نرم افزارحسابداری صدگان

آیین‌نامه شماره۴۹۷۶۱/۶۳ مورخ۹۰/۴/۴(تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده)

0 742

حسابداراپ

وزیر امور اقتصادی و دارایی و به استناد قسمت پایانی جزو پ بند ۴۰  قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) آیین‌نامه تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده رابدين شرح  ابلا‌غ کرد.


۱-

اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي واگذارشده در سال ۱۳۸۹ كه تمامي سهام قابل واگذاري دولت در آن ها به پايان رسيده و فرآيند واگذاري مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاري، انتقال سهام به نام خريدار و برگزاري مجمع عمومي تعيين اعضاي جديد هيات مديره در آن ها طي شده باشد، از مزاياي تشويق موضوع اين دستورالعمل بهره مند خواهند شد.

۲-

پاداش واگذاري توسط كارگروه تبصره(۱) اين ماده براساس فرمول زير محاسبه مي شود. ميزان اين پاداش در صورت عدم همكاري اعضاي هيات مديره، صفر و در صورت همكاري مطلوب آنان در شركت هاي خيلي بزرگ، حداكثر مبلغ ۱۸۰ ميليون ريال به ازاء هر عضو خواهد بود.

پاداش واگذاري= (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال ?**اندازه شركت ?*ميزان همكاري در آماده سازي و انتقال شركت به خريدار

* ضريب ميزان همكاري،بر مبناي عدم همكاري، همكاري ضعيف، همكاري متوسط و همكاري مطلوب، از صفر تا سه اعمال مي شود.

** ضريب اندازه شركت بر مبناي شركت كوچك، متوسط، بزرگ وخيلي بزرگ ، به ترتيب سه، چهار، پنج و شش اعمال مي شود.

پندار سیستم

۱-۲- كارگروهي متشكل از معاون امور بانكي، بيمه و نظارت براجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان خصوصي سازي و يك نفر نماينده دستگاه اجرايي ذيربط، نسبت به تعيين ضرايب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شركت بر اساس مفاد اين دستورالعمل براي هريك از اعضاي موظف هيات مديره اقدام مي نمايد.

۲-۲- پاداش مديرعامل، مطابق مفاد فوق و حداكثر با ضريب۲/۱ اعمال مي شود. پاداش عضو غيرموظف هيات مديره نيز يك چهارم اعضاي موظف هيات مديره خواهد بود.

۳-۲- هر عضو هيات مديره در طول يك سال فقط يك بار از يك محل مي تواند از پاداش موضوع اين بند بهره مند شود. موارد استثناء بنا به تاييد كارگروه خواهد بود.

۴-۲- حداقل مدت عضويت در هيات مديره يا مديريت عاملي شركت براي برخورداري از تسهيلات فوق شش ماه تا زمان واگذاري سهام است.

۳-

اعضاي هيات مديره يا مديران عامل كه تلاش ويژه اي در فرآيند آماده سازي و انتقال شركت به خريداران داشته باشند، بنابه پيشنهاد كارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دريافت تقديرنامه كتبي از وزير امور اقتصادي و دارايي خواهند شد.

۴-

پاداش موضوع اين دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصي سازي (كارمزد سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام) و در چارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل تامين و پرداخت خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.