت گیری نمیکنید؟

 221. s می گوید

  سلام خسته نباشید .میخواستم بدونم آیا ثبت صورت وضعیت های ارسالی (در زمان ارسال) نیاز به ثبت در دفاتر شرکت پیمانکاری دارد یا خیر؟
  دارائی دفاتر ما را به علت عدم بکارگیری روش صحیح درامد پیمان(بر اساس استاندارد۹ یعنی عدم مطابقت با روش در صد پیشرفت کار) و عدم ثبت صورت های ارسالی رد کرده است ؟ ایا این مورد باعث رد دفاتر میشود؟ وباتوجه به اینکه پرونده ما به هئیت ارجاع شده ایا قابل دفاع می باشد .لازم به توضیح که شرکت ما شرکت پروژه های عمرانی است ولی تمامی پروژهها در مدت کمتر از یکسال یعنی در همان سال ۹۳ به اتمام رسیده است

 222. بابک می گوید

  با سلام. پنج روزه شرکتی رو در زمینه صادرات/واردات ثبت کردم . می خواستم بعد از روزنامه رسمی پیگیر پلمب دفاتر باشم. موندم چند تا دفتر بگیرم. اونطور که فهمیدم باید دو دفتر (روزنامه+کل) برای سال ۹۵ و دوتا (روزنامه+کل) هم برای ۹۶ بگیرم. این درسته ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فعلا برای سال ۹۵ دفاتر بگیرید.
  دفاترسال ۹۶ را اسفند امسال بگیرید.

 224. بابک می گوید

  بسیار بسیار از پاسخ سریع و مفید شما سپاسگزارم.

 225. بابک می گوید

  با سلام.
  چند روز پیش شرکت من ثبت شده ، روزنامه رسمی و دفاتر پلمب هم دریافت کرده ام. هنوز برای کد اقتصادی اقدام نکرده ام و مسلما فاکتور رسمی هم ندارم. ولی برای کالایی مشتری دارم (ایشان هم شرکت تولیدی هستند) و در شرف فروش هستم. لطفا راهنمایی بفرمایید بدر شرایط فعلی (تا دریافت کد اقتصادی) به چه طریق می توانم خرید/فروش انجام دهم که از نظر مالیاتی و فاکتور رسمی دچار مشکل نشوم .
  خواهشمندم کمکم کنید. این قضیه برای کاروبارم بسیار حائز اهمیت است.
  متشکرم

 226. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر طرف خرید شما پیگیر کد نیست فعلا بدون کد آنرا بفروشید.

 227. بابک می گوید

  با تشکر از راهنمایی شما. درصورتیکه طرف خرید پیگیر کد باشد، آیا می توان بدون کد فروش را انجام داد تا هروقت (مثلا سه هفته بعد) که کد را گرفتم بعد فاکتور بدهم؟ یا راه دیگری می توان در پیش گرفت؟

 228. بابک می گوید

  و با عرض شرمندگی. یه سوال دیگه هم دارم.
  آیا من که مدیر عامل و ریس هیئت مدیره شرکتم هستم، می تونم شماره حساب جاری خودم رو بعنوان حساب شرکت معرفی کنم یا حتما باید یه حساب جدید واسه شرکت باز بشه؟
  باز هم از وقتی که برای پاسخ به سوالات من می گذارید بسیار متشکرم.

 229. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  میتوانید سوابق ثبت نام را به ایشان نشان داده و تعهد کنید به محض دریافت انرا ارائه کنید.
  خریدار هم اگر الان خرید کرده باشد فصل تابستان را مهلت دارد.

 230. اميد می گوید

  با سلام
  من يك شركت پيمانكاري از آخر سال ۸۹ دارم و تا اكنون هيچ نوع اظهارنامه و چيزي براي اداره ماليات ارسال نكردم و دفاتر پلمپ هم كه از روز اول بايگاني بودند آيا براي ماليات آن چيزي بايد پرداخت كنم؟و آيا بايد به اداره ماليات بايد نامه اي مبني بر عدم فعاليت بزنم يا خير؟
  با تشكر

 231. مدیر سایت می گوید

  قاعدتا باید حسابی که بنام شرکت بازشده معرفی شود چراکه امضای شما هم محدود به آگهی تاسیس و مربوط به حساب شرکت است.

