نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ۹۰/۲/۲۸(نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,621

حسابداراپ

به قرار اطلاع برخي از واحدهـاي مالياتي مفـاد بـخشنـامه هاي شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۹ و ۴۳۶۹۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ مـعاون وقـت درآمـدهـاي مـالياتي در خصوص نقل و انتقال املاکي که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولـت بـوده و در اجـراي مـاده ۳۴ قـانـون ثـبت اسنـاد و امـلاک کـشور تمليک مي شود را رعايت ننموده و کليه مالياتهاي مقرر در ماده ۱۸۷ ق.م.م را مطالبه مي نمايند؛ در صورتي که با توجه به استثناي مذکور در ماده ۱۶۰ ق.م.م، بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند.

ضروري است،رؤساي محترم امور مالياتي با ارائه آموزش لازم و مراقبتهاي حرفه اي و همچنين مديران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجراي صحيح قوانين و رعايت ارباب رجوع نظارت کافي اعمال نمايند.

 

حسين وکيلي

معاونت مالياتهاي مستقيم

 

————————————————————————————————————————————————

شماره: ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰

تاريخ:۱۶/۰۲/ ۱۳۶۸

 

نظر به اينکه بموجب ماده ۱۶۰قانون ماليانهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثناي ذکر شده در ماده مذکور لزوماً يادآوري مينمايد که در اينگونه موارد گواهي انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مزبور با عنايت به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده ۵۹ و ماده ۶۰ و يا ماده ۶۲ قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . ۲- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعي املاک طبق قانون مذکور از ابتداي سال ۶۸ وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون يادشده از نقل و انتقالات قطعي املاک محمل قانوني نخواهد داشت .

 

احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

———————————————————————————————————————————————-

پندار سیستم

شماره:۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰

تاريخ: ۲۴/۰۶/۱۳۶۹

 

پيرو بخشنامه شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/ ۵/۳۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۸ چون بقراراطلاع برخي از حوزه هاي مالياتي درخصوص نقل وانتقال که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولتي بوده و دراجراي ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تمليک ميشود صدور گواهي انجام معامله را موکول به ارائه گواهي از اداره کل ماليات تعاون ملي مينمايند عليهذا متذکر ميگردد که در موارد مذکور صرفا ماليات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهي انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالياتي محل سکونت مودي(ازنظرماليات سالانه املاک ) اعلام نمايند.

 

احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۴۳۶۹۴

تاريخ: ۱۱/۱۰/۱۳۷۶

 

بـطوريـکه مـلاحـظه مـي شـود بـرخـي از حـوزه هـاي مـالـياتي مـفاد بـخشـنامه هـاي شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵-۳۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸ و ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۶/۶۹ را ناديده گرفته و کليه مالياتهاي مقرر در ماده ۱۸۷ را مطالبه مينمايند در صورتيکه با توجه به استثناي مذکور در ماده ۱۶۰،در مورد املاک موضوع بخشنامه هاي مورد اشاره صرفاً بايد با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند . مديران کل و معاونين مالياتي آنها و مميزين کل مالياتي بايد در اجراي صحيح اين بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمايند .

 

 

علي اکبر عرب مازار

معاون درآمدهاي مالياتي

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.