حسابان وب

بخشنامه ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۱۱(نحوه پذيرش خوداظهاري هاي مالياتي مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره مالياتي زمستان سال ۱۳۸۹)

1 993

حصین حاسب

با عنايت به تسليم اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال ۱۳۸۹ موضوع ماده «۲۱» قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، به منظور تکريم اين دسته از موديان، اعتماد سازي و تسهيل در فرايند اجراي قانون و با توجه به اختيارات حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:

ادارات کل امور مالياتي،اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون را با رعايت شرايط ذيل براي دوره زمستان سال ۱۳۸۹ بر اساس خوداظهاري مؤدي و بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار داده و ماليات و عوارض ابراز شده را با آنان نهايي نمايند:

الف)شرايط پذيرش خوداظهاري:

۱-مؤدي در سامانه اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام و حداکثر تا پايان مهلت انقضاي سر رسيد تسليم اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۳۸۹ آن را تکميل و نهايي نموده باشد.

۲- اظهارنامه دوره مالياتي زمستان سال ۱۳۸۹، حداکثر تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۰ تسليم شده باشد.

۳-اظهارنامه مالياتي بايد داراي اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي مودي (درآمد خدمات و يا فروش کالا) باشد.

۴- مانده بدهي(ماليات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و يا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالياتي خريد) ابرازي مندرج در اظهارنامه مالياتي براي فروشندگان طلا و جواهر به شرح ذيل باشد.

۱-۴- در مراکز استان هاي تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و خوزستان حداقل مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال؛

۲-۴- در ساير مراکز استانها حداقل مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال ؛

۳-۴- ساير شهرها حداقل مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال.

۵- مانده بدهي(ماليات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و يا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالياتي خريد) ابرازي مندرج در اظهارنامه مالياتي براي ساير مؤديان مرحله چهارم به شرح ذيل باشد.

۱- ۵- در مراکز استانهاي تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و خوزستان حداقل مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال؛

۲- ۵- ساير مراکز استانها حداقل مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال؛

۳- ۵- ساير شهرها حداقل مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ريال.

پندار سیستم

لازم به ذکر است، به منظور انطباق اظهارنامه مالياتي تسليمي با دفاتر و يا اسناد و مدارک مؤديان مالياتي، ده درصد از مؤديان حائز شرايط خوداظهاري موضوع بندهاي يک تا پنج از هر گروه فعاليت صنفي به عنوان نمونه توسط مدير کل انتخاب و براي رسيدگي به گروههاي رسيدگي ارجاع خواهد شد.

 

ب)اولويت هاي رسيدگي:

ادارات کل امور مالياتي مکلفند با توجه به برنامه عملياتي سال ۱۳۹۰ و با اولويت اشخاصي که مشمول فراخوان و اجراي قانون در مرحله چهارم بوده و بر اساس طبقه بندي به شرح زير و با توجه به قانون و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط، پرونده مؤديان را مورد رسيدگي قرار داده و نسبت به مطالبه و وصول ماليات و عوارض مربوط اقدام نمايند.

۱-مؤدياني که مشمول ثبت نام و اجراي قانون بوده،ليکن اقدام به ثبت نام ننموده اند.

۲- مؤدياني که ثبت نام نموده اما اظهارنامه مالياتي خود را تسليم ننموده باشند.

۳-مؤدياني که ثبت نامه نموده و اظهارنامه مالياتي تسليمي خود را با مـانـده ماليات و عوارض منفي، صفر و يا کمتر از مبالغ موضوع جزء «۴» و «۵» بند «الف» اين دستورالعمل نموده باشند.

۴-ده درصد نمونه انتخابي از مؤدياني که حائز شرايط پذيرش خوداظهاري موضوع بند «الف» اين دستورالعمل باشند.

 

ج) نحوه اعمال مساعدت هاي قانوني و تکريم مؤديان:

ادارات کل امور مالياتي موظفند،در مورد مؤدياني که به تکاليف قانوني خود عمل نموده و با اين نظام مالياتي همکاري داشته اند حداکثر مساعدت با توجه به تفويض اختيار صورت گرفته در خصوص تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم موضوع مواد «۲۲» و «۲۳» قانون به عمل آورند. در مورد مؤدياني که از انجام تکاليف قانوني خود (ثبت نام، تسليم اظهارنامه مالياتي، صدور صورتحساب و ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد) خودداري نموده يا نمايند، حداقل مساعدت و متناسب با ميزان همکاري، مساعدت هاي مزبور در خصوص آنان صورت گيرد.