 232. ياسي می گوید

  با سلام من در دفتر روزنامه به جاي اينكه ثبتهاي مربوط به افتتاحيه را ابتدا بنويسم دراولين ماه اعداد مربوط به سند افتتاحيه را برحسب ترتيب كدينگ حسابها نوشتن وتوضيح سند افتتاحيه نوشتم بابت سند افتتاحيه و بقيه را نوشتم به شرح سند حسابداري اون ماه آيا اينكه من ثبت هاي مربوط به افتتاحيه را به اينگونه نوشتم باعث رددفاتر است؟آيا روشي جهت اصلاح هست

 233. مرجان می گوید

  با سلام من یکی از فاکتور های فروش ماه ۸ رو ثبت نکردم بعد از تمام شدن دفتر متوجه اشتباهم شدم باید چیکار کنم????

 234. مرتضی می گوید

  آیا امکان صدور دو فاکتور با یک شماره وجود دارد؟(یک فاکتور از دفتر اصلی و دیگری از شعبه)

 235. احمد می گوید

  با سلام و احترام

  سوالی بابت دفتر کل و روزنامه داشتم که حتما باید به صورت دستی وارد شود یا خروجی که نرم افزار های حسابداری دارد به صورت پرینتی قابل قبول می باشد ؟

 236. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برای تکمیل دفاتر ثبت دستی آن الزامی است منتها می توانید پس ازهماهنگی با ممیزی دارایی و معرفی نرم افزار خود , دفاتر با بصورت تراز ماهانه ثبت کنید.

 237. مجید می گوید

  سلام . من دفتر روزنامه روز بشکل ماهانه تحریر کردم ولی متاسفانه به جهت عدم کنترل وقتی اسفند ماه رو نوشتم دیدم مبلغ گردش اختلاف داره و متوجه شدم توی آبان ماه یکی از سرفصل ها رو ننوشتم . چکار باید کنم؟

 238. امیر حسین می گوید

  با سلام و احترام
  اگر موجودی اول دوره سال ۹۳برطبق موجودی پایان دوره سال ۹۲ نباشد (دفاتر سال ۹۲ ارائه نشده و فقط اظهارنامه ارائه شده و برگ تشخیص هم به صورت علی الراس صادر گردید ) باعث رد دفتر سال ۹۳ می گردد؟

 239. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون درسال ۹۳ بیشتر حسابهای درآمد هزینه و نقدی مورد رسیدگی ممیز است به نظر بنده خیر مشکلی برای بحث مالیاتی ندارید ولی درکل اگر بخواهید ازاین دفاتر برای حسابهای شرکت با مانده های غیر واقعی استفاده کنید دچار مشکل خواهید شد.

 240. محمد می گوید

  با سلام
  من دفتر کل و روزنامه تموم شد ولی هنوز اسناد برای ثبت دارم میتونم دفتر جدید بگیرم؟
  چه جوری باید اقدام کنم؟
  با تشکر

 241. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بله برای ادامه کار و قبل از تاخیر ثبت مجددپلمپ کنید

 242. شکری علیرضا می گوید

  باسلام ، من فراموش کردم که دفاتر قانونی را درخواست کنم ، اما روز ۲۸ اسفند که متوجه شدم در سیستم ثبت کردم ، درخواستم ثبت شد ، اما هنوز جوابی نگرفتم ، آیا میتوان به امور شرکت ها مراجعه و اعمال را به صورت دستی درخواست کرد یا خیر ؟ راه این مشکل من چیست ؟

 243. منصور می گوید

  درود
  یه سوال داشتم…
  اگر به اشتباه واریز چک بانکی به حساب تنخواه را دوبار در دفتر کل و در بدهکار حساب تنخواه وارد کرده باشیم.
  و یکبار در حساب بانک را در دفتر کل بستانکار کرده باشیم..
  البته ثبت روزنامه یکبار خورده
  وسند حسابداری هم بکبار اهمال شده باشد..
  راه حل اصلاح آن چیست؟

 244. فرهاد می گوید

  با سلام . بنده دربرج ۸ سال ۹۵ شرکتی را ثبت نمودم و در برج ۱۱ آگهی دریافت نمودم ولی متاسفانه اطلاعی از دفاتر پلمپ نداشتم و در فروردین ۹۶ مدارک لازم برای اخذ دفاتر ۹۶ رو به اداره ثبت ارسال کردم. آیا راهی برای این اشتباه وجود داره و یا باید ممیزی رو قانع کنم شرکت فعابین نداشته تا جریمه سبک بزنه؟

