- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۴۵۳۱ مورخ ۹۰/۴/۴(شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي حمل و نقل عمومي مسافري)

نظر به اينکه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادي كه به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طريق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از درون شهري و برون شهري) اشتغال دارند، سؤالاتي مطرح گرديده است، لذا به منظور اجراي صحيح قانون و همچنين اتخاذ رويه واحد براي مؤديان و ادارات امور مالياتي مقرر مي‌دارد:

۱- از آنجاييكه وفق مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي به صورت كلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد؛ لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري از طريق انعقاد قرارداد نيز مشمول مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

توضیح سایت: برای این بند رای دیوان عدالت اداری صادر شده که اینجا قابل دسترسی است.

۲- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور (اعم از اينكه با قرارداد يا بدون قرارداد باشد) با وسائل نقليه زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي مشمول عوارض موضوع بند «الف» ماده (۴۳) قانون فوق الذكر مي‌باشد، بنابراين اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مكلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود.

لازم به ذکر است، در مواردي که فعالان اقتصادي مطابق قراردادهاي منعقده صرفاً وظيفه برنامه ريزي و مديريت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مديريت حمل و نقل نمايند (به عبارتي درآمد تحصيلي آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد) در اين صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافيت موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون نخواهد بود.


محمد قاسم پناهي