ضمناً به منظور تکريم آن دسته از مؤدياني که اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال ۱۳۸۹ را در مهلت مقرر تسليم نموده و حائز شرايط پذيرش خوداظهاري مطابق اين دستورالعمل مي باشند،(به استثناء ده درصد مؤديان نمونه انتخابي) فرم پذيرش خوداظهاري به شرح نمونه پيوست تهيه و حداکثر تا پانزدهم تيرماه سال جاري به آنان ابلاغ گردد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

——————————————————————————————————————————————-

پذيرش خوداظهاري مؤديان حقيقي مرحله چهارم که در مهلت مقرر،ثبت نام نهايي و اظهارنامه تسليم نموده اند

 

اداره کل : ………. اداره امورمالياتي : ………  واحد مالياتي:…………….  شماره پرونده: ………….. 

نشاني:……………………………………………شماره پستي:…………. تلفن: …………………….

نام مودي: ……………شماره ملي: ……………….. شماره اقتصادي مودي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا 

نشاني:………………………………شماره پستي(ده رقمي):………………… تلفن: …………………

احتراماً، ضمن تشکر از همکاري شايسته جنابعالي در خصوص ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانوني، به منظور اعتماد سازي و تکريم مؤديان محترم مالياتي که با اين نظام مالياتي همکاري داشته اند بدينوسيله به اطلاع مي رساند: 

با توجه به دستورالعمل شماره ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۳/۹۰ سازمان امور مالياتي کشور، اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال ۱۳۸۹ آن واحد شغلي، ثبت شده به شماره …………. مورخ …………. در سامانه نظام ماليات بر ارزش افزوده که بر اساس خوداظهاري صورت گرفته، بدون رسيدگي در نظام ماليات بر ارزش افزوده مورد پذيرش اين اداره کل قرار گرفته است. لازم به ذکر است پذيرش اظهارنامه مزبور در اين دوره مالياتي مانع از رسيدگي به دوره هاي بعدي و همچنين ماليات بر عملکرد آن واحد شغلي نخواهد بود.بديهي است استمرار همکاري براي دوره هاي مالياتي بعدي توسط آن واحد شغلي،زمينه هاي اعتماد سازي متقابل و همکاري سازمان امور مالياتي کشور را فراهم خواهد نمود.

 

نام و نام خانوادگي مامور مالياتي……………….. پست سازماني……………….             مهر و امضاء

——————————————————————————————————————————–

 

مخصوص مودي

 

اينجانب:نام     نام خانوادگي     اين برگ را درتاريخ /    /  ۱۳ (به حروف          )رؤيت و دريافت نمودم.                        امضاء 

اينجانب   که نسبت به مودي سمت    را دارم  اين برگ را درتاريخ  / / ۱۳  (به حروف        )رؤيت نموده و تعهد مي نمايم که به مؤدي برسانم.               امضاء

————————————————————————————————————–

 

مخصوص مامورابلاغ اينجانب:نام          نام خانوادگي                         تاييد مي نمايم: 

۱-اين برگ را درتاريخ /   / ۱۳ (به حروف             ) درمحل سکونت oمحل کارoمودي به نشاني مندرج دراين برگ ابلاغ وامضاي نام      نام خانوادگي    را گواهي مينمايم.       امضاء

۲-به علت (عدم حضور oاستنکافo) مودي oبستگان ومستخدمين مودي o اين برگ درتاريخ  /    / ۱۳(به  حروف    ) به نشاني مندرج دراين برگ الصاق گرديد.

امضاء

—————————————————————————————————————-

مخصوص مامور پست اينجانب:نام           نام خانوادگي                      تاييد مي نمايم: 

۱-اين برگ را در تاريخ   /   /   ۱۳ (به  حروف             ) در محل سکونت oمحل کار مودي o بـه نـشـانـي مـندرج در ايـن بــرگ ابــلاغ و امــضاي نام          نام خانوادگي        را گواهي مي نمايم.                                                            امضاء

۲-به علت(عدم حضور مودي يا بستگان ومستخدمين وي ) اين برگ درتاريخ     /    / ۱۳(به حروف          ) به درب محل سکونت oمحل کار o مودي به نشاني مندرج دراين برگ با ذکر «پانزده روز پس از اين تاريخ که برابراست با           مجدداً مراجعه خواهدشد.» الصاق گرديد.

امضاء

۳-به علت (عدم حضور مجددo استنکاف o)مودي oبستگان ومستخدمين مودي o اين برگ درتاريخ    /   /   ۱۳ (به  حروف       ) به درب محل سکونت o محل کار موديo به نشاني مندرج دراين برگ الصاق گرديد.                                 امضاء

 

 

 

 

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. محمود سليماني می گوید

    با عرض سلام و تشكر
    ظاهرا سازمان مالياتي دوباره در اين بخشنامه دچار اشتباه تايپي شده و بند ۲-۵ را به جاي ۷۵۰.۰۰۰ ريال ۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال درج نموده كه احتمالا به زودي شاهد اصلاحيه آن خواهيم بود .
    با تشكر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.