 245. فاطمه می گوید

  سلام بنده در قسمت حسابداری موسسه ی قلمچی کار میکنم میخاستم بپرسم که هزینه خرید سوالات از تهران و هزینه های برگزاری آزمون رو در چه سرفصلی از هزینه ها بنویسم که مورد تایید اداره مالیات باشد؟اگر بنویسم هزینه های برگزاری آزمون بدهکار بانک بستانکار مورد تایید اداره مالیات نیست؟

 246. امین می گوید

  شر کتی را در سال ۹۲ جهت واردات و صادرات تاسیس کردیم.آگهی تاسیس در روزنامه رسمی چاپ نشد و دفتر پلمپ شده هم نگرفتیم.امسال تصمیم به فعال کردن شرکت وثبت آ کهی و دریافت کارت بازرگانی داریم.می خواهیم بدانیم آیا صلاح به فعال کردن این شرکت هست یا آن را منحل و شرکت جدیدی تاسیس کنیم. در صورت فعال کردن برخورد اداره مالیات چگونه خواهد بود و اگر جریمه ای تعلق گیرد مقدار آن چقدر خواهد بود.
  سپاسکزارم

 247. مونا می گوید

  متاسفانه چون مسیولیت مالی دو شرکت بعهده یک حسابدار بوده از اقدام برای پلمپ دفاتر غافل شده. می خواستم بدونم این مسئله چه عواقبی خواهد داشت و چطور میشه کمتر کرد خساراتش را. شرکت مهندسین مشاوره و تو ۹۵ درآمدش زیر ۵۰ میلیون بوده. البته فصلی و ارزش افزوده را تا آخر سال رد کردن.

 248. رویا هاشمی می گوید

  سلام وقتتون بخیر ممنون از سایت بسیار آموزندتون ، من ۱ سوال داشتم ثبت هایی که در یک روز انجام میشود و تحت عنوان یک سند زده میشود شرح سند رو چی باید بزنم اگر بشرح سند بزنم کافی است (تک تک ارتیکل ها شرح دارن ولی چون هزینه های متفاوت بوده است خود سند را نمیتونم شرح کلی بزنم با زدن به شرح سند کافیست؟)

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این موضوع اجباری نیست ولی می توانید شرح مهمترین ثبت رو انتخاب کنید

 250. متقی می گوید

  سلام خدمت بزرگوار شما
  معرفی تنخواه گردان به وزارت دارایی به چه صورتی هست لطفا راهنمایی بفرمایید.

 251. مریم تبریزی می گوید

  سلام .دفاتر ما به صورت ماهیانه انجام می شود و ما برای نوشتن دفاتر فقط مانده هار را نوشتیم .گردش حساب را ننوشتیم .ایا این باعث رد دفاتر می شود؟

 252. خادمی می گوید

  با سلام و خسته نباشید

  اگر در سال ۹۴ فاکتوری داشته باشم به مبلغ ۱۲۱۱۲۰۰۰ ریال که وجه آنرا نیز پرداخت نموده ام ولی انرا ثبت نکرده ام و بخواهم آنرا در سال بعد ثبت نمایم ثبت آن چگونه خواهد بود . با تشکر

 253. قاسم مهدوی می گوید

  با سلام
  یک راهنمایی میخواستم واینکه من حسابداری یک شرکتی را قبول کردم که تجربه حسابداری شرکتها را ندارم . لطف میکنید یک راهمایی نمایید واسه دفتر قانونی که گرفتیم چطور باید شروع نمایم تشکر

 254. ابوذر می گوید

  با سلام می توانید با نشان دادن دفاتر به ممیز یک نامه از دارایی بگیریئ و به اداره ثبت رفته و به همان تاریخ و شماره دفاتر جدید به شما خواهد داد. این روش قبلا من انجام داده ام

 255. کریم می گوید

  با سلام. وقت شما به خیر. ما دفاتر روزنامه و کل را طی سال ننوشتیم و کل دفاتر مربوط به سال ۹۵ را در ماه اسفند ۹۵نوشتیم. ولی متاسفانه با دفاتر سال ۹۶ جابجا شد و اشتباها در دفاتر ۹۶ نوشتم. چقدر جریمه میبرن؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ آیا راه حلی هست؟

