نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ (معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال ۹۰ )

4 5,727

حسابداراپ

بنا به حكم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالياتهادر طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (۸۵) قانون مذکور به جاي عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) عبارت « وزارتخانه ها و مـؤسـسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (۱) و (۲) و

قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي شود بنابراين ماليات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) به شرح جدول پيوست شماره (۱)خواهد بود.در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت مزبور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون اخيرالذکر تا چهل و دو ميليون(۴۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالياتهاي مذکور مشمول ماليات بر درآمد حقوق بشرح جدول پيوست شماره(۲) خواهد بود.

ضمناً طبق جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،«سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار(۵۸,۲۰۰,۰۰۰) ريال در سال تعيين مي شود.»

و همچنين به موجب جزء ت بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰«ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰(سهام کنترلي)،طي سال واگذاري بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.»

لازم به ذکر است پيرو بخشنامه شماره ۴۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱/۹۰ سازمان امور مالياتي کشور پرداخت کنندگان حقوق مي توانند نسبت به تعديلات اضافه پرداختي در سال جاري اقدام نمايند.

 

پندار سیستم

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش  خصوصی براساس معافيت مصوب سال ۱۳۹۰

حقوق ماهانه

حقوق سالانه

ريال

حقوق سالانه مشمول مالیات ريال نرخ مالیاتی کارکنان بخش غیردولتی ملاحظات
مالیات  سالانه مالیات ماهانه
۴.۸۵۰.۰۰۰ ۵۸.۲۰۰.۰۰۰
۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰
۵.۶۶۶.۶۶۶ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۹۸۰.۰۰۰ ۸۱.۶۶۷
۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۶.۵۰۰.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۵۸۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰
۷.۳۳۳.۳۳۳ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۲۴۸.۳۳۳
۷.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۱۸۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۸.۳۵۰.۰۰۰ ۱۰۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۸.۱۶۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۲۰ %
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۹.۳۶۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۰.۵۶۰.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۱.۷۶۰.۰۰۰ ۹۸۰.۰۰۰
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸۵.۸ ۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰
۱۳.۱۸۳.۳۳۳ ۱۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۳۱۶.۶۶۷
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۸.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۸۳۳ ۲۵%
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۴.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۰۲۰.۸۳۳
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۰.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۵۲۰.۸۳۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۶.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۲۰.۸۳۳
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۰.۷۵۰.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۸۳۳
۲۱.۶۶۶.۶۶۶ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۱.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۴۳۷.۵۰۰
۲۵.۶۸۳.۳۳۳ ۳۰۸.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۴۴۱.۶۶۷
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۰۴.۸۴۰.۰۰۰ ۸.۷۳۶.۶۶۷ ۳۰%
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۷۶.۸۴۰.۰۰۰ ۱۴.۷۳۶.۶۶۷
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۱۲.۸۴۰.۰۰۰ ۱۷.۷۳۶.۶۶۷
۸۸.۱۸۳.۳۳۳ ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰ ۲۳.۱۹۱.۶۶۷
بیشتر از ۸۸.۱۸۳.۳۳۳ بیشتر از ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ شامل ۳۵%

—————————————————————————————————————————————————–

 

تجمیع دستورالعمل و بخشنامه های معافیت مالیات حقوق سال ۹۰

محل تبلیغ شما

4 نظرات
 1. مدیر سایت می گوید
 2. سليماني می گوید

  باعرض سلام و تشكر از قرار دادن اين بخشنامه

 3. میلاد تمیزی می گوید

  ضمن عرض سلام

  تشکر از زحمات حضرتعالی

 4. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر از اظهار لطف دوستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.