حسابان وب

متن پيشنهادي چارچوب نظري براي استانداردهاي بين‌المللي بخش عمومي منتشر شد.

0 736
آکادمی محسن قاسمی

هيأت بين‌المللي تدوين استانداردهاي حسابرسي بخش عمومي (IPSASB) يك متن پيشنهادي و دو متن مشورتي را در ارتباط با پروژه تدوين چارچوب نظري مربوط به گزارش مالي با مقاصد عمومي بنگاه‌هاي بخش عمومي منتشر كرد. اين چارچوب نظري، اصلي‌ترين هدف راهبردي اين هيأت در سال‌هاي ۲۰۱۲-۲۰۱۰ است و دست‌كم در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده از ديدگاه وضع استانداردهاي جهاني بخش عمومي از اهميت ويژه برخوردار است.

متن پيشنهادي چارچوب نظري “چارچوب نظري براي گزارشگري مالي با مقاصد عمومي بنگاه‌هاي بخش عمومي: نقش، مرجعيت و دامنه كاربرد؛ هدف‌ها و استفاده‌كنندگان؛ ويژگي‌هاي كيفي؛ و واحد گزارشگر” موضوعات مطرح‌شده در متن مشورتي سال ۲۰۰۸ و ملاحظات هيأت نسبت به بازخوردهاي متن مشورتي را مورد توجه قرار داده است. اين متن پيشنهادي، تأمين اطلاعات لازم براي حسابدهي و تصميم‌گيري را هدف گزارشگري مالي قرار داده است. هم‌چنين،‌ پيشنهاد كرده است كه دامنه‌ گزارشگري مالي بايد فراتر از صورت‌هاي مالي سنتي و دربرگيرنده اطلاعات جامع مالي و غيرمالي باشد.

متن مشورتي “عناصر و شناسايي در صورت‌هاي مالي” رويكرد بديل دارايي و بدهي، و درآمد و هزينه نسبت به صورت‌هاي مالي را توصيف مي‌كند و ويژگي‌هاي اصلي دارايي، بدهي، درآمد و هزينه را مورد توجه قرار مي‌دهد.

متن مشورتي “اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ها در صورت‌هاي مالي“، مباني اندازه‌گيري كه مي‌تواند براي عناصر شناسايي‌شده در صورت‌هاي مالي، متناسب باشد را مورد توجه قرار مي‌دهد. بهاي تمام‌شده تاريخي، ارزش بازار، و ارزش جايگزيني را مورد توجه قرار مي‌دهد و سپس، ارزش واگذاري را به‌عنوان رويكردي براي انتخاب مربوط‌ترين مبناي اندازه‌گيري، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

* مهلت ارائه نظر تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۵ خرداد ۱۳۹۰).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.