 256. علیرضا می گوید

  سلام خسته نباشی
  دفتر مالی یک مدرسه غیر انتفاعی خط خوردگی زیادی داره ولی ۱۳صفحه از ان استفاده شده ایا می توان اسناد را دوباره در ان دفتر ازاول نوشت یا اینکه باید دفتر عوض شود.باتشکر

 257. منا می گوید

  سلام
  صفحه اول و دوم دفتر روزنامه کامل اشتباه نوشته شده بدون هیچ سند و مدرکی
  حتی سند اففتاحیه ندارد.
  یک شخص آنها را الکی پر کرده.
  من باید چکار کنم ؟ میخوام اسناد ثبت کنم

 258. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ابتدا اسنادثبت شده را برگشت بزنید و سپس سندهای صحیح رو ثبت کنید.

 259. نيلوفر صالحي می گوید

  دفاتري كه سند اختتاميه در آن ثبت نشده است رد ميشوند؟؟؟

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 261. صادقی می گوید

  سلام خسته نباشید
  برای سال ۹۶ دفاتر تهیه کردیم و پلمپ شده
  در طی سال که داریم دفاتر مینوسیم متوجه شدیم تعداد صفحات دفاتر با توجه به حجم فعالیت کسر میاد.
  چکار باید بکنیم
  ممنون از راهنماییتون

 262. حمید سلطانی می گوید

  سلام وقت بخیر
  برای شرکت ۹۵/۰۵/۲۶ دفاتر پلمپ شده برای کل سال ۹۶ مورد استفاده است ؟ یا تا ۹۶/۰۵/۲۶ اعتبار دارد؟

 263. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرفا درسال مالی شما مورد استفاده است

 264. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر تاخیر درثبت محسوب نشود میتوان الان هم دفاترپلمپ کرد

 265. ناصر می گوید

  سلام میخواستم ببینم من ازنرم افزار حسابداری استفاده میکنم آیا بدون اطلاع به سازمان امور مالیاتی میتونم ماهانه تحریر کنم
  ممنون ازشما

 266. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منعی برای استفاده نیست ولی درصورت عدم اعلام بایددفاتررادستی وسند به سندتحریرکنید

 267. کیمیاگران صداقت می گوید

  با سلام
  چنانچه کارفرمایی سهوا با حسابدار خود قرارداد نبسته باشد و حسابدار بعد از جابجایی تمام اسناد حسابداری به دفتر شخصی خود از عودت سیستم و اسناد مالی شرکت و همچنین از انجام کارهای بموقع خود خودداری کند، کارفرما از چه مراجعی میتواند اقدام کند.
  درصورت عقب انداختن کارهای مالیاتی از سمت حسابدرا کارفرما چکار میتواند بکند؟
  سپاس

 268. سحر می گوید

  سلام وقت بخیر تو ثبت نام سامانه شرکت ها جهت پلمپ دفاتر ازم شروع ماه مالی و پایان ماه مالی رو خواسته چی باید بنویسم؟ تاریخ ثبت شرکتم ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
  ممنون میشم زودتر جوابم رو بدین

 269. manager می گوید

  سلام
  الان باید برای سال ۱۴۰۰ پلمپ کنید.
  لذا ۱/۱/۱۴۰۰ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ را انتخاب کنید

 270. ارمغان می گوید

  سلام با تشکر از مطالب شما
  اگر اشتباها اطلاعات یک سال در دفتر روزنامه سال دیگر یادداشت شود، چه کار میتوان کرد؟

 271. manager می گوید

  سلام وقت بخیر
  ثبتها را برگشت بزنید و اطلاعات صحیح راثبت کنید

 272. تارا می گوید

  با سلام شرکتی که هیچ کارکردی نداشته و هرسال اظهارنامه ارائه داده و اکنون انحلالش را اعلام کرده ، آیا می تواند دفاتر مالی را که خالی هستند نگه ندارد و دور بریزد؟

 273. manager می گوید

  سلام وقت بخیر
  فعلا تا وضعیت انحلال ثبت و قطعی نشده نگه دارید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.