- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نمونه صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

بنابر شرایط مندرج درماده ۱۹ قانون مالیات برارزش افزوده ، نمونه صورتحسابهای مورد عمل بدین شرح میباشد:

مخصوص ماشین های فروش(pos):

توضیح اینکه این نمونه ها مورد تایید برای رسیدگی به مالیات عملکرد مودیان نیز می باشد. 

دریافت نمونه تصویری و اکسل فاکتور