- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نمونه صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات

بنابر شرايط مندرج درماده ۱۹ قانون ماليات برارزش افزوده ، نمونه صورتحسابهاي مورد عمل بدين شرح ميباشد:

مخصوص ماشين هاي فروش(pos):

توضيح اينكه اين نمونه ها مورد تاييد براي رسيدگي به ماليات عملكرد موديان نيز مي باشد. 

دريافت نمونه تصويري و اكسل فاكتور